• BrE & NAmE /rɪ'zɪstəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chống cự, sự kháng cự, sự cưỡng lại
  a war of resistance
  cuộc kháng chiến
  (vật lý) điện trở
  resistance box
  hộp điện trở
  Sự chịu đựng; đề kháng
  build up (a) resistance to infection
  tạo sức đề kháng chống lại bệnh truyền nhiễm
  ( the Resistance) phong trào kháng chiến
  Sự đối kháng
  market resistance
  tình trạng thị trường không chấp nhận (một sản phẩm mới trên thị trường)
  Tính chống, sức bền, độ chịu
  frictional resistance
  độ chịu ma sát
  resistance to corrosion
  tính chống ăn mòn
  to take the line of least resistance
  chọn con đường dễ nhất, chọn phương pháp dễ nhất

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Sức đề kháng
  Đối với thực vật và động vật, khả năng chịu đựng những điều kiện môi trường tồi tệ hoặc sự tấn công của hoá chất và dịch bệnh. Do bẩm sinh hoặc tự rèn luyện mà có.

  Cơ - Điện tử

  Sức cản, lực cản, sức kháng, độ bền, điện trở

  Toán & tin

  độ cản
  độ kháng

  Xây dựng

  sức chống
  frictional resistance
  sức chống ma sát
  resistance to ageing
  sức chống hóa già
  resistance to air permeability
  sức chống thấm khí
  resistance to heat absorption
  sức chống hút nhiệt
  resistance to heat transfer
  sức chống truyền nhiệt
  resistance to vapor permeability
  sức chống thấm hơi

  Điện

  điện trở R

  Giải thích VN: Tính chất của một mạch điện chống lại sự lưu trữ của dòng điện chạy qua nó. -Nhiệt trở trái nghịch với nhiệt dẫn.

  sức cản điện

  Giải thích VN: Tính chất của một mạch điện chống lại sự lưu trữ của dòng điện chạy qua nó. Nhiệt trở trái nghịch với nhiệt dẫn.

  Điện lạnh

  tính chịu
  humidity resistance
  tính chịu ẩm
  thermal shock resistance
  tính chịu sốc nhiệt

  Điện

  tính chịu đựng

  Điện lạnh

  tính kháng
  radiation resistance
  tính kháng bức xạ

  Điện

  trị số điện trở

  Kỹ thuật chung

  điện trở
  a.c. resistance
  điện trở xoay chiều
  AC plate resistance
  điện trở động dương cực
  AC plate resistance
  điện trở dương cực xoay chiều
  AC resistance
  điện trở AC
  acoustic resistance
  điện trở âm thanh
  aerial radiation resistance
  điện trở bức xạ ăng ten
  aerial resistance
  điện trở ăng ten
  alternating-current resistance
  điện trở cao tần
  alternating-current resistance
  điện trở xoay chiều
  alternating-current resistance
  điện trở dòng xoay chiều
  alternating-current resistance
  điện trở hiệu dụng
  anode resistance
  điện trở anode
  antenna resistance
  điện trở ăng ten
  apparent resistance
  điện trở biểu kiến
  arc resistance
  điện trở hồ quang
  armature resistance
  điện trở phần ứng
  back resistance
  điện trở ngược
  base resistance
  điện trở bazơ
  bias resistance
  điện trở định thiên
  bleeder resistance
  điện trở trích
  branch resistance
  điện trở nhánh
  branch resistance
  điện trở rẽ
  brush contact resistance
  điện trơ tiếp xúc chổi than
  bulk resistance
  điện trở khối
  capacitive resistance
  điện trở của tụ
  capacitor resistance
  điện trở tụ điện
  carbon resistance thermometer
  nhiệt kế điện trở cácbon
  cold resistance
  điện trở nguội
  collector resistance
  điện trở collector
  collector resistance
  điện trở cực góp
  colossal magneto resistance (CMR)
  điện trở từ rất lớn
  compensating resistance
  điện trở bù
  constant-resistance network
  mạng điện trở không đổi
  contact resistance
  điện trở tiếp xúc
  controller resistance
  điện trở kiểm soát
  corona resistance
  điện trở điện hoa
  coupling resistance
  điện trở ghép
  critical resistance
  điện trở tới hạn
  d.c. resistance
  điện trở một chiều
  damping resistance
  điện trở cản dịu
  dark resistance
  điện trở tối
  DC resistance
  điện trở DC
  dc resistance
  điện trở một chiều
  DC resistance
  điện trở omic
  DC resistance
  điện trở thuần
  decade resistance box
  hộp điện trở thập phân
  design resistance
  điện trở tính toán
  dielectric leakage resistance
  điện trở rò điện môi
  diffused resistance
  điện trở khuếch tán
  diffusion resistance
  điện trở khuếch tán
  direct current resistance
  điện trở một chiều
  Direct Current Resistance (DCR)
  điện trở dòng một chiều
  distributed resistance
  điện trở phân bố
  dynamic plate resistance
  điện trở động anôt
  dynamic resistance
  điện trở động
  earth resistance
  điện trở nối đất
  earth resistance
  điện trở tiếp đất
  earth resistance meter
  dụng cụ đo điện trở đất
  earth resistance meter
  máy đo điện trở đất
  earth resistance meter
  máy đo điện trở nối đất
  earth resistance meter
  máy đo điện trở tiếp đất
  effective load resistance
  điện trở gánh hữu dụng
  effective resistance
  điện trở cao tần
  effective resistance
  điện trở dòng xoay chiều
  effective resistance
  điện trở hiệu dụng
  effective, load resistance
  điện trở gánh hữu dụng
  electric resistance
  sức điện trở
  electric resistance brake
  hệ thống hãm điện trở
  electric resistance thermometer
  nhiệt kế điện trở
  electric resistance welded tube
  ống hàn điện trở điện
  electric resistance welding
  sự hàn điện trở
  electric-resistance soldering
  sự hàn bằng điện trở
  electrical resistance meter
  dụng cụ đo điện trở
  electrical resistance meter
  máy đo điện trở
  electrical resistance thawer
  bộ xả đá điện trở
  electrical resistance thawer
  dây điện trở để xả đá
  electrode resistance
  điện trở điện cực
  emitter resistance
  điện trở cực phát
  equivalent parallel resistance
  điện trở song song tương đương
  equivalent resistance
  điện trở tương đương
  equivalent series resistance
  điện trở nối tiếp tương đương
  external resistance
  điện trở ngoài
  extra-low resistance
  điện trở cực thấp
  fault resistance
  điện trở khi sự cố
  filament resistance
  điện trở sợi đốt
  filament resistance
  điện trở sợi nung
  forward resistance
  điện trở thuận
  generator resistance
  điện trở máy phát điện
  germanium resistance thermometer
  nhiệt kế điện trở bằng gecmani
  germanium resistance thermometer
  nhiệt kế điện trở bằng germanium
  ground resistance
  điện trở đất
  ground resistance
  điện trở nối đất
  ground resistance
  điện trở tiếp đất
  ground resistance meter
  máy đo điện trở nối đất
  ground resistance meter
  máy đo điện trở tiếp đất
  grounding resistance
  điện trở tiếp đất
  Hall resistance
  điện trở Hall
  high resistance
  điện trở lớn
  high-frequency resistance
  điện trở cao tần
  high-frequency resistance
  điện trở dòng xoay chiều
  high-frequency resistance
  điện trở hiệu dụng
  high-resistance
  điện trở cao
  high-resistance voltmeter
  von kế điện trở cao
  hot wire resistance seismometer
  địa chấn kế kiểu điện trở nóng
  incremental resistance
  điện trở tăng
  incremental resistance
  điện trở gia tăng
  incremental resistance
  số gia điện trở
  Inductance/Capacitance/Resistance (ICR)
  điện cảm/Điện dung/Điện trở
  inductive resistance
  điện trở (có) tự cảm
  input resistance
  điện trở đầu vào
  input resistance
  điện trở vào
  insulation resistance
  điện trở cách điện
  insulation resistance/conductance
  điện trở/độ dẫn cách điện
  internal resistance
  điện trở trong
  internal resistance
  điện trở trong ắcqui
  intrinsic resistance
  điện trở nội tại
  intrinsic resistance
  điện trở trong
  isolation resistance
  điện trở cách điện
  lamp resistance
  điện trở đèn
  leakage resistance
  điện trở rò
  leakage resistance
  điện trở thoát
  line loop resistance
  điện trở của vòng đường truyền
  liquid starter resistance
  điện trở bộ khởi động lỏng
  load resistance
  điện trở (phụ) tải
  low insulation resistance
  điện trở cách điện thấp
  low resistance
  điện trở thấp
  magnetic resistance
  điện trở từ
  magnetic resistance
  từ điện trở
  magneto-resistance
  điện trở từ
  negative differential resistance (NDR)
  điện trở vi sai âm
  negative resistance
  điện trở âm
  negative resistance amplifier
  bộ khuếch âm điện trở âm
  negative resistance characteristic
  đặc trưng điện trở âm
  negative resistance characteristic
  đặc tuyến điện trở âm
  negative resistance diode
  đi-ốt điện trở âm
  negative resistance oscillator
  bộ dao động điện trở âm
  negative-resistance device
  thiết điện trở âm
  non-linear resistance
  điện trở phi tuyến
  non-linear resistance
  điện trở không tuyến tính
  normalized resistance
  điện trở chuẩn hóa
  ohmic resistance
  điện trở DC
  ohmic resistance
  điện trở ôm
  ohmic resistance
  điện trở thuần
  on resistance
  điện trở khi đóng mạch
  output resistance
  điện trở đầu ra
  parallel resistance
  điện trở song song
  parallel resistance
  điện trở trích
  parasitic resistance
  điện trở ký sinh
  photo-resistance cell
  tế bào quang điện trở
  plate resistance
  điện trở anode
  platinum resistance thermometer
  nhiệt kế điện trở platin
  point resistance
  điện trở điểm
  polarization resistance
  điện trở chất điện phân (ắcqui)
  pure resistance
  điện trở thuần
  radiation resistance
  điện trở bức xạ
  radiation resistance
  điện trở bức xạ (của ăng ten)
  radiation resistance
  tổng điện trở bức xạ
  radio-frequency resistance
  điện trở cao tần
  radio-frequency resistance
  điện trở dòng xoay chiều
  radio-frequency resistance
  điện trở hiệu dụng
  ratio of reactance to resistance
  tỷ số điện kháng trên điện trở
  rectifying resistance
  điện trở chỉnh lưu
  reflected resistance
  điện trở phản xạ
  regulating resistance
  điện trở điều chỉnh
  regulating resistance
  điện trở điều chỉnh được
  regulating resistance
  điện trở biến đổi
  relative resistance
  điện trở tương đối
  relative resistance
  điện trở tương đối (so với bạc)
  residual resistance
  điện trở dư
  Resistance - Capacitance/Resistor-Capacitor (RC)
  Trở kháng - Điện dung/Điện trở - Tụ điện
  resistance alloy
  hợp kim điện trở
  resistance area
  vùng điện trở
  resistance attenurator
  bộ suy giảm điện trở
  resistance box
  cuộn dây điện trở
  resistance box
  hộp điện trở
  resistance brake
  hệ thống hãm điện trở
  resistance butt welding
  sự hàn điện trở giáp mối
  resistance capacity coupling
  sự ghép điện trở-điện dung
  resistance commutation
  đổi nối điện trở
  resistance component
  thành phần điện trở
  resistance coupling
  ghép điện trở
  resistance coupling
  mạch ghép bằng điện trở
  resistance coupling
  sự ghép điện trở
  resistance drop
  sụt áp điện trở
  resistance drop
  sụt áp trên điện trở
  resistance element
  phần tử điện trở
  resistance frame
  khung điện trở
  resistance furnace
  lò điện trở
  resistance furnace
  lò nung dùng điện trở
  resistance gage
  áp kế dùng điện trở
  resistance gauge
  áp kế dùng điện trở
  resistance grid
  lưới điện trở
  resistance grounding
  nối đất qua điện trở
  resistance grounding
  tiếp đất bằng điện trở
  resistance heating
  gia nhiệt điện trở
  resistance heating
  nung bằng điện trở
  resistance heating
  sự nung bằng điện trở
  resistance lamp
  đèn điện trở
  resistance lap-welding
  hàn phủ bằng điện trở
  resistance loss
  tổn hao do điện trở
  resistance material
  vật liệu điện trở
  resistance measurement
  đo điện trở
  resistance measuring bridge
  cầu đo điện trở
  resistance meter
  điện trở kế
  resistance meter
  dụng cụ đo điện trở
  resistance meter
  máy đo điện trở
  resistance methanometer
  mêtan kế điện trở
  resistance noise
  nhiễu điện trở
  resistance noise
  tiếng ồn điện trở
  resistance noise
  tạp âm điện trở
  resistance oven
  lò điện trở
  resistance oven
  lò sấy dùng điện trở
  resistance per unit length
  điện trở trên độ dài đơn vị
  resistance percussive welding
  kỹ thuật hàn xung điện trở
  resistance projection welding
  kỹ thuật hàn nối điện trở
  resistance pyrometer
  hỏa kế điện trở
  resistance seam welding
  sự hàn lăn bằng điện trở
  resistance spot welding
  sự hàn điểm bằng điện trở
  resistance spot welding
  sự hàn điểm điện trở
  resistance spot welding
  sự hàn điện bằng điện trở
  resistance spot welding
  sự hàn đính điện trở
  resistance strain gauge
  cỡ ứng xuất điện trở
  resistance temperature detector
  bộ dò nhiệt độ điện trở
  resistance temperature detector
  cảm biến nhiệt điện trở
  resistance temperature detector
  điện trở đo nhiệt
  Resistance Temperature Detector (RTD)
  bộ dò nhiệt độ điện trở
  resistance thermometer
  nhiệt kế điện trở
  resistance thermometry
  đo nhiệt bằng điện trở
  resistance transducer
  bộ chuyển đổi điện trở
  resistance voltage
  điện áp (trên) điện trở
  resistance voltage
  điện áp điện trở
  resistance voltage
  điện trở thuần
  resistance welding
  kỹ thuật hàn điện trở
  resistance welding
  hàn điện trở
  resistance welding
  phương pháp hàn điện trở
  resistance welding
  sự hàn bằng điện trở
  resistance welding machine
  hộp điện trở
  resistance wire
  dây điện trở
  Resistance, Capacitance and inductance (L) (RCI)
  điện trở (R) Điện dung (C), Điện cảm (L)
  resistance-box
  hộp điện trở
  resistance-capacitance circuit
  mạch điện trở-điện dung
  resistance-capacitance constant
  hằng số điện trở-điện dung
  resistance-capacitance network
  mạng điện trở-điện dung
  resistance-temperature coefficient
  hệ số điện trở-nhiệt độ
  resistance-temperature coefficient
  hệ số nhiệt điện trở
  resonant resistance
  điện trở cộng hưởng
  secondary resistance
  điện trở thứ cấp
  semiconducting resistance thermometer
  nhiệt kế điện trở bán dẫn
  series collector resistance
  điện trở colectơ nối tiếp
  series resistance
  điện trở nối tiếp
  series resistance
  điện trở kế tiếp
  series-connected resistance
  điện trở mắc nối tiếp
  sheet resistance
  điện trở mặt
  sheet resistance
  điện trở tấm
  shunt resistance
  điện trở song song
  shunt resistance
  điện trở sun
  shunt resistance
  điện trở mắc song song
  skin resistance
  điện trở bề mặt
  skin resistance
  điện trở lớp da
  skin resistance
  điện trở lớp mặt ngoài
  slip resistance
  điện trở trượt
  specific resistance
  điện trở đặc trưng
  specific resistance
  điện trở riêng
  specific resistance
  điện trở riêng (tên cũ)
  specific resistance
  điện trở suất
  standard resistance
  điện trở chuẩn
  standard resistance
  điện trở mẫu
  superficial resistance
  điện trở bề mặt
  surface heat transfer resistance
  điện trở (bên ngoài) truyền nhiệt bề mặt
  surface resistance
  điện trở bề mặt
  temperature coefficient of resistance
  hệ số nhiệt độ của điện trở
  thermal contact resistance
  điện trở nhiệt tiếp xúc
  thermal resistance
  điện trở nhiệt
  transistor input resistance
  điện trở vào tranzito
  variable resistance
  điện trở biến đổi
  variable resistance resistor
  điện trở biến đổi
  variable-resistance accelerometer
  gia tốc kế điện trở biến thiên
  volume resistance
  điện trở khối
  winding resistance
  điện trở (một chiều) của cuộn dây
  điện trở (giá trị)
  điện trở (linh kiện)
  lực cản
  lực cản (chuyển động)
  lực kháng
  nhựa tổng hợp
  phản lực
  static resistance
  phản lực gối
  support resistance
  phản lực gối
  phản ứng
  armature resistance
  điện trở phần ứng
  photo-resistance effect
  phản ứng quang điện tử
  sức bền
  sức cản
  sức chịu
  abrasion resistance
  sức chịu mài mòn
  biological resistance
  sức chịu đựng sinh vật
  cold resistance
  sức chịu lạnh
  cracking resistance
  sức chịu nứt
  driving resistance
  sức chịu đóng
  drought resistance
  sức chịu hạn
  fatigue resistance
  sức chịu mỏi
  fire resistance
  sức chịu lửa
  flame resistance
  sức chịu lửa
  freeze-thaw resistance
  sức chịu kết đông-xả đông
  heat resistance
  sức chịu nhiệt
  increase of resistance
  sự gia tăng sức chịu
  local resistance
  sức chịu đựng cục bộ
  ozone resistance
  sức chịu ozon
  penetration resistance
  sức chịu xuyên
  point resistance
  sức chịu ở chân cọc
  refractory resistance to clinker liquid phase
  sức chịu lửa ở khâu nung chảy clinker
  resistance to driving-in
  sức chịu đóng (đinh, cọc)
  resistance to galling
  sức chịu mòn ma sát (kim loại làm ổ trục)
  resistance to thermal permeability
  sức chịu xuyên nhiệt
  resistance to washing
  sức chịu rửa trôi
  shock resistance
  sức chịu va đập
  thermal resistance
  sức chịu nhiệt
  thermal shock resistance
  sức chịu va đập nhiệt
  toe resistance
  sức chịu ở chân cọc (lúc đóng)
  wear resistance
  sức chịu mòn
  weathering resistance
  sức chịu phong hóa
  wind resistance
  sức chịu lửa của cọc
  sức chống chịu
  sức kháng
  bearing resistance
  sức kháng đỡ tựa
  end bearing resistance
  sức kháng chân cọc
  factored bearing resistance
  sức kháng ép tính toán
  flexural resistance
  sức kháng uốn
  lateral resistance fiction of piles
  sức kháng mặt bên cọc
  line of least resistance
  đường sức kháng nhỏ nhất
  LRFD methodology = the Load and Resistance Factor Design
  thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng
  nominal bearing resistance
  sức kháng đỡ danh định
  residual resistance
  sức kháng dư
  resistance factor
  hệ số sức kháng
  shear resistance
  sức kháng cắt
  toe resistance of pile
  sức kháng mũi cọc
  torsional resistance
  sức kháng xoắn
  vascular resistance
  sức kháng của mạch máu
  tính bền
  chemical resistance
  tính bền hóa chất
  cold resistance
  tính bền lạnh
  gas resistance
  tính bền gazolin
  gas resistance
  tính bền khí đốt
  gas resistance
  tính bền xăng
  gasoline resistance
  tính bền gazolin
  gasoline resistance
  tính bền khí đốt
  gasoline resistance
  tính bền xăng
  heat resistance
  tính bền nhiệt
  light resistance
  tính bền màu
  petrol resistance
  tính bền ga zolin
  petrol resistance
  tính bền khí đốt
  petrol resistance
  tính bền xăng
  resistance to heat
  tính bền nhiệt
  sulfate resistance
  tính bền sunfat
  temperature resistance
  tính bền lạnh
  temperature resistance
  tính bền nhiệt
  thermal shock resistance
  tính bền sốc nhiệt
  weather resistance
  tính bền khí quyển

  Kinh tế

  độ bền
  sự chống cự
  sự đề kháng
  sức bền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X