• Xây dựng

  giàn kéo trụ chính

  Giải thích EN: A wooden roof truss that lies vertically between two abutted principal rafters and across the base of a triangular roof truss or tie beam. Giải thích VN: Một giàn mái gỗ nằm thẳng giữa hai dầm chính tiếp giáp nhau và dọc theo đế của giàn mái tam giác hoặc dầm kèo.

  giàn mái đơn giản
  giàn mái tam giác
  inverted king post truss
  giàn mái (tam giác) lật ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X