• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 03:01, ngày 27 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Winch(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:45, ngày 27 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Gutterway(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:44, ngày 27 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Guttering(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:03, ngày 26 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Plastidule(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:34, ngày 24 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Localizer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:27, ngày 24 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Localized(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:25, ngày 24 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Localize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:24, ngày 24 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Localization(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:22, ngày 24 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Locality(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:43, ngày 23 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Caryatid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:41, ngày 23 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Carving(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:39, ngày 23 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Carver(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:58, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Mush(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:52, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Muscovite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:51, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fang(/'''<font color="red">v</font>'''/)
  • 02:51, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fang(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:47, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fan(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:44, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Internation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:43, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Internals(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:39, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Generally(/'''<font color="red">'dʤenərəli</font>'''/)
  • 01:38, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Generally(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:37, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Conveying(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:30, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Spur(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:16, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Impure(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:13, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Impulsion(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:28, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Picein
  • 05:28, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Picein(Lĩnh vực: xây dựng)
  • 05:26, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Picein(New page: == Lĩnh vực: xây dựng == ===== xi chân không ===== Category: Lĩnh vực: xây dựng )
  • 05:22, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pica(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:21, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Piazza(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:12, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Organ(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:05, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crumple(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:58, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crumbly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:57, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crumbling(/'''<font color="red">krʌmbli&#951;</font>'''/)
  • 04:57, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crumbling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:22, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Graduating(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:10, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Diabase(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:09, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Threading(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:07, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Threader(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:06, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Threaded(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:59, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Amyotrophia(/'''<font color="red">&#230;mi&#601;'trou,fi&#601;</font>'''/)
  • 09:59, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Anabolic(/'''<font color="red">&#230;n&#601;'b&#596;lik</font>'''/)
  • 09:59, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Vehicular(/'''<font color="red">vi'hikjul&#601;</font>'''/)
  • 09:58, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Comforter(/'''<font color="red">'k&#652;mf&#601;t&#601;</font>'''/)
  • 09:58, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Blanketing(/'''<font color="red">ˈblæŋkɪti&#951;</font>'''/)
  • 09:58, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stibialism(/'''<font color="red">'stibi&#601;lizm</font>'''/)
  • 09:57, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Blanking(/'''<font color="red">'bl&#593;:sti&#951;</font>'''/)
  • 09:57, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Sticker(/'''<font color="red">'stik&#601;</font>'''/)
  • 09:57, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Intumescent(/'''<font color="red">,intju:'mesnt</font>'''/)
  • 09:55, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Intussusception(/'''<font color="red">,int&#601;s&#601;'sep&#8747;n</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X