• /¸pærə´sitik/

  Thông dụng

  Cách viết khác parasitical

  Tính từ

  Sống ăn bám, như vật ký sinh; do vật ký sinh gây ra
  a parasitic plan
  cây sống nhờ
  a parasitic worn
  giun ký sinh
  a parasitic disease
  bệnh ký sinh trùng

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có parasit, thiếu âm
  có tính chất parazit

  Điện lạnh

  tham số ký sinh (của một mạch điện tử)
  tham số tạp

  Điện tử & viễn thông

  thuộc parazit

  Kỹ thuật chung

  ký sinh
  parasitic antenna
  ăng ten ký sinh
  parasitic array
  dây trời trừ ký sinh
  parasitic bacterium
  vi khuẩn ký sinh
  parasitic capture
  sự bắt ký sinh
  parasitic choke
  cuộn cản ký sinh
  parasitic coupling
  ghép ký sinh
  parasitic diode
  đi-ốt ký sinh
  parasitic drag
  lực cản ký sinh
  parasitic inductance
  điện cảm ký sinh
  parasitic loss
  tổn thất ký sinh
  parasitic monster
  quái thai ký sinh
  parasitic oscillation
  dao động ký sinh
  parasitic radiation
  bức xạ ký sinh
  parasitic resistance
  điện trở ký sinh
  parasitic stopper
  thành phần chặn ký sinh
  parasitic suppressor
  bộ triệt ký sinh
  parasitic suppressor
  bộ triệt nhiễu ký sinh
  parasitic transistor
  tranzito ký sinh
  nhiễu âm
  parasitic array
  dây trời trừ nhiễu âm
  parasitic suppressor
  mạch triệt nhiễu âm
  tạp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X