• /¸ɔsi´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lung lay, sự đu đưa
  Sự lưỡng lự, sự do dự; sự dao động
  (kỹ thuật) sự dao động
  the oscillation of radio waves
  sự dao động của sóng radio

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đu đưa [sự đu đưa]

  Cơ - Điện tử

  Sự dao động, sự đu đưa

  Cơ khí & công trình

  sự đung dưa

  Toán & tin

  (sự) dao động; dao độ
  oscillation at a point
  dao động tại một điểm
  oscillation of a function
  dao động của một hàm
  damped oscillation
  (vật lý ) dao động tắt dần
  discontinuous oscillation
  dao động không liên tục, dao động gián đoạn
  exponential oscillation
  dao động theo luật mũ
  forced oscillation
  (vật lý ) dao động cưỡng bức
  free oscillation
  dao động tự do
  harmonic oscillation
  dao động điều hoà
  natural oscillation
  dao động riêng
  pitching oscillation
  (cơ học ) dao động [dọc, chòng chành] (tàu biển, máy bay)
  principal oscillation
  dao động chính
  residual oscillation
  dao động còn dư
  steady-state oscillation
  (vật lý ) dao động ổn định
  tidal oscillation
  dao động thuỷ triều
  transient oscillation
  dao động nhất thời
  undamped oscillation
  dao động không tắt dần

  Kỹ thuật chung

  dao động
  acoustic oscillation
  dao động âm (thoại)
  acoustic oscillation
  dao động âm thanh
  amplitude of heat flux oscillation
  biên độ dao động của dòng nhiệt
  amplitude of oscillation
  biên độ của dao động
  amplitude of oscillation
  biên độ dao động
  angular oscillation
  dao động góc
  aperiodic oscillation
  dao động không tuần hoàn
  auto-oscillation
  sự tự dao động
  body oscillation
  dao động của thùng xe
  bridge oscillation
  dao động cầu
  bridge oscillation phenomenon
  hiện tượng dao động cầu
  center of oscillation
  tầm dao động
  centre of oscillation
  tâm dao động
  circular oscillation frequency
  tần số dao động tròn
  coefficient of oscillation
  hệ số dao động
  combined oscillation
  dao động tổ hợp
  constrained oscillation
  dao động cưỡng bức
  constrained oscillation
  dao động kích thích
  constrained oscillation
  sự dao động cưỡng bức
  continuous oscillation
  dao động duy trì
  continuous oscillation
  dao động liên tục
  continuous oscillation
  sự dao động duy trì
  damped oscillation
  dao động tắt dần
  damping of oscillation
  suy giảm dao động
  discontinuous oscillation
  dao động gián đoạn
  earth crust oscillation
  dao động của vỏ trái đất
  electric oscillation
  dao động điện
  electric oscillation
  sự dao động điện
  electromagnetic oscillation
  sự dao động điện từ
  electromagnetical oscillation
  dao động điện từ
  electronic oscillation
  sư dao động điện tử
  electrostatic ion oscillation
  dao động iôn tĩnh điện
  energy of oscillation
  năng lượng dao động
  first harmonic oscillation
  dao động điều hòa thứ nhất
  forced oscillation
  dao động cưỡng bức
  forced oscillation
  dao động kích thích
  forced oscillation
  sự dao động cưỡng bức
  free oscillation
  dao động tự do
  free oscillation
  sự dao động tự do
  free oscillation frequency
  tần số dao động riêng
  fundamental oscillation
  dao động chính
  fundamental oscillation
  dao động cơ bản
  fundamental oscillation
  sự dao động cơ bản
  harmonic of frequency of oscillation
  hàm điều hòa của tần số dao động
  harmonic oscillation
  dao động điều hòa
  harmonic oscillation
  máy dao động điều hòa
  harmonic oscillation
  sự dao động điều hòa
  high-frequency hardening oscillation
  dao động tôi cao tần
  high-frequency oscillation
  dao động tần số cao
  lateral oscillation
  dao động ngang
  linear oscillation
  cái dao động tuyến tính
  linear oscillation
  dao động tuyến tính
  local oscillation
  dao đông cục bộ
  longitudinal oscillation
  dao động dọc
  longitudinal oscillation
  sự dao động dọc
  maintained oscillation
  dao động được duy trì
  mechanical oscillation
  dao động cơ học
  mode of oscillation
  dạng dao động
  modulated oscillation
  dao động đã điều biến
  modulating sinusoidal oscillation
  dao động hình sóng biến điệu
  natural frequency oscillation
  dao động tần số tự nhiên
  natural oscillation
  dao động riêng
  natural oscillation
  dao động tự do
  natural oscillation
  sự dao động tự nhiên
  neutron-antineutron oscillation
  dao động nơtron-phản nơtron
  node of oscillation
  nút dao động
  non-linear oscillation
  dao động phi tuyến
  nonlinear oscillation
  sự dao động phi tuyến
  optical oscillation
  sự dao động quang
  oscillation absorber
  bộ hút sóng dao động
  oscillation acceleration
  gia tốc dao động
  oscillation amplitude
  biên độ dao động
  oscillation at a point
  dao động tại một điểm
  oscillation chain
  chuỗi dao động
  oscillation circuit
  mạch dao động
  oscillation constant
  hằng số dao động
  oscillation energy
  năng lượng dao động
  oscillation frequency
  tấn số dao động
  oscillation method
  phương pháp dao động
  oscillation mode
  kiểu dao động
  oscillation of a function
  dao động của một hàm
  oscillation phase
  pha dao động
  oscillation phenomenon
  hiện tượng dao động
  oscillation point
  điểm dao động
  oscillation quantum number
  lượng tử số dao động
  oscillation theory
  thuyết dao động
  parametric oscillation
  dao động tham số
  parasitic oscillation
  dao động ký sinh
  parasitic oscillation
  sự dao động parazit
  parasitic oscillation
  sự dao động tạp
  pendular oscillation
  dao động con lắc
  period of oscillation
  chu trình dao động
  period of oscillation
  chu kỳ dao động
  period of oscillation damping
  chu kỳ tắt dần của dao động
  periodic oscillation
  dao động chu kỳ
  periodic oscillation
  dao động tuần hoàn
  persistent oscillation
  dao động duy trì
  persistent oscillation
  sự dao động duy trì
  phugoid oscillation
  dao động phugoit
  pitching oscillation
  dao động chòng chành
  pitching oscillation
  dao động dọc
  plasma oscillation
  dao động plasma
  plasma oscillation wave
  sóng dao động plasma
  principal oscillation
  dao động chính
  pure oscillation
  dao động hình sin
  pure sinusoidal oscillation
  dao động hình sóng thuần túy
  radio oscillation
  dao động vô tuyến điện
  relaxation oscillation
  dao động tích thoát
  residual oscillation
  dao động dư
  residual oscillation phase
  pha dao động dư
  resonance oscillation
  sự dao động cộng hưởng
  rotary oscillation
  sự dao động quay
  self-oscillation
  dao động tự sinh
  self-oscillation
  sự tự dao động
  self-oscillation
  tự dao động
  simple oscillation
  cái dao động đơn
  single-frequency oscillation
  sự dao động đơn tần
  sinusoidal oscillation
  dao động hình sin
  sinusoidal oscillation
  dao động hình sóng
  spurious spectrum surrounding an oscillation
  phổ ký sinh bao quanh sự dao động
  stability of oscillation
  độ ổn định (của) dao động
  stable oscillation
  sự dao động ổn định
  steady-state oscillation
  dao động ổn định
  stray oscillation
  dao động tạp tán
  suspension oscillation
  dao động duy trì
  suspension oscillation
  dao động liên tục
  sustained oscillation
  dao động duy trì
  sustained oscillation
  dao động không tắt
  sustained oscillation
  dao động liên tục
  tidal oscillation
  dao động thủy triều
  torsion oscillation
  dao động xoắn
  torsional oscillation
  sự dao động xoắn
  total oscillation amplitude
  biên độ dao động toàn phần
  transient oscillation
  dao động nhất thời
  transient oscillation
  sự dao động chuyển tiếp
  transverse oscillation
  dao động ngang
  undamped oscillation
  dao động không tắt
  undamped oscillation
  dao động không tắt dần
  undamped oscillation
  sự dao động duy trì
  unstable oscillation
  dao động không ổn định
  vertical oscillation
  dao động thẳng đứng
  wind-rain-induced oscillation
  dao động do mưa gió
  hệ dao động
  sự chấn động
  sự dao động
  constrained oscillation
  sự dao động cưỡng bức
  continuous oscillation
  sự dao động duy trì
  electric oscillation
  sự dao động điện
  electromagnetic oscillation
  sự dao động điện từ
  electronic oscillation
  sư dao động điện tử
  forced oscillation
  sự dao động cưỡng bức
  free oscillation
  sự dao động tự do
  fundamental oscillation
  sự dao động cơ bản
  harmonic oscillation
  sự dao động điều hòa
  longitudinal oscillation
  sự dao động dọc
  natural oscillation
  sự dao động tự nhiên
  nonlinear oscillation
  sự dao động phi tuyến
  optical oscillation
  sự dao động quang
  parasitic oscillation
  sự dao động parazit
  parasitic oscillation
  sự dao động tạp
  persistent oscillation
  sự dao động duy trì
  resonance oscillation
  sự dao động cộng hưởng
  rotary oscillation
  sự dao động quay
  single-frequency oscillation
  sự dao động đơn tần
  spurious spectrum surrounding an oscillation
  phổ ký sinh bao quanh sự dao động
  stable oscillation
  sự dao động ổn định
  torsional oscillation
  sự dao động xoắn
  transient oscillation
  sự dao động chuyển tiếp
  undamped oscillation
  sự dao động duy trì
  sự lắc
  sự rung
  longitudinal oscillation
  sự rung dọc
  sự rung động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X