• /fɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần trước
  (hàng hải) nùi tàu
  to the fore
  sẵn có, ở tại chỗ; sẵn sàng
  Còn sống
  Nổi bật (địa vị, vị trí)
  to come to the fore
  giữ địa vị lãnh đạo

  Tính từ

  Ở phía trước, đằng trước
  (hàng hải) ở mũi tàu

  Phó từ

  (hàng hải) ở đằng trước, ở đằng mũi tàu

  Thán từ

  (thể dục,thể thao) lui ra (đánh gôn)

  Giới từ

  (thơ ca), (như) before

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  phía mũi

  Kỹ thuật chung

  đằng trước
  fore sight
  sự ngắm đằng trước
  phần trước
  phía trước
  fore deep
  miền võng (phía) trước
  fore dune
  cồn phía trước
  fore gallery
  đường hầm phía trước

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  aft , back

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X