• /´speisiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự để cách (ở máy chữ); khoảng cách chừa lại giữa những vật (những từ...) khi trải hoặc dàn cái gì ra
  shall I use single of double spacing when I type this letter ?
  tôi sẽ dùng cách hàng một hay cách hàng hai khi đánh máy bức thư này?

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bước (răng)

  Toán & tin

  giãn cách từ
  sự cách hàng
  sự giãn cách
  sự tạo giãn cách
  sự tạo khoảng (cách)

  Vật lý

  hằng số mạng (tinh thể)

  Xây dựng

  bước (cột)
  khẩu độ (ngang)

  Điện lạnh

  gián cách

  Kỹ thuật chung

  bước
  actual tooth spacing on pitch circle
  bước răng thực tế trên vòng tròn lăn
  column spacing
  bước cột
  key spacing
  bước mộng
  loading coil spacing
  sự đặt bước gia cảm
  pole spacing
  bước giữa các cực (mâm cặp từ)
  rhythmical spacing
  bước có cự ly nhịp nhàng (đều đặn)
  rivet spacing
  bước đinh tán
  spacing of flutes
  bước của rãnh (dao phay)
  strengthening rings spacing
  bước vành xiết
  tooth spacing
  bước vòng (bánh răng)
  unequal spacing
  bước không đều (răng của dao)
  bước răng (mũi doa)
  khoảng cách
  angular satellite spacing
  khoảng cách của vệ tinh
  angular spacing between satellites
  khoảng cách biệt giữa các vệ tinh
  antenna spacing
  khoảng cách giữa các anten
  bar spacing
  khoảng cách giữa cốt thép
  blast-hole spacing
  khoảng cách lỗ mìn
  channel spacing
  khoảng cách kênh
  character spacing
  khoảng cách ký tự
  clear spacing
  khoảng cách tịnh không
  close spacing
  sự xếp khoảng cách nhỏ
  conductor spacing
  khoảng cách pha
  design spacing
  khoảng cách quy hoạch
  double spacing
  khoảng cách gấp đôi
  double spacing
  khoảng cách kép
  fin spacing
  khoảng cách cánh tản nhiệt
  fin spacing
  khoảng cách giữa các cánh
  geocentric spacing
  khoảng cách địa tầm
  geocentric spacing
  khoảng cách tâm địa cầu
  girder spacing
  khoảng cách giữa các dầm
  groove spacing
  khoảng cách rãnh (đĩa hát)
  increase paragraph spacing
  tăng khoảng cách giữa các đoạn
  inter-carrier spacing
  khoảng cách giữa sóng mang
  letter spacing
  khoảng cách các chữ
  line spacing
  khoảng cách giữa các dòng
  longitudinal spacing of the web reinforcement
  khoảng cách giữa các cốt đai trong sườn dầm
  message spacing
  khoảng cách tin báo
  minimum spacing
  khoảng cách tối thiểu
  modular spacing
  khoảng cách cơ bản
  modular spacing
  khoảng cách đơn thể
  nail spacing
  khoảng cách đóng đinh
  nominal spacing
  khoảng cách danh định
  Normal Font Spacing
  khoảng cách phông chữ bình thường
  open spacing
  sự xếp khoảng cách lớn
  orbital spacing
  khoảng cách quỹ đạo
  pel spacing
  khoảng cách điểm
  phase spacing
  khoảng cách pha
  planning spacing
  khoảng cách quy hoạch
  proportional spacing mechanism
  cơ cấu tạo khoảng cách tỉ lệ (giữa các ký tự)
  rebar spacing
  khoảng cách giữa cốt thép
  rib spacing
  khoảng cách giữa các sường
  rivet spacing
  khoảng cách đinh tán
  rivet spacing
  khoảng cách giữa đinh tán
  row spacing
  khoảng cách giữa hai hàng
  safe spacing (ofa ground station)
  khoảng cách an toàn (của trạm trên Mặt đất)
  Select character spacing (SCS)
  chọn khoảng cách giữa các ký tự
  single spacing
  khoảng cách dòng đơn
  spacing factor
  hệ số khoảng cách
  spacing of buildings
  khoảng cách (tối thiểu cho phép) giữa 2 ngôi nhà
  spacing of reinforcement
  khoảng cách giữa cốt thép
  spacing of stations
  khoảng cách giữa các đài (trạm)
  spacing of stirrups
  khoảng cách giữa cốt đai
  spacing of trusses
  khoảng cách giữa giàn
  spacing of wells
  khoảng cách giếng
  spacing source
  việc bố trí khoảng cách (pha)
  station spacing
  khoảng cách đặt trạm
  stirrup spacing
  khoảng cách giữa cốt đai
  strengthening rings spacing
  khoảng cách vành xiết
  tie spacing
  khoảng cách tà vẹt
  timber spacing
  khoảng cách tà vẹt
  to change the spacing between icons
  thay đổi khoảng cách giữa các biểu tượng
  track spacing
  khoảng cách hai tuyến
  track spacing
  khoảng cách rãnh
  train spacing
  khoảng cách đoàn tàu
  truss spacing
  khoảng cách các giàn
  truss spacing
  khoảng cách cách các giàn
  truss spacing
  khoảng cách giữa giàn
  tube spacing
  khoảng cách giữa các ống (nồi hơi và lò ống)
  tube spacing
  khoảng cách giữa ống
  variable spacing
  khoảng cách biến đổi
  vertical line spacing
  khoảng cách dòng theo chiều dọc
  khoảng tách (giữa các phương tiện)
  độ chặt
  close spacing
  độ chặt cao (đá mài)
  grain spacing
  độ chặt (đá mài)
  độ gián cách hạt (đá mài)
  giãn cách
  character spacing
  giãn cách ký tự
  constant spacing
  giãn cách không đổi
  decrease paragraph spacing
  giảm giãn cách đoạn
  letter spacing
  sự chỉnh gián cách chữ
  line spacing
  giãn cách dòng
  line spacing
  giãn cách đường
  proportional spacing
  giãn cách theo tỉ lệ
  pulse spacing
  giãn cách xung
  scale spacing
  giãn cách độ chia
  Select Line Spacing
  chọn giãn cách dòng
  Select Reverse Spacing (SRS)
  chọn giãn cách ngược
  Select Vertical spacing (SVS)
  chọn giãn cách theo chiều thẳng đứng
  Set Line Spacing (SLS)
  lập giãn cách dòng
  signal spacing
  gián cách tín hiệu
  WordArt Character Spacing
  giãn cách ký tự wordart
  giãn cách dòng
  Select Line Spacing
  chọn giãn cách dòng
  Set Line Spacing (SLS)
  lập giãn cách dòng
  phân bố
  sự sắp đặt
  tầm nhìn thấy
  tầm nhìn xa

  Kinh tế

  sự để cách
  proportional spacing
  sự để cách ký tự theo tỉ lệ
  sự xếp đặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X