• /´laim¸lait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đèn sân khấu; ánh sáng đèn
  (nghĩa bóng) ánh đèn quảng cáo
  to be in the limelight
  được mọi người chú ý đến; nổi bật, nổi tiếng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đèn sân khấu

  Giải thích EN: An intense light source derived by applying an oxyhydrogen flame to a cylinder of lime; formerly used widely in lighthouse beacons and theater spotlights.

  Giải thích VN: Một nguồn sáng mạnh sinh ra bằng cách ứng dụng một ngọn lửa hydrô ôxi vào một ống trụ bằng vôi; trước đây được dùng rộng rãi trong các đèn hải đăng và đèn pha của rạp hát.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X