• /¸deri´veiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắt nguồn, nguồn gốc; sự tìm ra nguồn gốc (một từ); sự nêu lên nguồn gốc (một từ)
  the derivation of a word
  nguồn gốc của một từ
  Sự rút ra, sự thu được (từ một nguồn)
  (hoá học) sự điều chế dẫn xuất
  (toán học) phép lấy đạo hàm
  (thủy lợi) đường dẫn nước
  Thuyết tiến hoá

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  kênh rẽ

  Toán & tin

  khởi thủy
  sự bắt nguồn
  sự dẫn xuất

  Xây dựng

  sự chảy lệch

  Kỹ thuật chung

  kênh dẫn
  free level derivation
  kênh dẫn dòng không áp
  nguồn gốc
  dẫn xuất
  derivation graph
  đồ thị dẫn xuất
  derivation rule
  quy tắc dẫn xuất
  đạo hàm
  đường dẫn nước
  mạch rẽ
  sự chuyển dòng
  derivation of river
  sự chuyển dòng sông
  sự nối
  sự rút ra
  sự suy diễn
  sự tháo nước
  suy diễn

  Kinh tế

  phái sinh
  sự dẫn xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X