• /bɪˈhaɪnd/

  Thông dụng

  Phó từ

  sau, ở đằng sau
  to stay behind
  ở lại đằng sau
  to fall behind
  rớt lại đằng sau
  to look behind
  nhìn lại đằng sau
  chậm, trễ
  to be behind with (in) one's work
  chậm trễ trong công việc
  to be behind with (in) one's payments
  thanh toán chậm

  Giới từ

  sau, ở đằng sau
  behind the door
  đằng sau cửa
  to do something behind someone's back
  làm cái gì sau lưng ai
  behind the scenes
  (nghĩa bóng) ở hậu trường, kín, bí mật
  behind time
  chậm giờ, muộn, trễ
  kém
  he is behind other boys of his class
  nó kém những trẻ khác cùng lớp

  Cấu trúc từ

  behind the times
  cũ rích, cổ lỗ
  to go behind someone's words
  tìm hiểu động cơ của ai, tìm hiểu ẩn ý của ai


  Danh từ

  (thông tục) mông đít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X