• (đổi hướng từ Reinforcements)
  /ˌriɪnˈfɔrsmənt, ˌriɪnˈfoʊrsmənt/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều reinforcements

  ( số nhiều) (quân sự) quân tiếp viện, quân tăng viện
  Sự củng cố; sự tăng cường; sự gia cố (thêm vật liệu.. cho cái gì)
  Sự củng cố, sự nhấn mạnh, sự ủng hộ thêm nữa (cái gì)
  Sự tăng viện (số lượng, sức mạnh (quân sự) của cái gì)

  Xây dựng

  phụ tùng nối ống
  sự đặt cốt
  sự đặt cốt thép
  reinforcement placement
  sự đặt cốt thép (vào vị trí thiết kế)
  sự tăng cứng
  vật liệu gia cố

  Giải thích EN: Any material, such as steel rods or wire mesh, that is embedded in concrete or masonry to strengthen its tensile strength or load-bearing capacity. Giải thích VN: Các vật liệu, như các thanh thép hay lưới dây thép, được gắn vào trong bê tông hay vữa để tăng độ bền căng hay sức mang tải.

  Y học

  củng cố

  Kỹ thuật chung

  cốt
  sự gia cố
  sự gia cường
  fiber reinforcement
  sự gia cường bằng sợi
  fibre reinforcement
  sự gia cường bằng sợi
  main reinforcement
  sự gia cường chính
  sự tăng cường
  reinforcement of a system
  sự tăng cường hệ thống
  sườn
  longitudinal spacing of the web reinforcement
  khoảng cách giữa các cốt đai trong sườn dầm
  web reinforcement
  cốt thép trong sườn dầm
  thiết bị
  vỏ bọc
  vỏ bọc thép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X