• /ˈbʌdʒɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Túi (đầy), bao (đầy)
  (nghĩa rộng) đống, kho, hàng khối
  budget of news
  hàng khối tin tức
  Ngân sách, ngân quỹ
  budget account
  tài khoản mà khách hàng mở tại một cửa hàng để được mua trả chậm (tương ứng với ngạch số của tài khoản ấy)

  Nội động từ

  Dự thảo ngân sách; ghi vào ngân sách
  to budget for the coming year
  dự thảo ngân sách cho năm tới

  Tính từ

  Rẻ, không đắt tiền

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) ngân sách

  Xây dựng

  dự toán thu chi

  Kỹ thuật chung

  ngân sách
  approved budget
  ngân sách được chấp thuận
  budget credit
  tín dụng ngân sách
  budget deficit
  thâm hụt ngân sách
  budget estimates
  bản dự tính ngân sách
  budget expenditures
  chi phí thuộc ngân sách
  budget structure
  cấu trúc ngân sách
  budget summary
  tóm lược ngân sách
  cash budget
  ngân sách tài chính
  exchange budget
  ngân sách trao đổi
  federal (budget) deficit
  thiếu hụt ngân sách liên bang
  programme budget
  ngân sách chương trình
  regular budget
  ngân sách thông thường
  state budget
  ngân sách nhà nước
  summary of programme of work and budget
  sơ lược chương trình làm việc và ngân sách
  supplementary publications budget
  ngân sách phụ để ấn hành
  supplementary publications budget
  ngân sách phụ để xuất bản
  ngân sách
  approved budget
  ngân sách được chấp thuận
  budget credit
  tín dụng ngân sách
  budget deficit
  thâm hụt ngân sách
  budget estimates
  bản dự tính ngân sách
  budget expenditures
  chi phí thuộc ngân sách
  budget structure
  cấu trúc ngân sách
  budget summary
  tóm lược ngân sách
  cash budget
  ngân sách tài chính
  exchange budget
  ngân sách trao đổi
  federal (budget) deficit
  thiếu hụt ngân sách liên bang
  programme budget
  ngân sách chương trình
  regular budget
  ngân sách thông thường
  state budget
  ngân sách nhà nước
  summary of programme of work and budget
  sơ lược chương trình làm việc và ngân sách
  supplementary publications budget
  ngân sách phụ để ấn hành
  supplementary publications budget
  ngân sách phụ để xuất bản

  Kinh tế

  bản dự toán
  dự thảo ngân sách
  ngân sách
  actual budget
  ngân sách thực tế
  additional budget
  ngân sách bổ sung
  administrative budget
  ngân sách hành chánh, ngân sách quản lý
  adoption of the budget
  sự xét và quyết định ngân sách
  advertising budget
  ngân sách quảng cáo
  allocation of budget
  điều phối ngân sách
  allotted budget
  ngân sách phân bổ
  approved budget
  ngân sách đã phê chuẩn
  approved budget
  ngân sách pháp định
  approved budget allotment
  sự phân phối ngân sách đã phê chuẩn
  assessed budget
  ngân sách đóng góp
  assessed budget
  ngân sách được phân bổ
  austerity budget
  ngân sách khắc khổ
  baby budget
  ngân sách tiểu ngạch
  balance budget multiplier
  số nhân ngân sách cân bằng
  balanced budget
  ngân sách cân bằng
  balanced budget multiplier
  số nhân ngân sách cân bằng
  balanced budget with surplus
  ngân sách thu chi cân bằng cùng có số dư
  baseline budget
  ngân sách mốc
  bill of budget
  dự thảo luật ngân sách
  budget act
  dự luật ngân sách
  budget allocation
  sự cấp ngân sách
  budget allotment
  sự phân phối ngân sách
  budget amount
  tổng số tiền ngân sách
  budget assessment
  phần đóng góp vào ngân sách
  budget balances
  số dư ngân sách
  budget bureau
  cục ngân sách
  budget center
  trung tâm ngân sách
  budget chart
  đồ biểu ngân sách
  budget commission
  ủy ban ngân sách
  budget comparison
  so sánh ngân sách
  budget compilation
  sưu tập ngân sách
  budget constraint
  sự kiềm chế ngân sách (cho vừa với khả năng thu nhập)
  budget constraint
  sự ràng buộc về ngân sách
  budget controller
  tổng thanh tra ngân sách
  budget controller
  trưởng ban kiểm tra ngân sách
  budget cost
  phí tổn ngân sách
  budget cycle
  chu kỳ ngân sách
  budget Day
  ngày ngân sách (ở Anh)
  budget day
  ngày trình ngân sách (cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 ở Anh)
  budget deferral
  hoãn chi ngân sách
  budget deferral
  hoãn thực hiện ngân sách
  budget deferral
  sự hoãn cấp ngân sách
  budget deficit
  bội chi ngân sách
  budget deficit
  thâm hụt ngân sách
  budget deficit
  thâm thủng ngân sách
  budget deficit budget
  thâm hụt ngân sách
  budget deflation
  giảm chi ngân sách
  budget dilemmas
  thế lưỡng nan ngân sách
  budget director
  giám đốc ngân sách
  budget division
  ban ngân sách
  budget earmarking
  ngân sách dùng theo chỉ định
  budget enforcement
  sự chấp hành ngân sách
  budget entity
  đơn vị ngân sách
  budget equation
  phương trình ngân sách
  budget equation
  sự cân bằng ngân sách
  budget equilibrium
  sự cân bằng ngân sách
  budget expenditures
  các chi tiêu ngân sách
  budget explanatory statement
  bản thuyết minh ngân sách
  budget for [[]] (to...)
  định ngân sách (cho...)
  budget for [[]] (to...)
  ghi vào ngân sách
  budget for growth
  ngân sách phát triển
  budget for local government
  ngân sách địa phương
  budget for provincial government
  ngân sách (chính phủ) tỉnh
  budget forecasting
  sự dự trắc ngân sách
  budget increase
  sự tăng thêm ngân sách
  budget index
  chỉ số ngân sách
  budget item
  hạng mục ngân sách
  budget layout
  trình bày ngân sách
  budget line
  đường ngân sách
  budget line
  đường biểu diễn ngân sách
  budget management
  quản lý ngân sách
  budget manual
  chỉ nam ngân sách
  budget manual
  sách hướng dẫn về ngân sách
  budget message
  bản tường trình ngân sách (của chính phủ)
  budget message
  báo cáo ngân sách
  budget of central government
  ngân sách chính phủ trung ương
  budget procedure
  trình tự lập ngân sách
  budget program
  phương án ngân sách
  budget reserve
  vốn dự trữ ngân sách
  budget statement
  bản liệt kê ngân sách
  budget study
  nghiên cứu ngân sách
  budget summary
  bản tóm tắt ngân sách
  budget surplus
  thặng dư ngân sách
  budget system
  hệ thống ngân sách
  budget vote
  sự biểu quyết ngân sách
  budget-day value
  giá trị vào ngày ngân sách
  budget-day value
  giá trị vào ngày trình ngân sách
  bureau of budget
  Cục Ngân sách
  business budget
  ngân sách xí nghiệp
  cads budget
  ngân sách tiền mặt
  capital budget
  ngân sách đầu tư
  capital budget
  ngân sách thiết bị
  capital budget
  ngân sách vốn
  cash budget
  ngân sách tiền mặt
  chop the budget (to...)
  cắt giảm ngân sách
  Common Budget
  ngân sách chung
  compensatory budget policy
  chính sách ngân sách bù trừ
  comprehensive budget
  ngân sách tổng hợp
  construction budget
  ngân sách xây dựng cơ bản
  contingent budget
  ngân sách tình huống
  contingent budget
  ngân sách ứng phó
  continuous budget
  ngân sách liên tục
  current budget
  ngân sách trong năm
  cyclically balanced budget
  ngân sách cân bằng theo chu kỳ
  deficit budget
  ngân sách bội chi
  deficit budget
  ngân sách thâm hụt
  deliberation of budget
  sự bàn cãi ngân sách
  distribution of budget
  phân phối ngân sách
  division of budget and finance
  phòng ngân sách và tài vụ
  double budget
  ngân sách kép
  dynamic budget
  ngân sách động thái
  effective working budget
  ngân sách thi hành thực tế
  European Community Budget
  ngân sách cộng đồng Châu Âu
  exchange budget
  ngân sách ngoại tệ
  expenditure budget
  ngân sách chi tiêu
  expense budget
  ngân sách chi tiêu
  extraordinary budget
  ngân sách đặc biệt
  extraordinary budget
  ngân sách miễn thông qua
  family budget
  ngân sách gia đình
  final budget
  ngân sách đã phê chuẩn
  financial budget
  ngân sách tài chính
  flexible budget
  ngân sách cơ động
  flexible budget
  ngân sách mềm dẻo
  flexible-budget
  ngân sách linh hoạt
  forecast operating budget
  ngân sách kinh doanh dự kiến
  foreign exchange budget
  ngân sách ngoại hối
  full employment budget
  ngân sách đầy đủ việc làm
  full employment budget
  ngân sách toàn dụng
  general budget
  ngân sách tổng quát
  general budget
  tổng ngân sách
  government budget deficit
  ngân sách Nhà nước
  government budget deficit
  thâm hụt ngân sách của chính phủ
  household budget
  ngân sách gia đình
  imposed budget
  ngân sách ấn định
  imposed budget
  ngân sách bắt buộc
  income budget
  ngân sách thu nhập
  increase of budget
  sự bổ sung ngân sách
  increase of budget
  sự tăng thêm ngân sách
  integrated programme budget presentation
  sự trình bày ngân sách-kế hoạch tổng hợp
  interim budget
  dự chi ngân sách đặc biệt
  investment budget
  ngân sách đầu tư
  legal budget
  ngân sách pháp định
  local budget
  ngân sách địa phương
  lump-sum budget
  ngân sách tổng gộp
  main budget
  ngân sách chính
  main budget
  tổng ngân sách
  maintenance budget
  ngân sách bảo trì
  manufacturing budget
  ngân sách cho việc chế tạo
  manufacturing budget
  ngân sách sản xuất
  manufacturing cost budget
  dự toán (ngân sách) phí tổn chế tạo
  marketing budget
  ngân sách tiếp thị
  master budget
  ngân sách chủ chốt (chính)
  master budget
  ngân sách tổng thể
  master budget
  tổng ngân sách
  military budget
  ngân sách quân sự
  mission budget
  ngân sách hoàn tất nhiệm vụ (kinh doanh)
  moderate family budget
  ngân sách gia đình bậc trung
  monthly budget
  ngân sách hàng tháng
  multiple budget
  ngân sách kép
  net budget
  ngân sách thu chi gán cấp
  normal budget
  ngân sách bình thường
  off budget
  ngoại ngân sách
  off-budget
  năm không lập ngân sách
  Office of Management and budget
  Cục quản lý Hành chính và Ngân Sách
  on budget
  trong (mức giới hạn của) ngân sách
  operating budget
  ngân sách điều hành
  operating budget
  ngân sách doanh nghiệp
  operating budget
  ngân sách hoạt động
  operating budget
  ngân sách kinh doanh
  operational budget
  ngân sách hoạt động
  operational budget
  ngân sách kinh doanh
  ordinary budget
  ngân sách thường
  over budget
  chi vượt ngân sách
  overall financial budget deficit
  tuyệt phí ngân sách
  preliminary budget
  ngân sách sơ bộ
  preparation of budget
  sự soạn thảo ngân sách
  priority budget
  ngân sách có ưu tiên
  production budget
  ngân sách sản xuất
  programme budget
  ngân sách kế hoạch
  programme budget
  ngân sách-kế hoạch
  project budget
  ngân sách hạng mục công trình
  promotion budget
  ngân sách khuyến mãi
  promotional budget
  ngân sách khuyến mãi (tiêu thụ)
  promotional budget
  ngân sách quảng cáo
  provisional budget
  ngân sách tạm thời
  regular budget
  ngân sách bình thường
  rejected budget
  ngân sách chưa thông qua
  research budget
  ngân sách nghiên cứu
  restrictive budget
  ngân sách hạn chế
  revised budget
  ngân sách đã sửa đổi, đã điều chỉnh
  rolling budget
  ngân sách điều chỉnh liên tục
  sales budget
  ngân sách bán hàng
  shortfall in the annual budget
  sự thiếu hụt trong ngân sách hàng năm
  single budget
  ngân sách đơn nhất
  skeleton budget
  ngân sách sơ lược
  slash the budget deficit
  giảm đáng kể thâm hụt ngân sách
  special budget
  ngân sách đặc biệt
  standard budget
  bảng ngân sách tiêu chuẩn
  standard budget tables
  bảng ngân sách tiêu chuẩn
  state budget
  ngân sách nhà nước
  state budget reserves
  dự trữ ngân sách nhà nước
  state budget reserves
  vốn dự phòng của ngân sách nhà nước
  supplemental budget
  ngân sách bổ sung
  supplementary budget
  ngân sách bổ sung
  supplementary budget for annual receipts
  ngân sách bổ sung thu nhập hàng năm
  supplementary budget for expenditures
  ngân sách chi tiêu bổ sung
  surplus budget
  ngân sách bội thu
  surplus budget
  ngân sách thặng dư
  temporary budget
  ngân sách tạm thời
  tentative budget
  ngân sách tạm định
  the budget
  dự án ngân sách (ở Anh)
  traditional budget
  ngân sách truyền thống
  unbalanced budget
  ngân sách bị thâm hụt
  unbalanced budget
  ngân sách không cân bằng
  variable budget
  ngân sách khả biến
  working budget
  ngân sách thực hiện
  world development budget
  ngân sách phát triển thế giới
  yearly budget
  ngân sách hàng năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X