• Thông dụng

  Động từ
  to negotiate

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  negotiate
  negotiation (vs)
  parley

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bargain
  thương lượng giá cả kiên trì
  drive a hard bargain (to...)
  negotiate
  negotiation
  hoa hồng thương lượng thanh toán
  negotiation commission
  nhượng dịch, thương lượng thanh toán hạn chế
  restricted negotiation
  sự thương lượng thanh toán phiếu khoán
  negotiation of bills
  thương lượng mua bán
  negotiation of business
  thương lượng thanh toán hối phiếu
  negotiation of drafts
  treat
  thương lượng với (các) chủ nợ của mình
  treat with one's creditors (to...)
  thương lượng với chủ nợ của mình
  treat with one's creditor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X