• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bảo hiểm lại

  Xây dựng

  sự tái bảo hiểm

  Kinh tế

  tái bảo hiểm
  additional premium-reinsurance
  phí tái bảo hiểm thêm
  automatic reinsurance
  tái bảo hiểm tự động
  excess of loss reinsurance
  tái bảo hiểm bồi thường tổn thất vượt mức
  excess of loss reinsurance
  tái bảo hiểm quá mức tổn thất
  exchange of reinsurance
  sự trao đổi tái bảo hiểm
  facultative reinsurance
  tái bảo hiểm lâm thời
  facultative reinsurance
  tái bảo hiểm tùy ý
  most favoured reinsurance clause
  điều khoản tái bảo hiểm tối ưu đãi
  non proportional reinsurance
  tái bảo hiểm không tỉ lệ
  obligatory reinsurance
  tái bảo hiểm cố định
  preferential reinsurance
  tái bảo hiểm ưu tiên
  priority reinsurance clause
  điều khoản tái bảo hiểm ưu tiên
  quota share reinsurance treaty
  hợp đồng chia phần tái bảo hiểm
  quota-share reinsurance
  tái bảo hiểm mức quy định, theo tỉ lệ đã định
  quota-share reinsurance
  tái bảo hiểm theo định phần
  reinsurance arrangement
  thỏa thuận tái bảo hiểm
  reinsurance commission
  hoa hồng tái bảo hiểm
  reinsurance company
  công ty tái bảo hiểm
  share reinsurance
  tái bảo hiểm chia nhận (tổn thất)
  stop-loss reinsurance
  tái bảo hiểm (ngăn ngừa) tổn thất bồi thường vượt mức
  stop-loss reinsurance
  tái bảo hiểm hạn ngạch tổn thất
  surplus reinsurance
  tái bảo hiểm trách nhiệm vượt mức
  treaty reinsurance
  tái bảo hiểm thỏa thuận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X