• /græpl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) grapnel
  Sự túm lấy, sự níu lấy

  Động từ

  (hàng hải) móc bằng móc sắt
  Túm lấy, níu lấy
  ( + with, together) vật, vật lộn
  to grapple with somebody
  ôm ghì lấy (ai) để vật
  to grapple with difficulties
  vật lộn với khó khăn

  Chuyên ngành

  Vật lý

  kìm ngoạm chặt
  sự móc chặt

  Kỹ thuật chung

  neo móc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  let go , release

  Địa chất

  cơ cấu ngoạm, máy ngoạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X