• /bi´fɔ:¸hænd/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sẵn sàng trước
  to make preparations beforehand
  chuẩn bị trước
  to be beforehand with something
  làm trước, đoán trước, biết trước
  to be beforehand with the world
  sẵn tiền


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective, adverb
  after , afterward , behind , later

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X