• Pancarte; écriteau; panneau; enseigne; plaque; tableau
  Mang một cái biển trong cuộc diễu hành
  porter une pancarte dans un défilé
  Một cái biển ghi Nhà cho thuê
  un écriteau portant: "Maison à louer"
  Biển tín hiệu
  panneau de signalisation
  Biển quán ăn
  enseigne d'une auberge
  Biển đăng xe
  plaque d'immatriculation (d'une voiture)
  Biển yết thị
  tableau d'affichage
  Mer
  biển
  poissons de mer
  Nước biển
  eau de mer
  Đường biển
  voie de mer; voie maritime
  Một biển lửa
  une mer de flammes
  như muối bỏ biển
  comme une goutte d'eau dans la mer
  xanh nước biển
  bleu marine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X