• /ri'sipiənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội (như) receptive

  Danh từ

  Người nhận (tiền, quà biếu...); nước nhận (viện trợ...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người tiếp nhận
  người nhận
  actual recipient
  người nhận thực
  alternate recipient
  người nhận luân phiên
  alternate recipient allowed
  cho phép người nhận luân phiên
  alternate recipient assignment
  chỉ định người nhận luân phiên
  blind copy recipient
  người nhận bản sao che giấu
  blind copy recipient
  người nhận bản sao khó thấy
  blind copy recipient indication
  dấu hiệu người nhận bcc
  designation of recipient by directory name (MTPR)
  chỉ định người nhận theo tên thư mục
  Fax Recipient
  người nhận fax
  immediate recipient
  người nhận tức thì
  Mail Recipient
  người nhận thư
  potential recipient
  người nhận tiềm ẩn
  recipient (ofemail, e.g.)
  người nhận thư
  Recipient Driven Broadcast File Transfer Protocol (RDBFTP)
  giao thức chuyển tệp phát quảng bá do người nhận thúc đẩy
  secondary recipient
  người nhận thứ cấp
  substitute recipient
  người nhận thay thế
  người nhận, nơi nhận
  nơi nhận

  Kinh tế

  bể chứa
  chứa
  người hưởng
  recipient of an allowance
  người hưởng trợ cấp
  recipient of benefits
  người hưởng trợ cấp
  người hưởng (một chi phiếu, một phiếu khoán)
  người hưởng trợ cấp
  người nhận
  designated recipient
  người nhận chỉ định
  recipient of dividend
  người nhận cổ tức
  recipient of goods
  người nhận hàng
  ultimate recipient
  người nhận sau cùng
  welfare recipient
  người nhận trợ cấp phúc lợi
  người nhận (một bức thư)
  người thụ tặng
  người thụ tặng (một di sản)
  túi chứa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X