• /¸beni´fiʃəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hưởng hoa lợi; cha cố giữ tài sản của nhà chung

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người (thụ) hưởng
  beneficiary certificate
  giấy chứng người thụ hưởng
  contingent beneficiary
  người thụ hưởng có thể có
  contingent beneficiary
  người thụ hưởng thứ hai
  income beneficiary
  người thụ hưởng thu nhập
  original beneficiary
  người thụ hưởng chính
  second beneficiary
  người thụ hưởng thứ hai
  third-part beneficiary
  người thụ hưởng thứ ba
  third-party beneficiary
  người thụ hưởng thứ ba
  người hưởng
  người nhận tiền
  người hưởng lợi
  người thụ hưởng
  beneficiary certificate
  giấy chứng người thụ hưởng
  contingent beneficiary
  người thụ hưởng có thể có
  contingent beneficiary
  người thụ hưởng thứ hai
  income beneficiary
  người thụ hưởng thu nhập
  original beneficiary
  người thụ hưởng chính
  second beneficiary
  người thụ hưởng thứ hai
  third-part beneficiary
  người thụ hưởng thứ ba
  third-party beneficiary
  người thụ hưởng thứ ba
  nước thụ hưởng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  giver , payer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X