• Thông dụng

  Động từ

  To sell
  bán hàng hóa
  To sell goods
  giá bán buôn
  wholesale price
  người bán buôn
  wholesaler
  giá bán lẻ
  retail price
  người bán lẻ
  retail dealer, retailer
  anh mua sỉ hay mua lẻ
  do you buy wholesale or retail?
  giá bán giá mua
  selling price and buying price
  sự bán hạ giá
  clearance sale
  bức tranh này không phải để bán
  this painting is not for sale
  kiểu mới không bán các cửa hiệu
  the new model is not on sale in the shops
  người bán hàng
  salesman, saleswoman, saleslady, salesperson
  bên mua bên bán
  the buyer and the seller
  mua rẻ bán đắt
  to buy cheap and to sell dear
  bán nước cầu vinh mại quốc cầu vinh
  to sell one's country for honours
  bán trôn nuôi miệng bán thân nuôi miệng
  to sell one's body for a living, to prostitute oneself
  bán đứng ai phản bội ai
  to sell sb down the river
  bán đồ dỏm
  to sell a pup
  bán linh hồn cho quỷ dữ bán rẻ danh dự
  to sell one's soul to the devil
  bán lương tâm
  to sell one's conscience
  bán đổ bán tháo
  to sell off, to get rid of (to dispose of) at reduced prices
  bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
  to toil and moil
  người nông dân ngày xưa bán mặt cho đất bán lưng cho trời chẳng được ấm no
  in the past, the peasants toiled and moiled all the year round for a bare living

  Tiền tố

  Hình bán nguyệt Half-circle, semi-circle
  trận bán kết
  semi-final
  bán nguyên âm
  semi-vowel
  trăng bán nguyệt
  half moon
  hội bán phong kiến
  a half-feudal society, a semi-feudal society
  cuộc đấu tranh bán trang
  a semi-armed struggle, a paramilitary struggle
  cuộc viếng thăm bán chính thức
  a semi-official visit
  một nước bán thuộc địa
  a semi-colonial country, a half-colony
  bán sống bán chết
  More dead than alive
  bị một trận đòn bán sống bán chết
  ��to receive a beating of which one nearly dies
  chạy bán sống bán chết
  ��to run for one's life

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X