• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .loci

  'lousai
  địa điểm, nơi, chỗ
  (toán học) quỹ tích

  Kỹ thuật chung

  quỹ đạo
  quỹ tích
  deferent locus
  quỹ tích viên tâm
  extraneous locus
  quỹ tích ngoại lai
  frequency locus
  quỹ tích tấn số
  frequency response locus
  quỹ tích đáp ứng tần
  geometric (al) locus
  quỹ tích (của các điểm)
  geometric locus
  quỹ tích (của các điểm)
  geometrical locus
  quỹ tích (của các điểm)
  hyperbolic locus
  quỹ tích hipebolic
  hyperbolic locus
  quỹ tích hiperbolic
  locus diagram
  đồ thị quỹ tích
  locus frequencies
  quỹ tích các tần số
  locus of instantaneous centers
  quỹ tích của các tâm tức thời
  locus of points
  quỹ tích các điểm
  logarithmic transfer locus
  quỹ tích Nichols
  Nichols locus
  quỹ tích Nichols
  nodal locus
  quỹ tích điểm nút
  Nyquist locus
  quỹ tích Nyquist
  root locus
  quỹ tích các nghiệm
  root locus plot
  sơ đồ quỹ tích gốc
  transfer locus
  quỹ tích truyền đạt
  tốc độ
  vị trí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X