• /´mænə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước ngọt lấy ở tần bì
  Lợi lộc có được ngoài ý muốn
  (kinh thánh) lương thực trời cho
  (nghĩa bóng) cái tự nhiên được hưởng; lộc thánh
  Dịch tần bì (nước ngọt lấy ở cây tần bì, dùng làm thuốc nhuận tràng)
  like manna (from heaven)
  như lộc trời cho

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất mana

  Giải thích EN: A dried, sweetish substance exuded from the flowering ash tree, Fraxinus ornus, and other European ash trees; formerly used as a laxative. (Fromthe term used in the Bible to describe the white food miraculously supplied to the starving Israelites in the wilderness.).

  Giải thích VN: Chất hơi ngòn ngọt, được làm khô rỉ ra từ hoa của cây tro, Fraxinus ornus, và các loài cây tro khác ở châu Âu; trước kia được sử dụng là thuốc nhuận tràng.( từ được sử dụng trong Kinh thánh để miêu tả thức ăn tinh khiết kỳ diệu cung cấp cho người Do Thái chết đói trong sa mạc).

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X