• /v., adj. ˈkɔrəˌleɪt , ˈkɒrəˌleɪt ; n. ˈkɔrəlɪt , ˈkɔrəˌleɪt , ˈkɒrəlɪt , ˈkɒrəˌleɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thể tương liên, yếu tố tương liên

  Động từ

  Có tương quan với nhau; để (hai vật) tương quan với nhau

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tương quan

  Kỹ thuật chung

  buộc
  liên hệ
  liên quan
  liên quan tới
  phối hợp
  ràng buộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X