• /moust/

  Thông dụng

  Tính từ, cấp cao nhất của .much & .many

  Lớn nhất, nhiều nhất
  Hầu hết, phần lớn, đa số
  most people think so
  hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy
  in most cases
  trong hầu hết các trường hợp
  for the most part

  Xem part

  Phó từ

  Nhất, hơn cả
  the monkey is the most intelligent of all animals
  trong tất cả các loại khỉ là thông minh nhất
  what most surprises me is that...
  điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn cả là...
  Lắm, vô cùng, cực kỳ
  this is a most interesting book
  đây là một cuốn sách hay lắm
  most likely
  chắc chắn lắm

  Danh từ

  Hầu hết, phần lớn, phần nhiều, đa số, tối đa
  most of the time
  phần lớn thời gian
  most of the people
  đa số nhân dân
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái cừ nhất, cái chiến nhất
  at [[[the]]] most
  t the very most
  Tối đa, không hơn được nữa
  to make the most of
  tận dụng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhiều nhất / nhiều hơn cả; ở mức độ cao
  for the most part
  phần lớn, đại bộ phận;
  at most, at the most
  nhiều nhất

  Xây dựng

  phần nhiều

  Kỹ thuật chung

  nhiều nhất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  least
  adverb
  least

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X