• Thông dụng

  Thành Ngữ

  in advance
  trước, sớm

  Xem thêm advance

  Kinh tế

  trước
  cash in advance
  tiền mặt trả trước
  commission received in advance
  phí thủ tục đã thu trước
  freight paid in advance
  vận phí đã trả trước
  income in advance
  thu nhập thu trước
  luggage in advance
  hành lý gởi đi trước
  money paid in advance
  tiền trả trước
  paid in advance
  đã trả trước
  pay in advance [[]] (to...)
  trả trước
  pay in advance [[]] (to...)
  ứng trước
  payable in advance
  phải trả trước
  payment in advance
  sự trả trước tiền hàng
  payment in advance
  thanh toán trước
  receive in advance (to...)
  nhận trước
  receive in advance (to...)
  thu trước
  rent received in advance
  tiền thuê nhận trước
  sale in advance
  bán trước
  sell in advance
  bán trước (hàng hóa kỳ hạn)
  sell in advance [[]] (to...)
  bán trước (hàng hóa kỳ hạn)
  subscription received in advance
  tiền nhận mua cổ phiếu thu trước
  tax in advance
  thuế thu trước
  thanking you in advance
  cám ơn ông trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X