• /rɪˈleɪʃənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liên quan; liên hệ
  Thân thuộc; hôn nhân
  Có tính chất quan hệ, có biểu thị quan hệ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có quan hệ

  Kỹ thuật chung

  quan hệ
  Distributed Relational Database Architecture (IBM) (DRDA)
  Kiến trúc cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán (IBM)
  RDB (relationaldatabase)
  cơ sở dữ liệu quan hệ (RDB)
  RDBMS (RelationalDataBase Management System)
  hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)
  relational algebra
  đại số các quan hệ
  relational algebra
  đại số quan hệ
  relational algebra language
  ngôn ngữ đại số quan hệ
  relational calculus
  phép tính kiểu quan hệ
  relational calculus
  phép tính quan hệ
  relational calculus language
  ngôn ngữ tính toán quan hệ
  relational capability
  khả năng quan hệ
  relational character
  ký tự quan hệ
  relational checking
  sự kiểm tra quan hệ
  relational condition
  điều kiện quan hệ
  relational data base
  cơ sở dữ liệu quan hệ
  relational data model
  mô hình dữ liệu quan hệ
  relational data system
  hệ dữ liệu quan hệ
  relational database
  CSDL quan hệ
  Relational Database (RDB)
  cơ sở dữ liệu quan hệ
  Relational Database Language (RDL)
  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ
  Relational Database Language - Structured Query Language (RDL-SQL)
  Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ - Ngôn ngữ hỏi cấu trúc
  relational database management (RDBMS)
  hệ (thống) quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
  relational database management (RDBMS)
  hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)
  relational expression
  biểu thức quan hệ
  relational language
  ngôn ngữ quan hệ
  relational management
  quản lý quan hệ
  relational model
  mô hình quan hệ
  relational operator
  ký hiệu quan hệ
  relational operator
  toán tử quan hệ
  relational processor
  bộ xử lý quan hệ
  relational query
  sự hỏi quan hệ
  relational query
  sự vấn tin quan hệ
  Relational Query By Example [Fox Pro] (RQBE)
  Hỏi quan hệ theo mẫu [Fox Pro]
  relational spreadsheet
  bảng tính quan hệ
  relational system
  hệ thống quan hệ
  Relational/Remote Data Base Management System (RDBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ/đầu xa
  tương quan
  relational data base
  cơ sở dữ liệu tương quan
  relational language
  ngôn ngữ tương quan
  relational operator
  vận hành viên tương quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X