• Kỹ thuật chung

    lỗ khoan rẻ quạt

    Giải thích EN: A cut in which holes of equal or greater length are drilled along a given stratum or horizontal plane, so that most of these sections will break away before the rest of the round is fired. Giải thích VN: Lỗ đào trong đó người ta khoan các lỗ có chiều dài bằng nhau hay lớn hơn dọc theo một địa tầng hay mặt phẳng ngang, sao cho các phần sẽ sập trước khi khai hỏa phần còn lại của hệ thống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X