• /´ju:zə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dùng, người sử dụng; cái gì dùng, cái gì sử dụng
  telephone user
  người dùng điện thoại
  the steel industry is one of Britain's greatest users of coal
  ngành thép là một trong những ngành dùng than nhiều nhất ở nước Anh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sử dụng [người sử dụng]

  Cơ - Điện tử

  Người sử dụng, người dùng

  Kỹ thuật chung

  khách hàng
  Bilateral Closed User Group (BCUG)
  nhóm khách hàng khép kín song phương
  Bilateral Closed User Group With Outgoing Access (BCUGOA)
  nhóm khách hàng khép kín song phương với truy nhập gọi ra
  Command Document User Information (CDUI)
  thông tin khách hàng của văn bản lệnh
  ISDN User Part (ISDN-UP)
  Phần người dùng ISDN, phần khách hàng ISDN
  large user
  khách hàng lớn
  Personal User Identity (PUI)
  nhân diện khách hàng cá nhân
  Response Session User Information (RSUI)
  hồi đáp thông tin khách hàng sử dụng theo phiên
  Telecommunication User Group (TUG)
  Hiệp hội Khách hàng Viễn thông (Anh)
  UK ISDN User Forum (UKIUF)
  Diễn đàn khách hàng ISDN tại Anh
  User Datagram Protocol (UDP)
  Giao thức Datagram của khách hàng
  User Friendly Diagnostics (UFD)
  chẩn sai tiện lợi cho khách hàng
  User Network for Information exchange (UNITE)
  Mạng khách hàng dùng để trao đổi thông tin trên mạng viễn thông châu Âu
  User Packet
  gói khách hàng
  User Service Information (USI)
  thông tin dịch vụ khách hàng
  User-Network Interface (UNI)
  giao diện khách hàng mạng
  User-To-User Information (UUI)
  thông tin khách hàng tới khách hàng
  User-To-User Signalling (UUS)
  báo hiệu khách hàng tới khách hàng
  người thuê bao (mạng thông tin)
  người tiêu thụ
  electricity user
  người tiêu thụ điện
  người dùng
  Abnormal Release User PPDU (ARUPPDU)
  PPDU người dùng ngừng bất thường
  Adaptable User Interface (AUI)
  giao diện người dùng thích ứng
  advanced user
  người dùng có kinh nghiệm
  advanced user
  người dùng có trình độ
  anonymous user
  người dùng nặc danh
  AUI (adaptableUser Interface)
  giao diện người dùng thích ứng
  authorized user
  người dùng được quyền
  Broadband User Network Interface (BUNI)
  giao diện người dùng-mạng băng rộng
  business user
  người dùng kinh doanh
  call service user
  người dùng dịch vụ gọi
  call user data
  dữ liệu người dùng gọi
  casual user
  người dùng ngẫu nhiên
  Character - Oriented User Interface (CUI)
  giao diện người dùng định hướng ký tự
  closed user group
  nhóm người dùng đóng
  closed user group (CUG)
  nhóm người dùng khép kín
  closed user group service
  dịch vụ nhóm người dùng đóng
  Command Line User Interface (CLUI)
  giao diện người dùng đường dây lệnh
  Command Session User Information (CSUI)
  thông tin người dùng phiên lệnh
  common user access (CUA)
  sự truy cập người dùng chung
  Common User Access Architecture (CUAArchitecture)
  kiến trúc truy cập người dùng chung
  Common user access [IBM] (CUA)
  Truy nhập người dùng chung [IBM]
  Common User Interface [IBM] (CUI)
  Giao diện người dùng chung [IBM]
  common-user circuit
  mạch người dùng chung
  CUA (commonuser access)
  sự truy cập người dùng chung
  CUA architecture (commonuser access architecture)
  kiến trúc truy cập người dùng chung
  CUI (characteruser interface)
  giao diện người dùng ký tự
  Dedicated User Port (FrameRelay) (DUP)
  cổng người dùng dành riêng (chuyển tiếp khung)
  default user name
  tên người dùng mặc định
  Direct User Access Terminal (DUAT)
  đầu cuối người dùng trực tiếp truy nhập
  Distribution user Group Name (SNADS) (DGN)
  Tên nhóm người dùng phân bố (SNADS)
  effective user ID
  ID người dùng hiệu lực
  End - User Interface (EUI)
  giao diện người dùng đầu cuối
  end user
  người dùng cuối
  end user
  người dùng đầu cuối
  end user
  người dùng thuần túy
  end user
  người dùng trực tiếp
  End User (EU)
  người dùng đầu cuối
  End User Interface (EUI)
  người dùng thuần túy
  End User Interface (EUI)
  giao diện người dùng cuối
  End User License Agreement
  thảo ước cấp phép người dùng cuối
  End User Point Of Termination (EUPOT)
  điểm kết cuối của người dùng đầu cuối
  end-user language
  ngôn ngữ người dùng cuối
  EUI (End-user interface)
  giao diện người dùng cuối cùng
  European ISDN User Forum (EIUF)
  Diễn đàn người dùng ISDN châu Âu
  European Unix User Group (EUUG)
  nhóm người dùng unix châu âu
  EUUG (EuropeanUnix User Group)
  nhóm người dùng unix châu âu
  general user
  người dùng chung
  general user
  người dùng nói chung
  general user
  người dùng tổng quát
  general user privilege class
  lớp đặc quyền người dùng chung
  general user volume
  khối người dùng chung
  Graphic User Interface (GUI)
  giao diện người dùng đồ họa
  Graphical User Interface (GUI)
  giao diện người dùng đồ họa
  GUI (GraphicalUser Interface)
  giao diện người dùng đồ họa
  home user
  người dùng tại gia
  indirect user
  người dùng gián tiếp
  INFOrmation Element Defined at the user network interface (INFO)
  phần tử thông tin được xác định tại giao diện người dùng
  installed user program (IUP)
  chương trình do người dùng cài đặt
  International Closed User Groups (ICUG)
  các nhóm người dùng khép kín quốc tế
  International Portable User Identity (IPUI)
  nhận dạng người dùng di động quốc tế
  International Portable User Identity for public/GSM (IPUIR)
  Nhận dạng người dùng di động quốc tế đối với mạng công cộng/GSM
  International Telecommunications User Group (INTUG)
  nhóm người dùng viễn thông quốc tế
  Internet user Account Provider (Internet) (IAUP)
  Nhà cung cấp tài khoản người dùng Internet
  Interpersonal Messaging User Agent (IPM-UA)
  Tác nhân người dùng -Báo tin giữa các cá nhân
  ISDN User - Network Interface - Data Link Layer Specification (Q.921)
  Giao diện người dùng mạng ISDN - Quy cách lớp kết nối dữ liệu
  ISDN User Part (ISDN-UP)
  Phần người dùng ISDN, phần khách hàng ISDN
  IUP (installeduser program)
  chương trình người dùng cài đặt
  Japanese MAP/TOP User Group (JMUG)
  Nhóm người dùng MAP/TOP Nhật Bản
  LAN Emulation User-to-Network Interface (L-UNI)
  Giao diện người dùng-Mạng của mô phỏng LAN
  Local User Group (LUG)
  nhóm người dùng nội hạt
  Local User Terminal (LUT)
  thiết bị đầu cuối người dùng nội hạt
  Macintosh user interface
  giao diện người dùng cho Macintosh
  master user
  người dùng chính
  Messaging User Register (MUR)
  bộ ghi người dùng nhắn tin
  mobile User part (MUP)
  phần người dùng di động
  MU (multi-user)
  nhiều người dùng
  Multi -User Shared Environment (MUSE)
  môi trường nhiều người dùng chung
  Multi user Multimedia Outlet (MMO)
  đầu ra multimedia nhiều người dùng
  Multi User Telecommunications OUtlet (MUTO)
  đầu ra viễn thông nhiều người dùng
  multi-user domain (MUD)
  miền nhiều người dùng
  multi-user system
  hệ nhiều người dụng
  Multi-User Telecommunications Outlet Assemblies (MUTOA)
  các tập hợp đầu ra viễn thông đa người dùng
  multiple-user system
  hệ thống nhiều người dùng
  National User Part (NUP)
  phần người dùng trong nước
  net user
  người dùng mạng
  NetBEUI (NetBIOSExtended User Interface)
  giao diện người dùng mở rộng trong NetBIOS
  NetBIOS Extended User Interface (IBM) (NETBEUI)
  Giao diện người dùng mở rộng NetBIOS (hệ thống đầu vào/đầu ra cơ bản của mạng) (IBM)
  network user
  người dùng mạng
  network user address
  địa chỉ người dùng mạng
  network user address (NUA)
  địa chỉ người dùng mạng
  network user identification
  sự nhận biết người dùng mạng
  Network User Identification (NUI)
  nhận dạng thuê bao (người dùng) mạng
  Network User Identity (NUI)
  Danh tính, Nét để nhận người dùng mạng
  Network User Interface (NUI)
  giao diện người dùng mạng
  new user
  người dùng mới
  New User Password (NUP)
  mật khẩu người dùng mới
  Non-PowerPoint user
  người dùng Phi-Powerpoint
  NUA (networkuser address)
  địa chỉ người dùng mạng
  NUI (networkuser identification)
  sự nhận biết người dùng mạng
  numeric user identifier
  ID số người dùng
  numeric user identifier
  định danh số của người dùng
  object user
  người dùng đối tượng
  online user
  người dùng trực tuyến
  Personal User Mobility (PUM)
  tính di động của người dùng cá nhân
  phone user
  người dùng điện thoại
  preferential closed user group
  nhóm người dùng khép kín ưu tiên
  primary user disk
  đĩa người dùng chính
  privileged user
  người dùng có đặc quyền
  real user
  người dùng thực
  real user ID
  ID người dùng thực
  receiving service user
  người dùng dịch vụ nhận
  Remote Authorization Dial In User Service (RADIUS)
  Dịch vụ chứng thực từ xa cho người dùng gọi đến - một hệ thống chứng thực dựa trên tên và mật khẩu người sử dụng của các ISP
  remote user
  người dùng từ xa
  Remote User Information Programme (RUIP)
  chương trình thông tin người dùng đặt xa
  Remote User Multiplex (RUM)
  ghép kênh người dùng đặt xa
  Remove User
  gỡ bỏ người dùng
  sending service user
  người dùng dịch vụ gửi
  session service user
  người dùng luôn phiên
  Session User Data (SUD)
  dữ liệu của người dùng phiên
  Silicon Valley Linux User Group (SVLUG)
  Nhóm người dùng Linux của thung lũng Silicon
  single user
  một người dùng
  single user access
  truy nhập của một người dùng
  single user access
  truy nhập người dùng đơn lẻ
  single user system
  hệ đơn người dùng
  single user system
  hệ thống một người dùng
  single-user computer
  máy tính một người dùng
  SS-user
  người dùng luôn phiên
  Status Report-User Agent Protocol Data Unit (SR-UAPDU)
  Báo cáo trạng thái-Khối dữ liệu giao thức tác nhân người dùng
  Sun User Group
  nhóm người dùng Sun
  system user
  người dùng hệ thống
  Temporary Portable User Identity (TPUI)
  đặc điểm người dùng máy di động nhất thời
  terminal user
  người dùng đầu cuối
  Transaction Processing Service User (TPSU)
  người dùng dịch vụ xử lý giao dịch-TPSU
  transport service user
  người dùng dịch vụ giao vận
  UAD (userattribute data set)
  tập (hợp) dữ liệu thuộc tính người dùng
  UDP (UserDatagtam Protocol)
  giao thức gói dữ liệu người dùng
  UECB (userexit control block)
  khối điều khiển điểm thoát của người dùng
  UI (userinterface)
  giao diện người dùng
  UID (useridentification)
  sự nhận dạng người dùng
  UID (useridentifier)
  ký hiệu nhận dạng người dùng
  UIL (userinterface language)
  ngôn ngữ giao diện người dùng
  user account
  tài khoản người dùng
  user address list
  danh sách địa chỉ người dùng
  user agent
  bộ phận người dùng
  user agent
  đại lý người dùng
  user agent
  tác nhân người dùng
  User Agent (UA)
  tác nhân người dùng
  User Agent Sub Layer (UASL)
  lớp con tác nhân người dùng
  user application network
  mạng ứng dụng của người dùng
  user area
  vùng người dùng
  User Area (UA)
  lĩnh vực người dùng
  user attribute
  thuộc tính người dùng
  user attribute data set (UADS)
  tập dữ liệu thuộc tính người dùng
  user authentication device
  thiết bị xác nhận người dùng
  user base
  cơ sở người dùng
  user block
  khối người dùng
  user catalog
  danh mục người dùng
  user certificate
  chứng chỉ người dùng
  user certificate
  chứng nhận người dùng
  user class
  lớp người dùng
  User Class (UC)
  lớp thuê bao, lớp người dùng
  user class or service
  lớp dịch vụ người dùng
  user contact hour
  giờ tiếp xúc người dùng
  user coordinate
  tọa độ người dùng
  user data
  dữ liệu người dùng
  user data segment
  đoạn dữ liệu người dùng
  user data set
  tập (hợp) dữ liệu người dùng
  User Datagram Protocol (UDP)
  giao thức gói dữ liệu người dùng
  user default
  ngầm định của người dùng
  user defined
  do người dùng quy định
  user defined edit code
  mã soạn thảo của người dùng
  User Defined Functions (UDF)
  các chức năng do người dùng xác định
  User Defined Gateway (UDG)
  cổng do người dùng quyết định
  User Defined Type (UDT)
  loại hình do người dùng quyết định
  user directory
  thư mục người dùng
  user environment
  môi trường người dùng
  user exit
  điểm thoát của người dùng (trong một chương trình)
  user exit control block (UBCB)
  khối điều khiển điểm thoát của người dùng
  user facility
  tiện ích người dùng
  user forum
  diễn đàn người dùng
  user function
  chức năng cho người dùng
  user group
  nhóm người dùng
  User Group (UG)
  nhóm người dùng
  user handbook
  cẩm nang người dùng
  user ID
  ID người dùng
  user ID (UID)
  ký hiệu nhận biết người dùng
  user identification
  mã hiệu người dùng
  user identification (UID)
  sự nhận dạng người dùng
  user identifier (UID)
  ký hiệu nhận dạng người dùng
  User Information
  thông tin cho người dùng
  user information
  thông tin người dùng
  user input area
  vùng nhập của người dùng
  user interface
  giao diện người dùng
  user interface copyright
  bản quyền giao diện người dùng
  user interface language (UIL)
  ngôn ngữ giao diện người dùng
  user interface management system (UIMS)
  hệ thống quản lý giao diện người dùng
  User Interface Software and Technology (symposium) (UIST)
  Công nghệ và Phần mềm của giao diện người dùng (hội nghị chuyên đề)
  User Interface/Information (UI)
  Giao diện/Thông tin người dùng
  user label
  nhãn người dùng
  user level
  mức người dùng
  user library
  thư viện người dùng
  User Location Service (ULS)
  dịch vụ định vị người dùng
  user manual
  cẩm nang người dùng
  user manual
  hướng dẫn người dùng
  user manual
  sổ tay người dùng
  user memory
  bộ nhớ người dùng
  user menu
  lệnh đơn người dùng
  user menu
  trình đơn người dùng
  user message queue
  hàng đợi thông báo người dùng
  user network interface (UNI)
  giao diện mạng người dùng
  user object
  đối tượng người dùng
  user operated language
  ngôn ngữ thao tác người dùng
  user parameter control (UPC)
  điều khiển tham số người dùng-UPC
  user part
  phía người dùng
  User Part (UP)
  phần người dùng
  user password
  mật khẩu người dùng
  user profile
  lược sử người dùng
  user program area
  vùng chương trình người dùng
  user registration
  đăng ký làm người dùng
  user registration
  đăng ký người dùng
  user service
  dịch vụ người dùng
  user service class
  lớp dịch vụ người dùng
  user space
  không gian người dùng
  user space
  vùng bộ nhớ người dùng
  user specific
  do người dùng quy định
  User Specific Channel (USC)
  kênh đặc trưng người dùng
  user state
  trạng thái người dùng
  user structure
  cấu trúc người dùng
  user table
  bảng người dùng
  user terminal
  đầu cuối người dùng
  user terminal
  terminal người dùng
  user traffic
  giao thông người dùng
  user variable
  biến người dùng
  User-Defined Applications (UDA)
  các ứng dụng do người dùng xác định
  user-friendly
  thân thiện người dùng
  user-guide
  hướng dẫn người dùng
  user-key
  khóa của người dùng
  user-oriented
  định hướng người dùng
  user-port
  cổng người dùng
  user-side
  phía người dùng
  user-to-user information (UUI)
  thông tin người dùng-người dùng
  user-to-user signaling (UUS)
  sự báo hiệu người dùng-người dùng
  user-written
  do người dùng viết
  user-written function
  hàm do người dùng viết
  UUI (user-to-user information)
  thông tin người dùng-người dùng
  UUS (user-to-user signaling)
  sự báo hiệu người dùng-người dùng
  Wireless User Premises Equipment (TR-416) (WUPE)
  Thiết bị vô tuyến tư gia người dùng (TR-416)
  without warning (theuser)
  không có cảnh báo (cho người dùng)
  người sử dụng
  ATM User to User (AUU)
  Kết nối Người sử dụng tới Người sử dụng của ATM
  authorized user
  người sử dụng được phép
  BCUG (bilateralclosed user group)
  nhóm người sử dụng kín hai bên
  bilateral closed user group (BCUG)
  nhóm người sử dụng kín hai bên
  calling service user
  người sử dụng dịch vụ gọi
  class A user
  người sử dụng lớp A
  class any user
  người sử dụng lớp bất kì
  class B user
  người sử dụng lớp B
  class C user
  người sử dụng lớp C
  class D user
  người sử dụng lớp D
  class E user
  người sử dụng lớp E
  class F user
  người sử dụng lớp F
  class G user
  người sử dụng lớp G
  closed user group
  nhóm (người) sử dụng giới hạn
  closed user group
  nhóm người sử dụng khép kín
  closed user group (CUG)
  nhóm người sử dụng đóng
  closed user group (CUG)
  nhóm người sử dụng giới hạn
  closed user group (CUG)
  nhóm người sử dụng khép kín
  closed user group (CUG)
  nhóm người sử dụng kín
  closed user group with outgoing access
  nhóm khép kín người sử dụng có đầu ra
  CMS user disk
  đĩa người sử dụng CMS
  CUG (closeduser group)
  nhóm người sử dụng đóng
  CUG (closeduser group)
  nhóm người sử dụng khép kín
  CUG (closeduser group)
  nhóm người sử dụng kín
  CUG (closeduser group)
  nhóm người sử dụng tới hạn
  Data User Part (DUP)
  phần người sử dụng số liệu
  Directory User Agent (DUA)
  đại lý người sử dụng danh bạ
  end user
  người sử dụng trực tiếp
  highway user
  người sử dụng đường
  International Telecommunications User Group (ITUG)
  Tổ chức người sử dụng Viễn thông quốc tế
  ISDN Signalling User Part (ISUP)
  Phần người sử dụng của báo hiệu ISDN dùng
  ISDN User Part (ISUP)
  Phần người sử dụng ISDN
  ISDN User Part (ISUP) (Q.730)
  Phần người sử dụng ISDN (ISUP)
  joint user
  người sử dụng liên kết
  Library User Information Service (LUIS)
  dịch vụ thông tin người sử dụng thư viện
  Mail User Agent (MUA)
  tác nhân người sử dụng thư
  Multi-User Domain (MUD)
  miền nhiều người sử dụng
  Multi-User Multi-programming system (MUMPS)
  hệ thống lập trình nhiều lớp người sử dụng
  multi-user system
  hệ nhiều người sử dụng
  Network User Address (NUA)
  địa chỉ người sử dụng mạng
  Orser Complete Conversational User-Language Translator (OCULT)
  Bộ thông dịch ngôn ngữ-người sử dụng hội thoại hoàn chỉnh Orser
  power user
  người sử dụng thành thạo
  privileged user
  người sử dụng đặc biệt
  privileged user
  người sử dụng đặc quyền
  railroad user
  người sử dụng đường sắt
  registered user
  người sử dụng (đã) đăng ký
  Remote Authorization Dial In User Service (RADIUS)
  Dịch vụ chứng thực từ xa cho người dùng gọi đến - một hệ thống chứng thực dựa trên tên và mật khẩu người sử dụng của các ISP
  Remote User Agent (RUA)
  tác nhân người sử dụng đặt xa
  service user
  người sử dụng dịch vụ
  Service User (SU)
  người sử dụng dịch vụ
  Signalling User (SU)
  người sử dụng báo hiệu
  special user
  người sử dụng đặc biệt
  super user
  người sử dụng đặc biệt
  super user
  người sử dụng đặc quyền
  Transaction Processing Service User (TPSU)
  người sử dụng dịch vụ xử lý giao dịch
  Transport Service User (TS-user)
  người sử dụng của dịch vụ truyền tải
  User Access (UA)
  truy nhập của người sử dụng
  User Access Node (UAN)
  nút truy nhập người sử dụng
  User Agent Entity (UAE)
  thực thể tác nhân người sử dụng
  User Agent Layer (UAL)
  lớp tác nhân người sử dụng
  User Agent Protocol Data Unit (UAPDU)
  khối dữ liệu giao thức của tác nhân người sử dụng
  User Alliance for Open Systems (UAOS)
  liên minh người sử dụng vì các hệ thống mở
  User Application Process (UAP)
  quá trình ứng dụng người sử dụng
  user area
  khu vực người sử dụng
  user area
  vùng người sử dụng
  User Authentication Method (UAM)
  phương pháp chứng thực người sử dụng
  User Circuit mode Access to Network (T1S1) (UCAN)
  Truy nhập mạng của người sử dụng theo chế độ kênh (T1S1)
  user coordinate
  tọa độ người sử dụng
  user data
  dữ liệu người sử dụng
  User Element (UE)
  môi trường người sử dụng
  user environment
  môi trường người sử dụng
  user facility
  phương tiện người sử dụng
  User File Directory (UFD)
  thư mục tệp người sử dụng
  user group
  nhóm (người) sử dụng
  user group
  nhóm người sử dụng
  User ID/User Identifier (UID)
  Nhận dạng/Phần tử nhận dạng người sử dụng
  User Identification Code (UIC)
  mã nhận dạng người sử dụng
  User Identity Module (UIM)
  môđun danh tính người sử dụng
  user interface
  giao diện người sử dụng
  User Interface Design Environment (UIDE)
  môi trường thiết kế giao diện người sử dụng
  User Interface Management System (UIMS)
  hệ thống quản lý giao diện người sử dụng
  user label
  nhãn của người sử dụng
  User Message Protocol Data Unit (UMPDU)
  Khối dữ liệu giao thức (PDU) tin báo người sử dụng
  user of refrigeration
  người sử dụng lạnh
  User Profile Management (IBM) (UPM)
  Quản lý hồ sơ người sử dụng (IBM)
  User Program Language (UPL)
  ngôn ngữ chương trình người sử dụng
  user-network interface
  giao diện người sử dụng-mạng
  user-operating environment
  môi trường người sử dụng

  Kinh tế

  hộ sử dụng
  người sử dụng
  data user
  người sử dụng dữ liệu (trong máy vi tính)
  e-mail user
  người sử dụng e-mail
  end user
  người sử dụng trực tiếp
  final user
  người sử dụng sau cùng
  grant of user
  sự nhượng lại của người sử dụng
  multimodal transport user
  người sử dụng liên vận
  name of user
  tên người sử dụng
  potential user
  người sử dụng tiềm năng
  regular user
  người sử dụng cố định
  secondary user
  người sử dụng lần thứ hai
  telex user
  người sử dụng telex
  user friendly
  dễ cho người sử dụng
  user interface
  giao diện người sử dụng
  user profile
  đặc trưng của người sử dụng
  user profile
  đặc trưng người sử dụng
  user-oriented
  hướng về người sử dụng
  user-oriented
  nghĩ ra hướng về người sử dụng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  customer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X