• /əˈsoʊsieɪt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kết giao, kết hợp liên hợp; liên đới
  associate societies
  hội liên hiệp
  associate number
  (toán học) số liên đới
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cùng cộng tác, phụ, phó, trợ
  associate editor
  phó tổng biên tập

  Danh từ

  Bạn đồng liêu, người cùng cộng tác; đồng minh
  Hội viên thông tin, viện sĩ thông tấn (viện hàn lâm khoa học...)
  Vật phụ thuộc vào vật khác; vật liên kết với vật khác

  Ngoại động từ

  Kết giao, kết hợp, liên hợp, liên kết; cho gia nhập, cho cộng tác
  to associate someone in one's business
  cho ai cùng cộng tác trong công việc kinh doanh
  Liên tưởng (những ý nghĩ)
  to associate oneself in
  dự vào, cùng cộng tác vào

  Nội động từ

  Kết giao, kết bạn với, giao thiệp với
  Hợp sức; liên hợp lại (vì mục đích chung), liên kết lại
  to associate with someone in doing something
  hợp sức với người nào làm việc gì

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  liên kết, kết hợp, liên đới, liên hợp

  Cơ khí & công trình

  liên kết ghép

  Kỹ thuật chung

  hội viên
  kết hợp
  liên hợp
  associate matrix
  ma trận liên hợp Hecmit
  associate matrix
  ma trận liên hợp Hermit
  liên đới
  liên kết
  A-associate-response (AARE)
  đáp ứng liên kết A
  phối hợp
  sự kết hợp

  Kinh tế

  bạn đồng sự
  hội viên
  người cùng cộng tác
  người liên kết
  người hùn vốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X