• /rent/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thuê mướn

  Danh từ

  Chỗ rách (ở quần áo); kẽ hở (ở đám mây); khe lá
  Chỗ nẻ, kẽ nứt (ở mặt đất), khe núi
  (nghĩa bóng) sự phân ly, sự chia rẽ (trong một đảng...)
  Tiền thuê (nhà, đất); tô
  rent in kind
  tô bằng hiện vật
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thuê mướn
  (từ lóng) sự cướp bóc, sự cướp đoạt
  for rent
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) có sẵn cho thuê

  Ngoại động từ

  Cho thuê (nhà, đất); cho cấy thu tô (ruộng đất)
  to rent a house to someone
  cho ai thuê nhà
  Thuê (nhà, đất); cày nộp tô (ruộng đất)
  lost of poor peasant had to rent land
  nhiều nông dân nghèo trước đây phải cày ruộng nộp tô
  Bắt giả tiền thuế, bắt nộp tô
  to rent one's tenant high
  bắt người thuê giá tiền thuê cao
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho thuê (cái gì)

  Nội động từ

  (được) cho thuê
  this building rents at $1,000d a year
  toà nhà này cho thuê với giá 1000 đô một năm

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .rend

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) tô
  land rent
  (toán kinh tế ) địa tô

  Hóa học & vật liệu

  sự thuê (nhà, đất)

  Xây dựng

  cho thuê
  low-rent housing
  nhà cho thuê rẻ tiền
  rent restriction
  sự hạn chế cho thuê
  khe mặt cắt
  tiền thuê nhà
  rent taxes
  thuế tiền thuê nhà

  Kỹ thuật chung

  khe núi
  khe nứt
  đường nứt
  lãi suất
  sự đứt gãy
  thuế
  low-rent housing
  nhà cho thuê rẻ tiền
  rent a house
  thuê nhà
  rent restriction
  sự hạn chế cho thuê
  rent taxes
  thuế tiền thuê nhà

  Kinh tế

  địa tô
  sự mướn
  sự thuê
  house rent
  sự thuê nhà
  thuê được
  economic rent
  tiền thuê được quyết định bởi thị trường cho thuê
  tiền mướn
  tiền mướn đất
  tiền thuê
  accommodation rent
  tiền thuê (đất) phụ trội
  accommodation rent
  tiền thuê phụ trội (đất...)
  accrued rent
  tiền thuê phải tính
  adequate rent
  tiền thuê thích đáng
  arrears of rent
  tiền thuê còn thiếu
  back rent
  tiền thuê còn thiếu
  commercial rent
  tiền thuê thương mại
  contractual rent
  tiền thuê hợp đồng
  contractual rent
  tiền thuê theo hợp đồng
  dead rent
  tiền thuê chết
  dead rent
  tiền thuê cố định
  differential rent
  tiền thuê sai biệt
  differential rent
  tiền thuê sai biệt (theo loại đất)
  economic rent
  tiền thuê được quyết định bởi thị trường cho thuê
  economic rent
  tiền thuê giá rẻ
  fair rent
  tiền thuê phải chăng
  godown rent
  tiền thuê kho
  ground rent
  tiền thuê đất
  implicit rent
  tiền thuê ẩn
  imputed rent
  tiền thuê ẩn tàng
  imputed rent
  tiền thuê phải quy vào
  lease rent
  tiền thuê đất
  mining rent
  tiền thuê mỏ
  nominal rent
  tiền thuê vô nghĩa
  prepaid rent
  tiền thuê trả trước
  pure economic rent
  tiền thuê kinh tế thuần túy
  pure economic rent
  tô, tiền thuế kinh tế thuần túy
  quarter's rent
  tiền thuê ba tháng
  quarter's rent
  tiền thuê một quý
  quasi rent (quasi-rent)
  tiền thuê quá mức
  quasi-rent
  gần như tiền thuê
  quasi-rent
  như thể tiền thuê
  rack-rent
  đòi bắt phải chịu tiền thuê quá cao
  rack-rent
  đòi, bắt phải chịu tiền thuê quá cao
  rack-rent
  tiền thuê cắt cổ
  rack-rent
  tiền thuê quá cao
  rack-rent
  tổng số tiền thuê
  rent charge
  tiền thuê đất
  rent charge
  tiền thuê đất (vĩnh viễn nhưng có thể cho lại)
  rent control
  sự kiểm soát tô kim, tiền thuê nhà
  rent expense
  chi phí tiền thuê
  rent freeze
  hãm tiền thuê nhà
  rent freeze
  hạn định tiền thuê
  rent freeze
  sự hạn định tiền thuê
  rent increase
  nâng cao tiền thuê
  rent of mine
  tiền thuê mỏ
  rent on movable estate
  tiền thuê động sản
  rent on real estate
  tiền thuê bất động sản
  rent rebate
  sự hoàn lại tiền thuê
  rent receipt
  biên lai tiền thuê
  rent received in advance
  tiền thuê nhận trước
  rent regulation
  quy định tiền thuê
  rent restriction
  giới hạn tiền thuê
  rent roll
  sổ (thu tiền) thuê
  rent-roll
  sổ thu tiền thuê
  royalty rent
  tiền thuê mỏ
  scarcity rent
  tiền thuê khan hiếm
  situation rent
  tiền thuê địa thế tốt
  sleeping rent
  tiền thuê cố định
  term's rent
  tiền thuê ba tháng (một lần)
  term's rent
  tiền thuê trả từng kỳ
  token rent
  tiền thuê trả để làm bằng
  tiền thuê đất
  accommodation rent
  tiền thuê (đất) phụ trội
  rent charge
  tiền thuê đất (vĩnh viễn nhưng có thể cho lại)
  tiền tô
  tô kim
  tô tức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X