• (đổi hướng từ Activities)
  /ækˈtɪvɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tích cực, sự hoạt động, sự nhanh nhẹn, sự linh lợi
  ( số nhiều) hoạt động
  sport activities
  hoạt động thể thao
  scientific activities
  hoạt động khoa học
  Phạm vi hoạt động
  within my activities
  trong phạm vi hoạt động của tôi
  (vật lý), (hoá học) tính hoạt động, độ hoạt động; tính phóng xạ, độ phóng xạ
  photo - chemical activity
  tính hoạt động quang hoá
  specific activity
  phóng xạ riêng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  độ hoạt động
  crystal activity
  độ hoạt động tinh thể

  Xây dựng

  công trình (nghiên cứu)
  độ hoạt hóa
  activity of cement
  độ hoạt hóa của xi măng
  activity of cement
  độ hoạt hóa xi măng
  tính hoạt hóa
  activity of cement
  tính hoạt hóa của ximăng

  Điện lạnh

  hoạt độ
  độ phóng xạ
  background activity
  độ phóng xạ phông

  Kỹ thuật chung

  công
  activity final event
  sự kiện kết thúc công việc
  activity start event
  sự kiện bắt đầu công việc
  cluster activity
  công tác thu góp
  combined activity
  công tác ghép bộ
  preceding activity
  công việc đã làm
  preceding activity
  công việc trước đó
  succeeding activity
  công việc tiếp theo
  công tác
  cluster activity
  công tác thu góp
  combined activity
  công tác ghép bộ
  công việc
  activity final event
  sự kiện kết thúc công việc
  activity start event
  sự kiện bắt đầu công việc
  preceding activity
  công việc đã làm
  preceding activity
  công việc trước đó
  succeeding activity
  công việc tiếp theo
  hoạt động

  Giải thích EN: In a PERT network, a single task that consumes time and must be completed in order to finish the project.

  Giải thích VN: Trong một hệ PERT, một tác vụ đơn tiêu tốn thời gian và phải được hoàn thành để kết thúc một dự án.

  activity analysis
  phân tích hoạt động
  activity attributes
  thuộc tính hoạt động
  Activity Based Costing (ABC)
  định giá dựa trên hoạt động
  activity chart
  biểu đồ hoạt động
  activity coefficient
  hệ số hoạt động
  Activity Discard (AD)
  hủy bỏ hoạt động
  Activity Discard Acknowledgement (ADA)
  báo nhận hủy bỏ hoạt động
  activity duration
  thời gian hoạt động
  Activity End (AE)
  kết thúc hoạt động
  Activity End Acknowledgement (AEA)
  báo nhận kết thúc hoạt động
  activity factor
  hệ số hoạt động
  activity inventory
  trữ lượng hoạt động
  activity level
  mức hoạt động
  activity light
  đèn báo hoạt động
  activity oriented form
  thủ tục hướng hoạt động
  activity rate
  tỷ suất hoạt động
  activity ratio
  hệ số hoạt động
  activity ratio
  suất hoạt động
  activity ratio
  tỉ lệ hoạt động
  activity ratio
  tỉ số hoạt động
  activity ratio
  tỷ lệ hoạt động
  activity sequence method
  phương pháp dãy hoạt động
  activity trail
  vết hoạt động
  Application Activity Model (AAM)
  mô hình hoạt động ứng dụng
  background activity
  hoạt động nền
  background activity
  hoạt động phụ
  Basic Activity Subset (BAS)
  hệ thống con hoạt động cơ sở
  catalytic activity
  hoạt động xúc tác
  chemical activity
  hoạt động hóa học
  critical activity
  hoạt động then chốt
  crystal activity
  độ hoạt động tinh thể
  design activity
  hoạt động thiết kế
  drilling activity
  hoạt động khoan
  effusive activity
  hoạt động phun chào
  electrochemical activity
  tính hoạt động điện hóa
  field of activity
  phạm vi hoạt động
  geomagnetic activity
  hoạt động địa từ
  geomagnetic activity
  sự hoạt động địa từ
  Hospital Activity Analysis
  phân tích hoạt động bệnh viện
  input output activity
  hoạt động xuất nhập liệu
  Interoperability Test Activity Group (partof IMTC) (ITAG)
  Nhóm hoạt động thử nghiệm khả năng phối hợp hoạt động (thuộc IMTC)
  Loop Activity Tracking Information System (LATIS)
  hệ thống thông tin theo dõi hoạt động vòng
  magnetic activity
  sự hoạt động từ tính
  main field of activity
  phạm vi chính của hoạt động
  month of high fading activity
  tháng đặc trưng bởi hoạt động fađinh cao
  optical activity
  hoạt động quang học
  period of sunspot activity
  chu kỳ hoạt động mặt trời (nhật ban)
  pseudo-activity
  độ giả hoạt động
  recent activity
  hoạt động gần đây
  recent activity
  hoạt động mới nhất
  social activity
  hoạt động xã hội
  solar activity
  hoạt động của mặt trời
  solar activity
  hoạt động mặt trời
  solar activity
  sự hoạt động mặt trời (vật lý)
  surface activity
  hoạt động ngoài mặt
  system activity
  hoạt động hệ thống
  hoạt tính
  activity of binder
  hoạt tính của chất kết dính
  activity of cement
  hoạt tính xi măng
  capillary activity
  hoạt tính mao dẫn
  catalyst activity
  hoạt tính xúc tác
  catalytic activity
  hoạt tính xúc tác
  floatation activity
  hoạt tính nổi
  hydraulic activity
  hoạt tính thủy lực
  ion activity
  hoạt tính ion
  lime activity
  hoạt tính của vôi
  optical activity
  hoạt tính quang
  optical activity
  hoạt tính quang học
  solvent activity
  hoạt tính của dung môi
  specific activity
  hoạt tính riêng
  mức hoạt động
  sự hoạt động
  geomagnetic activity
  sự hoạt động địa từ
  magnetic activity
  sự hoạt động từ tính
  solar activity
  sự hoạt động mặt trời (vật lý)

  Kinh tế

  cử động
  động tác
  hoạt động
  accounting activity
  hoạt động kế toán
  activity account
  tài khoản hoạt động
  activity based costing
  định giá căn cứ vào hoạt động kinh doanh
  activity based information
  thông tin căn cứ vào hoạt động kinh doanh
  activity chart
  biểu đồ hoạt động
  activity costing
  tính chi phí hoạt động
  activity costing
  việc tính chi phí hoạt động
  activity index
  chỉ số hoạt động
  activity indicator
  chỉ tiêu hoạt động
  activity quota
  định mức hoạt động (của người đại diện bán hàng)
  activity ratio
  tỷ số hoạt động
  activity test
  sự thử độ hoạt động
  anzymatic activity
  độ hoạt động enzim
  production and business activities
  hoạt động sản xuất kinh doanh
  commercial activity
  hoạt động thương mại
  competitive activity
  hoạt động cạnh tranh
  dummy activity
  hoạt động giả
  economic activity
  hoạt động kinh tế
  fermentation activity
  độ hoạt động lên men
  field of activity
  phạm vi hoạt động
  germicidal activity
  độ hoạt động diệt khuẩn
  lipolytic activity
  độ hoạt động lipit
  manning of an activity
  nhân công cho một hoạt động
  marginal activity
  hoạt động kinh doanh bên lề
  marketing activity
  hoạt động tiếp thị
  marketing activity
  hoạt động tiêu thụ thị trường
  metabolic activity
  độ hoạt động trao đổi chất
  milk-clotting activity
  độ hoạt động đông sữa
  on-going activity
  hoạt động đang tiến hành
  passive activity loss
  thua lỗ (do hoạt động) thụ động
  renewed activity
  sự hồi phục hoạt động
  spheres of activity
  phạm vi hoạt động
  standard of activity
  tiêu chuẩn hoạt động
  supervisory activity
  hoạt động giám sát
  union activity
  hoạt động công đoàn
  upturn in business activity
  sự hồi phục hoạt động kinh doanh
  tính hoạt động

  Địa chất

  tính hoạt động, sự hoạt động, độ phóng xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X