• /prə'mou∫ənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) quảng cáo (để bán hàng..)
  a promotional tour by the author
  một chuyến đi của tác giả để quảng cáo hàng bán
  (thuộc) (liên quan đến) sự thăng tiến
  promotional exam
  bài kiểm tra lên lớp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cổ động
  promotional activities
  hoạt động cổ động
  promotional assistance
  sự hỗ trợ về cổ động
  promotional campaign
  chiến dịch bán cổ động
  promotional evening
  đêm cổ động
  promotional literature
  tài liệu tuyên truyền cổ động
  promotional mix
  phối thức cổ động
  promotional phase
  giai đoạn tuyên truyền cổ động
  promotional pricing
  giá bán cổ động
  đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
  promotional campaign
  cuộc vận động đẩy mạnh tiêu thu sản phẩm
  quảng cáo
  promotional budget
  ngân sách quảng cáo
  promotional literature
  ấn phẩm quảng cáo
  promotional literature
  ấn phẩm quảng cáo (tờ quảng cáo, tập sách mỏng)
  promotional literature
  tài liệu quảng cáo
  promotional material
  đồ dùng khuyến mãi, quảng cáo
  promotional retail advertising
  quảng cáo khuyến mãi bán lẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X