• /¸prefə´renʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ưu đãi, dành ưu tiên cho; được ưu đãi, được ưu tiên
  preferential right
  quyền ưu tiên
  preferential duties
  thuế ưu đãi (dành cho một nước nào... khi đánh vào hàng nhập...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ưu tiên
  preferential closed user group
  nhóm người dùng khép kín ưu tiên
  preferential development area
  vùng ưu tiên phát triển
  preferential list
  danh sách ưu tiên
  preferential range
  khoảng ưu tiên (lắp ráp chất dẻo)
  preferential scattering
  tán xạ ưu tiên

  Kinh tế

  ưu đãi
  ưu tiên
  preferential claim
  trái quyền ưu tiên
  preferential creditor
  chủ nợ ưu tiên
  preferential creditor
  người chủ nợ ưu tiên trả
  preferential debt
  nợ được ưu tiên trả
  preferential dividend
  cổ tức ưu tiên
  preferential export
  xuất khẩu ưu tiên
  preferential hiring
  sự thuê ưu tiên (người làm công có chân trong công đoàn)
  preferential hiring
  sự thuế ưu tiên (người làm công có chân trong công đoàn)
  preferential hiring
  ưu tiên thuê người làm công
  preferential import
  nhập khẩu ưu tiên
  preferential payment
  thanh toán ưu tiên
  preferential payments
  sự chi trả ưu tiên (lúc thanh toán tài sản)
  preferential reinsurance
  tái bảo hiểm ưu tiên
  preferential right
  quyền ưu tiên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  partial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X