• /i¸lektroumi´kænikl/

  Kỹ thuật chung

  điện cơ
  damped electromechanical system
  hệ điện cơ tắt dần
  electromechanical analogue
  mô hình điện cơ
  electromechanical braking
  hãm điện cơ
  electromechanical circuit
  mạch điện cơ
  electromechanical component
  phần tử điện cơ
  electromechanical component
  thành phần điện cơ
  electromechanical counter
  công tơ điện cơ
  electromechanical coupling
  liên kết điện cơ
  electromechanical coupling
  ghép điện cơ
  electromechanical coupling coefficient
  hệ số ghép điện cơ
  electromechanical coupling factor
  hệ số ghép điện cơ
  electromechanical device
  thiết bị điện cơ
  Electromechanical Digital Adapter Circuit (EDAC)
  Mạch phối hợp Số-Điện-Cơ
  electromechanical door lock
  khóa cửa vận hành điện cơ
  electromechanical door lock
  khóa vận hành điện-cơ
  electromechanical exchange
  tổng đài điện cơ
  electromechanical filter
  bộ lọc điện cơ
  electromechanical recording
  sự ghi điện cơ
  electromechanical relay
  rơle điện cơ
  electromechanical switching
  sự chuyển mạch điện cơ
  electromechanical switching system
  hệ chuyển mạch điện cơ
  electromechanical switching unit
  thiết bị chuyển mạch điện cơ
  electromechanical transducer
  bộ chuyển đổi điện cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X