• /,eksplɔi'tei∫n/

  Thông dụng

  Cách viết khác exploitage

  Như exploitage

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sụ khai lợi
  basin exploitation
  sự khai lợi lưu vực
  river exploitation
  sự khai lợi dòng sông

  Hóa học & vật liệu

  khai khẩn

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sự lợi dụng, sự bóc lột

  Kỹ thuật chung

  khai thác

  Giải thích EN: 1. the process of extracting from the earth the oil, gas, minerals, or rocks found there as the result of exploration.the process of extracting from the earth the oil, gas, minerals, or rocks found there as the result of exploration.2. the extraction and utilization of ore.the extraction and utilization of ore.

  Giải thích VN: 1. Việc lấy từ lòng đất dầu, khí, khoáng vật hay đá tim được nhờ quá trình thăm dò. 2. Việc đào và sử dụng quặng.

  European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
  Cơ quan châu Âu về khai thác các vệ tinh khí tượng
  exploitation drilling
  sự khoan khai thác
  exploitation in industry
  khai thác trong công nghiệp
  exploitation permit
  giấy phép khai thác
  sự khai thác
  sự sử dụng

  Kinh tế

  bóc lột
  quảng cáo
  sự bóc lột
  sự khai thác
  tuyên truyền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X