• /'mænidʒmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trông nom, sự quản lý
  Sự điều khiển
  Ban quản lý, ban quản đốc
  Sự khôn khéo, sự khéo xử; mánh lới

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự điều khiển, sự quản lý, sự điều hành

  Hóa học & vật liệu

  sự quản lí

  Xây dựng

  cục quản đốc
  cục quản lý
  sự chi phối

  Điện

  ban quản trị

  Kỹ thuật chung

  quản lí

  Giải thích EN: The attainment of organizational goals by means of planning, organization, and efficient use of resources, especially human resources.

  Giải thích VN: Hành động nhằm đạt được các mục đích tổ chức bằng cách: lập kế hoạch, tổ chức và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người.

  configuration management
  quản lí cấu hình
  Data Base Management System (DBMS)
  hệ quản lí đế dữ liệu
  management by objectives
  quản lí bằng các mục tiêu
  management cost
  chi phí quản lí
  management science
  khoa học quản lí
  methods-time management
  quản lí hệ thống theo thời gian
  operations management
  quản lí hoạt động
  scientific management
  quản lí khoa học
  quản lý
  access management
  quản lý truy cập
  access management
  quản lý truy xuất
  access management
  sự quản lý truy nhập
  Accounting Management (AM)
  quản lý tính cước
  ADMD (AdministrativeManagement Domain)
  Lĩnh Vực Quản Lý Hành Chính-ADMD
  administration and management expenses
  chi phí quản lý hành chính
  Administration Directory Management Domain (ADDMD)
  Vùng Quản Lý Thư Mục Quản Trị-ADDMD
  Administration Management Domain (ADMD)
  miền quản lý hành chính
  Administration Management Domain (ADMD)
  Vùng Quản Lý Hành Chính-ADMD
  Administrative Directory Management Domain (ADMD)
  miền quản lý thư mục hành chính
  advanced data management
  quản lý dữ liệu cao cấp
  Advanced Data management (ADAM)
  tiên phong quản lý dữ liệu
  Advanced Memory Management Architecture (AMMA)
  cấu trúc quản lý bộ nhớ tiên tiến
  Advanced Network Management (ANM)
  quản lý mạng tiên tiến
  advanced power management (APM)
  sự quản lý nguồn cải tiến
  Apple Document Management And Control System (ADMACS)
  Hệ thống điều khiển và quản lý dữ liệu Apple
  Application Control Management (ACM)
  quản lý điều khiển ứng dụng
  application management
  quản lý ứng dụng
  Application OSI Management (AOM)
  Quản lý OSI ứng dụng
  Area Management Centre (AMC)
  trung tâm quản lý vùng
  Ascend Tunnel Management Protocol (ATMP)
  giao thức quản lý đường hầm đi lên
  ASM (associationfor System Management)
  hiệp hội quản lý hệ thống
  asset management
  quản lý tài sản
  asset management information system
  hệ thống tin quản lý tài sản
  asset management provision
  dự liệu quản lý tài sản
  ATM Management (ATMM)
  Quản lý ATM
  Audio Visual Management (AVM)
  quản lý bằng nghe nhìn
  authorization list management authority
  quyền quản lý danh sách cho phép
  authorization list management authority
  quyền quản lý danh sách ủy quyền
  Automatic Mapping/Facility Management (AM-FM)
  ánh xạ tự động/Quản lý công cụ
  auxiliary storage management
  quản lý bộ nhớ phụ
  auxiliary storage management
  sự quản lý bộ nhớ phụ
  Bandwidth Management System (BMS)
  hệ thống quản lý băng thông
  Base station management platform (BSMP)
  mặt bằng quản lý trạm gốc
  Base Station System Management Application Part (BSSMAP)
  phần ứng dụng dể quản lý các hệ thống trạm gốc
  BER Management Protocol (BMP)
  Giao thức quản lý BER
  buffer management
  quản lý bộ đệm
  buffer management
  sự quản lý bộ đệm
  Business Process Management (BPM)
  quản lý quá trình kinh doanh
  Cache/Memory Management Unit [Motorola] (CMMU)
  Khối quản lý bộ nhớ truy cập nhanh [Motorola]
  capital management
  sự quản lý vốn
  carrier management system
  hệ thống quản lý vật tải
  cash flow management
  quản lý chu kỳ tiền mặt
  Cellular Management Operation System (CMOS)
  hệ thống vận hành quản lý mạng tế bào
  Central Data Management Unit (CDMU)
  khối quản lý dữ liệu trung tâm
  centralized management
  quản lý tập trung
  centralized management
  quản lý thống nhất
  Centralized Technical Management (CTM)
  quản lý kỹ thuật tập trung hóa
  CMC (communicationmanagement configuration)
  sự cấu hình quản lý truyền thông
  CMT (ConnectionManagement)
  quản lý kết nối
  code management
  sự quản lý mã
  Code Management System (CMS)
  hệ thống quản lý mã
  Command and Data Management System (CDMS)
  hệ thống quản lý dữ liệu và lệnh
  Common Management Information Protocol (CMIP)
  giao thức thông tin quản lý chung
  Common Management Information Protocol Data Unit (CMIPDU)
  khối dữ liệu giao thức thông tin quản lý chung
  Common management information protocol Logical link control (CMOL)
  điều khiển tuyến nối lôgic Của giao thức thông tin quản lý
  Common Management Information Protocol Machine (CMIPM)
  thiết bị giao thức thông tin quản lý chung
  Common Management Information Service (CMIS)
  dịch vụ thông tin quản lý chung
  Common Management Information Service element (CMISE)
  phần tử dịch vụ thông tin quản lý chung
  Common Management Information Services (CMIS)
  dịch vụ thông tin quản lý chung
  Common Management Interface Protocol (CMIP)
  giao thức giao diện quản lý chung
  communication and system management (Cand SM)
  truyền thông và quản lý hệ thống
  communication management
  quản lý truyền thông
  communication management
  sự quản lý truyền thông
  Communication Management Configuration (CMC)
  cấu hình quản lý truyền thông
  communication management configuration host node
  nút chủ cấu hình quản lý truyền thông
  communication management host
  máy chủ quản lý truyền thông
  communication network management
  quản lý mạng truyền thông
  Communication Network Management (CMN)
  quản lý mạng truyền thông
  Communication Network Management (CNM)
  quản lý mạng truyền thông
  Communication Network Management Applications (CNMA)
  những ứng dụng quản lý mạng truyền thông
  Communication Network Management Interface (CNMI)
  giao diện quản lý mạng truyền thông
  communications and System Management (Cand SM)
  truyền thông và quản lý hệ thống
  communications management configuration
  cấu hình quản lý truyền thông
  communications management host
  máy chủ quản lý truyền thông
  Component Management Entity (CME)
  thực hiện quản lý cấu kiện
  Computerized Maintenance Management Software (CMMS)
  phần quản lý bảo dưỡng máy tính hóa
  concurrency management
  quản lý trùng hợp
  configuration management
  quản lý cấu hình
  Configuration Management (CM)
  quản lý cấu hình
  configuration management (CM)
  sự quản lý cấu hình
  Configuration Management Accounting (CMA)
  tính toán quản lý cấu hình
  Configuration Management Office (CMO)
  trạm quản lý cấu hình
  Configuration Management Plan (CMP)
  chương trình quản lý cấu hình
  Connection Management (CM)
  quản lý kết nối
  Consolidated Link Layer Management (FR) (CLIM)
  quản lý hợp nhất lớp kết nối
  construction management
  quản lý thi công
  construction management
  sự quản lý thi công
  construction management contract
  hợp đồng quản lý thi công
  construction management contract
  hợp đồng quản lý xây dựng
  Control Point Management Services (CPMS)
  các dịch vụ quản lý điểm điều khiển
  cost management system
  hệ quản lý giá
  Cost Management System (CMS)
  hệ quản lý giá
  CRM (customerrelation management)
  quản lý quan hệ khách hàng
  Cross Functional Management Committee (XFMC)
  ủy ban quản lý chức năng chéo
  CUG Management Center (CMC)
  Trung tâm quản lý CUG
  Customer Network Management (CNM)
  quản lý mạng khách hàng
  Customer Network Management Agent (CNMA)
  tác nhân quản lý mạng khách hàng
  Customer Relationship Management (CRM)
  quản lý mối quan hệ khách hàng
  Customer Support Management System (CSMS)
  hệ thống quản lý trợ giúp khách hàng
  Data Access Management/Manager (DAM)
  quản lý thiết bị quản lý truy nhập dữ liệu
  Data Base Management System (DBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
  data management
  quản lý dữ liệu
  Data Management and Retrieval System (DMRS)
  hệ thống khôi phục và quản lý dữ liệu
  Data Management Information (DMI)
  thông tin quản lý dữ liệu
  data management language (DML)
  ngôn ngữ quản lý dữ liệu
  Data Management Software (DMS)
  phần mềm quản lý dữ liệu
  Data Processing Management Association (DPMA)
  hiệp hội quản lý xử lý số liệu
  data resource management
  quản lý nguồn dữ liệu
  DCC Management Control Centre (DECMCC)
  Trung tâm điều khiển quản lý DEC
  Definition of Management Information (DMI)
  định nghĩa thông tin quản lý
  demand-side management
  quản lý phụ tải
  desktop management interface (DMI)
  giao diện quản lý để bàn
  Desktop Management Interface (DMI)
  giao diện quản lý văn phòng
  Digital Facility Management System (DFMS)
  hệ thống quản lý phương tiện số
  Digital Management Education (DME)
  giáo dục quản lý số
  Directory Management Domain (DMD)
  miền quản lý thư mục
  Directory Management Domain (DMD)
  miền quản lý thư mục-DMD
  Discrete Data Management (DDM)
  quản lý dữ liệu rời rạc
  disk management
  sự quản lý đĩa
  disk system management
  quản lý hệ đĩa
  Distributed Data Management (DDM)
  quản lý dữ liệu phân tán
  Distributed DataBase Management System (DDBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phân tán
  Distributed Management (DM)
  quản lý phân tán
  Distributed Management Environment (DME)
  môi trường quản lý phân tán
  Distributed Object Management System (DOMS)
  hệ thống quản lý đối tượng phân tán
  DME (distributedmanagement environment)
  môi trường quản lý phân tán
  DMI (desktopmanagement interface)
  giao diện quản lý tại bàn
  DMI (desktopmanagement interface)
  giao diện quản lý văn phòng
  DML (datamanagement language)
  ngôn ngữ quản lý dữ liệu
  dynamic print management
  quản lý in động
  dynamic print management
  sự quản lý in động
  Earth Observations Data Management Systems (EODMS)
  các hệ thống quản lý dữ liệu quan sát trái đất
  EDMS (electronicdocument management system)
  hệ thống quản lý tài liệu điện tử
  electronic data management (EDM)
  sự quản lý dữ liệu điện tử
  electronic document management system (EDMS)
  hệ thống quản lý tài liệu điện tử
  Element Management Layer (ATM) (EML)
  lớp quản lý thành phần
  Element Management System (ATM) (EMS)
  hệ thống quản lý phần tử
  EMA (enterprisemanagement architecture)
  kiến trúc quản lý xí nghiệp
  energy management
  quản lý năng lượng
  energy management program
  chương trình quản lý năng lượng
  energy management system
  hệ thống quản lý điện năng
  Engineering and Administrative Data Acquisition System Network Management (EADASNM)
  Quản lý mạng của hệ thống EADAS
  Enterprise Information Management (EIM)
  quản lý thông tin doanh nghiệp
  Enterprise Management Architecture (EMA)
  cấu trúc quản lý doanh nghiệp
  Enterprises Property and Capital Management Department
  cục quản lý vốn và tài sản doanh nghiệp
  environmental management
  quản lý môi trường
  Environmental Management (EM)
  quản lý môi trường
  Environmental Management Agency (EMA)
  cơ quan quản lý môi trường
  Epsilon Extension Management (EEM)
  Quản lý Epsilon mở rộng
  error management
  quản lý lỗi
  Expert Analysis System Interface/Interface Management Package (EASI/IMP)
  Giao diện hệ thống phân tích ý kiến chuyên gia/Gói quản lý giao diện
  external management
  quản lý ngoài
  external page storage management
  quản lý bộ trữ trang ngoài
  external page storage management
  sự quản lý bộ nhớ trang ngoài
  fault management
  quản lý lỗi
  Fault Management (FM)
  quản lý lỗi
  Fault management, Configuration management, Account management, Performance management, Security management (FCAP)
  quản lý sự cố, quản lý cấu hình, quản lý tài khoản, quản lý hiệu năng, quản lý an toàn
  Federal Emergency Management Agency (FEMA)
  Cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang
  file management
  quản lý tập tin
  file management
  quản lý tệp
  file management
  sự quản lý tập tin
  file management
  sự quản lý tệp
  file management program
  chương trình quản lý tệp
  file management system
  hệ thống quản lý tập tin
  file transfer, access, and management (FTAM)
  sự truyền, truy cập và quản lý tập tin
  financial management
  sự quản lý tài chính
  FMCB (functionmanagement control block)
  khối điều khiển quản lý chức năng
  FMD function management data
  dữ liệu quản lý chức năng
  FMH (functionmanagement header)
  phần đầu quản lý chức năng
  FMH (functionmanagement header)
  tiêu đề quản lý chức năng
  Frame Operations Management System/Frame User Switch Access System (FOMS/FUSA)
  Hệ thống quản lý các hoạt động khung/Hệ thống truy nhập chuyển mạch thuê bao theo khung
  frequency management
  quản lý tần số
  FTAM (filetransfer, access, and management)
  sự truyền truy cập và quản lý tập tin
  Function Management (FM)
  quản lý chức năng
  function management (FM)
  sự quản lý chức năng
  function management control block (FMCB)
  khối điều khiển quản lý chức năng
  function management data
  dữ liệu quản lý chức năng
  function management data (FDM)
  dữ liệu quản lý chức năng
  Function Management Data (FMD)
  dữ liệu quản lý chức năng
  function management header (FMH)
  phần đầu quản lý chức năng
  function management header (FMH)
  tiêu đề quản lý chức năng
  Function Management Header (SNA) (FMH)
  tiêu đề quản lý chức năng
  General Switch Management Protocol (GSMP)
  giao thức quản lý chuyển mạch công cộng
  Geographic Data Management and Image Processing System (GEOMIPS)
  hệ thống xử lý hình ảnh và quản lý dữ liệu địa lý
  global lock management
  sự quản lý khóa toàn cục
  Global Management System (GMS)
  hệ thống quản lý toàn cầu
  Government Network Management Profile (GNMP)
  Tiêu chuẩn chức năng quản lý mạng Chính phủ
  Hierarchical Storage Management (HSM)
  quản lý nhớ phân cấp
  High LEVEL Entity Monitoring/Management System (HEMS)
  Hệ thống giám sát/Quản lý thực thể mức cao
  housing management
  sự quản lý nhà ở
  Hub Management Architecture (HMA)
  kiến trúc quản lý trung tâm phân phối
  Human Resource Management System (HRMS)
  hệ thống quản lý nguồn nhân lực
  Hypermedia Management Protocol (HMMP)
  giao thức quản lý siêu phương tiện
  Hypermedia Management Schema (HMMS)
  hệ quản lý siêu phương tiện
  IDMS (integrateddata management system)
  hệ thống quản lý dữ liệu tích hợp
  IGNP (InternetGroup Management Protocol)
  giao thức quản lý nhóm Internet
  Image Management and Communication System (IMACS)
  hệ thống truyền thông và quản lý ảnh
  IMS (InformationManagement System)
  hệ thống quản lý thông tin
  IMS/VS (InformationManagement System/Virtual Storage)
  hệ thống quản lý thông tin/bộ nhớ ảo
  Indexed Sequential File Management System (ISFMS)
  hệ thống quản lỷ tệp được đánh số thứ tự
  information management
  quản lý thông tin
  information management
  sự quản lý thông tin
  information management system
  hệ quản lý thông tin
  information management system
  hệ thông tin quản lý
  Information Management System (IMS)
  hệ thống quản lý thông tin
  Information Management System/Virtual Storage (IMS/VS)
  Hệ thống quản lý thông tin/Bộ nhớ ảo
  Information Resource Management (IRM)
  quản lý nguồn thông tin
  Information Resource Management (IRM)
  quản lý tài nguyên thông tin
  information resource management (lRM)
  sự quản lý tài nguyên thông tin
  Information Systems Management (IFSM)
  quản lý các hệ thống thông tin
  integral water management
  sự quản lý nước tổng thể
  Integrated Data Base Management System (IDMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tổng hợp
  Integrated Forecasting Management System (INFORMS)
  hệ thống quản lý dự báo tích hợp
  Integrated Local Management Interface (ILMI)
  giao diện quản lý nội hạt tổng hợp
  Integrated Network Management (INM)
  quản lý mạng tích hợp
  Integrated Network Management System (INMS)
  hệ thống quản lý mạng tích hợp
  Integrated/Intelligent Call Management (ICM)
  quản lý cuộc gọi tích hợp/thông minh
  Intellectual Property Management Interface (IPMP)
  giao diện quản lý sở hữu trí tuệ
  interaction management
  sự quản lý tương tác
  interactive software management facility (ISMF)
  phương tiện quản lý bộ nhớ tương tác
  Interactive Storage Management Facility (ISMF)
  phương tiện quản lý bộ nhớ tương tác
  Interagency Working Group on Data Management for Global Change (IWGDMGC)
  nhóm công tác liên cơ quan về quản lý dữ liệu để trao đổi toàn cầu
  Interim Link Management Interface
  giao diện quản lý kết nối tạm thời
  Interim Local Management Interface (ILMI)
  giao diện quản lý nội hạt tạm thời
  International Financial Management (IFM)
  quản lý tài chính quốc tế
  International Management Information Library (IMIL)
  thư viện thông tin quản lý quốc tế
  International Workshop on Memory Management (IWMM)
  hội thảo quốc tế về quản lý bộ nhớ
  Internet Group Management protocol (IGMP)
  Giao thức quản lý nhóm Internet
  Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
  Giao thức quản lý khóa và liên kết an toàn Internet
  IRM (informationresources management)
  sự quản lý tài nguyên thông tin
  ISDN Management and Co-ordinating Committee (IMCC)
  Uỷ ban quản lý và điều phối ISDN
  ISDN Standards Management (ISM)
  Quản lý tiêu chuẩn ISDN
  ISMF (interactivestorage management facility)
  phương tiện quản lý bộ nhớ tương tác
  Java Management API (JMAPI)
  API quản lý Java
  Java Management Application Program Interface (IMAPI)
  Giao diện chương trình ứng dụng quản lý Java
  job management
  quản lý công việc
  job management
  sự quản lý công việc
  job management program
  chương trình quản lý công việc
  Job Transfer and Management (JTM)
  chuyển giao và quản lý tác nghiệp
  Job Transfer, Access and Management (JTAM)
  Chuyển giao, Truy nhập và Quản lý công việc
  Joint Inter-Domain Management (JIDM)
  quản lý liên miền chung
  key management
  quản lý khóa
  key management
  sự quản lý khóa
  key management
  sự quản lý phím
  key management facility
  phương tiện quản lý phím
  Key Management Protocol (KMP)
  giao thức quản lý khóa
  KMS (knowledgemanagement system)
  hệ thống quản lý tri thức
  Knowledge Management (KM)
  quản lý tri thức
  knowledge management system (KMS)
  hệ thống quản lý tri thức
  labour management
  sự quản lý lao động
  LAN Management Utilities (IBM) (LMU)
  Các thường trình quản lý LAN (IBM)
  LAN Network Management/Manager (IBM) (LNM)
  Quản lý mạng/gói quản lý mạng của LAN
  LAN/MAN Management Protocol (LMMP)
  Giao thức quản lý LAN/MAN
  layer management
  sự quản lý lớp
  Layer Management (LM)
  quản lý lớp
  Layer Management Entity (LME)
  thực thể quản lý lớp
  Layer Management Service Interface (LMSI)
  giao diện dịch vụ quản lý lớp
  layer-management
  quản lý lớp
  Layer/Link Management Interface (FrameRelay) (LMI)
  Giao diện quản lý lớp/Tuyến nối (Frame Relay)
  Library Information Management System (LIMS)
  hệ thống quản lý thông tin thư viện
  License Management Facility (LMF)
  phương tiện quản lý cấp phép
  LMI (localmanagement interface)
  giao diện quản lý cục bộ
  load management
  quản lý phụ tải
  load management
  việc quản lý phụ tải
  load management system
  hệ thống quản lý phụ tải
  local lock management
  sự quản lý khóa cục bộ
  Local Management Interface (LMI)
  giao diện quản lý cục bộ
  lock management
  sự quản lý khóa
  Logical Volume Management (IBM) (LVM)
  Quản lý dung lượng một cách logic (IBM)
  Loop Assignment Center Operations Management System (LOMS)
  hệ thống quản lý khai thác của trung tâm phân chia mạch vòng
  maintenance management
  quản lý bảo dưỡng
  maitenance management
  quản lý bảo dưỡng
  man-power management
  sự quản lý nhân công
  management account
  trương mục quản lý
  Management Ad Hoc Committee (TR-41) (MAC)
  Uỷ ban đặc biệt về quản lý (TR-41)
  Management Application Function (TMN) (MAF)
  Chức năng ứng dụng quản lý (TMN)
  Management Application Protocol Data Unit (MAPDU)
  Khối dữ liệu giao thức ứng dụng quản lý
  management audit
  sự kiểm tra quản lý
  management board
  ban quản lý
  Management Board
  ủy ban quản lý
  management by exception
  sự quản lý theo ngoại lệ
  management by state
  nhà nước quản lý
  management center
  trung tâm quản lý
  management centre
  trung tâm quản lý
  management class
  lớp quản lý
  management contract
  hợp đồng quản lý
  Management DataBase (MDB)
  cơ sở dữ liệu quản lý
  Management Domain (MD)
  lĩnh vực quản lý
  Management Domain (MD)
  miền quản lý
  Management Domain (MD)
  vùng quản lý
  management domain name
  tên miền quản lý
  management engineer
  kỹ thuật quản lý
  management engineering
  kỹ thuật quản lý
  management environment
  môi trường quản lý
  management function
  chức năng quản lý
  management function
  nhiệm vụ quản lý
  Management Functional Area (MFA)
  vùng chức năng quản lý
  management hierarchy
  cấp quản lý
  Management Information Base
  cơ sở thông tin quản lý
  management information base
  sở thông tin quản lý
  Management Information Base (TMN) (MIB)
  Cơ sở thông tin về quản lý (TMN)
  Management Information DataBase Automation System (MIDAS)
  hệ thống tự động hóa của cơ sở dữ liệu thông tin quản lý
  Management Information File (MIF)
  tệp thông tin quản lý
  Management Information Library (MIL)
  thư viện chương trình thông tin quản lý
  Management Information Model (MIM)
  mô hình thông tin quản lý
  management information service
  dịch vụ thông tin quản lý
  management information system (MIS)
  hệ thống thông tin quản lý
  management information system (MIS)
  hệ thông tin quản lý
  Management Information System (MISFET)
  hệ thống thông tin quản lý
  management information system-MIS
  hệ quản lý nhân sự
  management information system-MIS
  hệ thống thông tin quản lý
  management information system-MIS
  hệ thông tin quản lý
  Management Information Tree (MIT)
  cây thông tin quản lý
  management integrated system
  hệ thống tích hợp quản lý
  Management Interface (MI)
  giao diện quản lý
  Management Interface 1...5 (M1...M5)
  giao diện quản lý 1...5
  Management Network Access Port (MNAP)
  cổng truy nhập mạng quản lý
  management of materials and equipment
  sự quản lý vật tư
  management process
  quá trình quản lý
  management report
  báo cáo quản lý
  management report
  biên bản quản lý
  management science
  khoa học quản lý
  management services
  cơ quan quản lý
  management services
  dịch vụ quản lý
  management services
  hệ thống quản lý
  management services focal point
  tiêu điểm các dịch vụ quản lý
  management structure
  cơ cấu quản lý
  management study
  sự nghiên cứu quản lý
  management support
  hỗ trợ quản lý
  management support
  hoàn cảnh quản lý
  management support object
  đối tượng hỗ trợ quản lý
  management support system
  hệ thống hỗ trợ quản lý
  management system
  hệ thống quản lý
  management task
  chức năng quản lý
  management task
  nhiệm vụ quản lý
  management team
  ban quản lý
  management tool
  công cụ quản lý
  management unit
  đơn vị quản lý
  management work element
  thành phần công việc quản lý
  Master Management Agent (MMA)
  tác nhân quản lý chính
  memory management
  quản lý bộ nhớ
  memory management
  sự quản lý bộ nhớ
  memory management unit
  đơn vị quản lý bộ nhớ
  memory management unit
  đơn vị quản lý trí nhớ
  Memory Management Unit (MMU)
  khối quản lý bộ nhớ
  memory management unit (MMU)
  đơn vị quản lý bộ nhớ
  memory management unit (MMU)
  thiết bị quản lý bộ nhớ
  memory-management function
  hàm quản lý bộ nhớ
  MIB (managementinformation base)
  cơ sở quản lý thông tin
  MIS (managementinformation service)
  dịch vụ quản lý thông tin
  MIS (managementinformation system)
  hệ quản lý thông tin
  MIS (managementinformation system)
  hệ thống quản lý thông tin
  miss (managementinformation system)
  hệ thống quản lý thông tin
  MMU (memorymanagement unit)
  khối quản lý bộ nhớ-MMU
  MMU (memorymanagement unit)
  đơn vị quản lý bộ nhớ
  Mobility Management Application Protocol (T1S1) (MMAP)
  Giao thức ứng dụng quản lý tính di động (T1S1)
  Modem Bank Management Protocol (MBMP)
  giao thức quản lý ngân hàng modem
  MSFP (managementservices focal point)
  tiêu điểm các dịch vụ quản lý
  Multimedia Management Group (ETSI) (MMG)
  Nhóm quản lý đa phương tiện (ETSI)
  Multiplexer Management Function (MMF)
  chức năng quản lý bộ ghép kênh
  Multiunit Network Management and Maintenance Message (MMM)
  tin báo quản lý và bảo dưỡng mạng nhiều khối
  municipal housing management bureau
  sở quản lý nhà thành phố
  myth (managementinformation system)
  hệ thống quản lý thông tin
  Netware Management Agent (NMA)
  Tác nhân quản lý mạng Netware
  Network applications Management (NAM)
  quản lý các ứng dụng mạng
  Network connection Management (NCM)
  quản lý kết nối mạng
  Network control and management system (NCMS)
  hệ thống quản lý và điều khiển mạng
  Network Element Management (NEM)
  quản lý phần tử mạng
  Network Installation Management (IBM) (NIM)
  Quản lý lắp đặt mạng (IBM)
  network management
  quản lý mạng
  network management
  sự quản lý mạng
  Network Management (NM)
  quản lý mạng
  Network Management Architecture (NMA)
  kiến trúc quản lý mạng
  network management center (NMC)
  trung tâm quản lý mạng
  Network Management Centre (NMC)
  trung tâm quản lý mạng
  Network Management Control Centre (NMCC)
  trung tâm điều khiển quản lý mạng
  Network Management Entity (ATM) (NME)
  thực thể quản lý mạng
  Network Management Ethernet (NME)
  Ethernet quản lý mạng (Mạng LAN được sử dụng để điều khiển và giám sát các thiết bị ở tổng đài trung tâm và các chi nhánh
  Network Management Forum (NMF)
  diễn đàn quản lý mạng
  network management gate
  cổng nối quản lý mạng
  network management gateway (NMG)
  cổng quản lý mạng
  Network Management Layer (NML)
  lớp quản lý mạng
  Network Management Level (NML)
  mức quản lý mạng
  network management Protocol (NMP)
  giao thức quản lý mạng
  network management software
  phần mềm quản lý mạng
  Network Management Station (NMS)
  trạm quản lý mạng
  network management system
  hệ thống quản lý mạng
  Network Management System (NMS)
  hệ thống quản lý mạng
  Network Management Unit (NMU)
  khối quản lý mạng
  Network Management Vector Transport protocol (NMVT)
  giao thức chuyển tải véc tơ quản lý mạng
  network management vectortransport (NMVT)
  sự truyền vectơ quản lý mạng
  Network Resource Management (NRM)
  quản lý tài nguyên mạng
  network supervision and management
  quản lý và giám sát mạng
  Network-Management and Maintenance Signal (NMM)
  tín hiệu bảo dưỡng và quản lý mạng
  NMC (networkmanagement centre)
  trung tâm quản lý mạng
  NMG (networkmanagement gateway)
  cổng quản lý mạng
  NMP (networkmanagement Protocol)
  giao thức quản lý mạng
  NMVT (networkmanagement vector transport)
  sự truyền vectơ quản lý mạng
  Object Management Architecture (Microsoft) (OMA)
  Kiến trúc quản lý đối tượng (Microsoft)
  object management architecture (OMA)
  kiến trúc quản lý đối tượng
  object management authority
  quyền quản lý đối tượng
  object management group
  nhóm quản lý đối tượng
  Object Management Group (OMG)
  nhóm quản lý đối tượng
  object management rights
  quyền quản lý đối tượng
  object management system
  hệ thống quản lý đối tượng
  Object Request Broker System Management
  quản lý hệ thống trung gian yêu cầu đối tượng
  Object-Oriented Database Management System (ODBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu định hướng theo đối tượng
  OMA (Objectmanagement architecture)
  kiến trúc quản lý đối tượng
  on-line volume management
  quản lý quy mô trực tuyến
  online project management
  quản lý dự án trực tuyến
  Open Document Management API (ODMA)
  API quản lý tư liệu mở
  Open Network Management System (ONMS)
  hệ thống quản lý mạng mở
  Operating Resource Management System (ORMS)
  hệ thống quản lý tài nguyên khai thác
  operative management
  sự quản lý vận hành
  OSI Internet Management (OIM)
  Quản lý Internet bằng OSI
  OSI Network Management Forum (OSI/NMF)
  Diễn đàn quản lý mạng OSI
  OSI Network Management Function (OSI/NMF)
  Chức năng quản lý mạng của OSI
  page memory management
  sự quản lý bộ nhớ trang
  page memory management unit-PMMU
  mạch quản lý bộ nhớ đánh trang
  paged memory management unit (PMMU)
  bộ quản lý bộ nhớ phân trang
  performance management
  sự quản lý hiệu suất
  Performance Management (PM)
  quản lý hiệu năng
  peripheral management
  sự quản lý ngoại vi
  personal management software
  phần mềm quản lý cá nhân
  personnel management software
  phần mềm quản lý nhân sự
  PFM (Programfault management)
  sự quản lý lỗi chương trình
  Physical Network Management (PNM)
  quản lý mạng vật lý
  Physical Unit Management Service (PUMS)
  dịch vụ quản lý khối vật lý
  PIM (productinformation management)
  sự quản lý thông tin sản phẩm
  PMMU (pagedmemory management unit)
  đơn vị quản lý bộ nhớ phân trang
  Policy Based Network Management (PBNM)
  quản lý mạng dựa trên chính sách
  Policy/Project Management System (PMS)
  Hệ thống quản lý chính sách/Dự án
  power management
  quản lý nguồn điện
  power management
  sự quản lý nguồn
  Print Management Facility
  chương trình quản lý in
  Private Directory Management Domain (PRDMD)
  miền quản lý thư mục tư nhân
  Private Directory Management Domain (PRDMD)
  vùng quản lý thư mục riêng
  Private Management Domain (PRMD)
  miền quản lý dùng riêng
  Private Management Domain (PRMD)
  vùng quản lý riêng
  problem management focal point
  tiêu điểm quản lý sự cố
  process management
  sự quản lý quá trình
  product information management (PIM)
  sự quản lý thông tin sản phẩm
  production management
  sự quản lý sản xuất
  program fault management (PRM)
  sự quản lý sai hỏng chương trình
  program management
  quản lý chương trình
  program management
  sự quản lý chương trình
  Program Management Information System (PROMIS)
  hệ thống thông tin quản lý chương trình
  Program Management Team (PMT)
  đội quản lý chương trình
  project management
  quản lý công trình
  project management
  quản lý dự án
  project management (building)
  sự quản lý dự án (xây dựng)
  project management program
  chương trình quản lý dự án
  projection management
  sự quản lý dự án
  property management
  sự quản lý tài sản
  Protocol Management Module (PMM)
  môđun quản lý giao thức
  quality management
  sư quản lý chất lượng
  quality management system
  hệ thống quản lý chất lượng
  Query Management Facility (QMF)
  phương tiện quản lý hỏi
  query management form
  dạng quản lý vấn tin
  query management form
  mẫu biểu quản lý vấn tin
  query management object
  đối tượng quản lý vấn tin
  query management question
  câu hỏi quản lý vấn tin
  queue management
  quản lý hàng đợi
  queue management
  sự quản lý hàng đợi
  real storage management (RSM)
  sự quản lý bộ nhớ thực
  Real Time Link Management (RTLM)
  quản lý tuyến nối theo thời gian thực
  record management service (RMS)
  dịch vụ quản lý bản ghi
  Record Management Services (RMS)
  các dịch vụ quản lý hồ sơ, bản ghi
  Reference Model of Data Management (RMDM)
  mô hình quản lý dữ liệu chuẩn
  Regional Telecommunications Management (RTM)
  Quản lý Viễn thông khu vực
  relational database management (RDBMS)
  hệ (thống) quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
  relational database management (RDBMS)
  hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)
  relational management
  quản lý quan hệ
  Relational/Remote Data Base Management System (RDBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ/đầu xa
  Remote Document Management (RDM)
  quản lý tư liệu từ xa
  remote management
  quản lý từ xa
  Remote Management Facility (RMF)
  phương tiện quản lý từ xa
  resource management
  quản lý tài nguyên
  resource management
  sự quản lý nguồn
  resource management
  sự quản lý tài nguyên
  Resource Management (RM)
  quản lý tài nguyên
  revision management
  quản lý bản sửa đổi
  revision management
  quản lý phiên bản
  risk management
  sự quản lý rủi ro
  RMON-Management Information Base (RMON-MIB)
  kho thông tin quản lý của giám sát mạng từ xa
  RMS (recordmanagement services)
  dịch vụ quản lý bản ghi
  RMS (recoverymanagement support)
  hỗ trợ quản lý hồi phục
  RMS (RecoveryManagement Support)
  hỗ trợ quản lý phục hồi
  Routing Table Management Protocol
  giao thức quản lý bảng định tuyến
  Routing Table Management Protocol
  giao thức quản lý bảng đường truyền
  RSM (realstorage management)
  sự quản lý bộ nhớ thực
  RTMP (routingTable Management Protocol)
  giao thức quản lý bảng danh tuyến
  RTMP (routingTable Management Protocol)
  giao thức quản lý bảng đường truyền
  Secret key-management for internet protocol [sun] (SKIP)
  Quản lý khóa đơn giản cho các giao thức Internet[Sun]
  secure access management (MT)
  quản lý truy cập an toàn
  Security Function Management (SFM)
  quản lý chức năng an ninh
  security management
  quản lý an ninh
  security management
  quản lý bảo mật
  Security management centre (SMC)
  trung tâm quản lý an ninh
  Selective Traffic Management (STM)
  quản lý lưu lượng có chọn lọc
  Service management / Spectrum management (SM)
  Quản lý dịch vụ /Quản lý phổ
  Service management access function (SMAF)
  chức năng truy nhập quản lý dịch vụ
  Service management agent function (SMAF)
  chức năng đại lý (tác nhân) quản lý dịch vụ
  Service management agent function (TMN) (SMAF)
  Chức năng của cơ quan quản lý dịch vụ (TMN)
  Service Management Function (SMF)
  Chức năng quản lý dịch vụ (TMN)
  service management system
  hệ (thống) quản lý dịch vụ
  Service Management System (SMS)
  hệ thống quản lý dịch vụ
  Shared Management Knowledge (SMK)
  kiến thức quản lý dùng chung
  Signal Management System (Tektronix) (SMS)
  Hệ thống quản lý tín hiệu ( Tektronix)
  signaling network management system
  tín hiệu quản lý mạng (lưới) báo hiệu
  Signalling link management (SLP)
  quản lý tuyến kết nối báo hiệu
  Signalling Route Management (SRM)
  quản lý hành trình báo hiệu
  Signalling traffic Management (STM)
  quản lý lưu lượng báo hiệu
  Simple gateway management/Monitoring Protocol (SGMP)
  Giao thức quản lý /Giám sát cổng mạng đơn giản
  Simple Management Protocol (SMP)
  giao thức quản lý đơn giản
  simple network management
  giao thức quản lý mạng đơn
  Simple Network Management Protocol (SNMP)
  giao thức quản lý mạng đơn giản
  Simple Network Management Protocol version 2 (IETF) (SNMPV2)
  Giao thức quản lý mạng đơn giản , phiên bản 2 (LEFT)
  SMF (systemmanagement facilities)
  các phương tiện quản lý hệ thống
  SMI (structureof management information)
  cấu trúc thông tin quản lý
  SMM (systemmanagement mode)
  chế độ quản lý hệ thống
  SMM (systemmanagement monitor)
  bộ giám sát quản lý hệ thống
  SMS (storagemanagement services)
  dịch vụ quản lý bộ nhớ
  SMT (StationManagement)
  quản lý trạm
  SNMP (SimpleNetwork Management Protocol)
  giao thức quản lý mạng đơn giản
  Society for information management (SIM)
  hiệp hội quản lý thông tin
  Software Configuration and Library Management [IBM] (SCLM)
  Quản lý thư viện và cấu hình phần mềm [IBM]
  space management
  quản lý không gian
  space management
  sự quản lý không gian (lưu trữ)
  Specific Management Functions Areas (SMFA)
  các vùng chức năng quản lý đặc trưng
  Specific Management Information Service Element (SMISE)
  môi trường dịch vụ thông tin quản lý đặc trưng
  spectrum management
  quản lý tần số
  spectrum management
  sự quản lý phổ
  Spectrum Management Methodology (SMM)
  hệ phương pháp quản lý phổ
  Standard Automated Material Management System (SAMMS)
  hệ thống quản lý vật liệu tự động hóa tiêu chuẩn
  Standard Management system (SS7) (SMS)
  Hệ thống quản lý tiêu chuẩn (SS7)
  State Management Function (STMF)
  chức năng quản lý trạng thái
  Station Management (SMT)
  quản lý trạm
  storage management cycle
  chu kỳ quản lý bộ nhớ
  Storage management data requester (SMDR)
  bộ yêu cầu dữ liệu quản lý bộ nhớ
  Storage Management Engine (SME)
  thiết bị quản lý bộ nhớ
  Storage Management Services (NetWare(SMS)
  Các dịch vụ quản lý bộ nhớ [Netware]
  storage management services (SMS)
  dịch vụ quản lý bộ nhớ
  Storage Management Services Device Interface (SMSDI)
  giao diện thiết bị các dịch vụ quản lý bộ nhớ
  Storage Management Services Protocol (SMSP)
  giao thức của các dịch vụ quản lý bộ nhớ
  storage management subsystem (SMS)
  hệ thống con quản lý bộ nhớ
  Strategic Management Information Plan (SMIP)
  kế hoạch thông tin quản lý có tính chiến lược
  structure of management information (SMI)
  cấu trúc thông tin quản lý
  Structure of Management interrupt (SMI)
  cấu trúc của thông tin quản lý
  surface water management
  sự quản lý nước bề mặt
  system management
  quản lý hệ thống
  system management
  sự quản lý hệ thống
  System management application part (SMAP)
  phần ứng dụng quản lý hệ thống
  system management facilities (SMF)
  các phương tiện quản lý hệ thống
  System Management In (SMI)
  Ngắt quản lý hệ thống [Intel]
  System Management Information Service (SMIB)
  dịch vụ thông tin quản lý hệ thống
  System Management Interface Tool (IBM) (SMIT)
  Công cụ Giao diện của quản lý hệ thống [IBM]
  system management mode
  chế độ quản lý hệ thống
  system management mode (SMM)
  chế độ quản lý hệ thống
  system management monitor (SMM)
  bộ giám sát quản lý hệ thống
  System Management Protocol Data Unit (SMPDU)
  PDU tin quản lý hệ thống
  System Management Random Access Memory (SMRAM)
  RAM quản lý hệ thống
  systems management
  sự quản lý hệ thống
  Systems management application Entity (SMAE)
  thực thể ứng dụng quản lý các hệ thống
  Systems management application service element (SMASE)
  môi trường dịch vụ ứng dụng của quản lý các hệ thống
  systems management function
  chức năng quản lý hệ thống
  Systems Management Function (SMF)
  chức năng quản lý các hệ thống
  systems management functional area
  vùng chức năng quản lý hệ thống
  systems management functional unit
  khối chức năng quản lý hệ thống
  systems management functional unit
  khối quản lý hệ thống
  systems management operation
  điều hành quản lý hệ thống
  Systems Management Server (Microsoft) (SMS)
  Server quản lý các hệ thống [Microsoft]
  systems management service
  dịch vụ quản lý hệ thống
  Systems Management Service Interface (SMSI)
  giao diện dịch vụ quản lý các hệ thống
  systems-management
  quản lý hệ thống
  table management program
  chương trình quản lý bảng
  task management
  quản lý tác vụ
  task management
  sự quản lý công việc
  task management
  sự quản lý nhiệm vụ
  TE Management Meeting (TEM)
  Hội nghị quản lý TE
  Technical Document Management (TDM)
  quản lý tài liệu kỹ thuật
  Telecommunications Management Network (TMN)
  mạng quản lý viễn thông
  Telephone Message Management System (TMMS)
  hệ thống quản lý tin báo qua điện thoại
  Telephone/Transport Management System (TMS)
  hệ thống quản lý điện thoại/chuyển tải
  Terminal Data/Display Management System (TDMS)
  Hệ thống quản lý dữ liệu/Hiển thị đầu cuối
  Terminal Management (TM)
  quản lý đầu cuối
  Test Management PDU (TM-PDU)
  PDU quản lý đo thử
  test management protocol
  giao thức quản lý kiểm thử
  test management protocol
  giao thức quản lý kiểm tra
  test management protocol
  giao thức quản lý test
  Test Management Protocol (ATM(TMP)
  giao thức quản lý đo thử
  Test/Traffic Management Function (TMF)
  chức năng quản lý đo thử/lưu lượng
  Text Information Management System (TIMS)
  các hệ thống quản lý thông tin văn bản
  text management
  sự quản lý văn bản
  time (maintenancemanagement)
  thời gian (quản lý bảo dưỡng)
  Total Quality Management System
  hệ quản lý chất lượng toàn bộ
  traffic management
  quản lý giao thông (trên mạng)
  traffic management
  sự quản lý giao thông
  Traffic Management (ATM) (TM)
  quản lý lưu lượng
  Traffic Management Center (TMC)
  trung tâm quản lý lưu lượng
  Traffic Management Sub-Working Group (TMSWG)
  phân nhóm công tác quản lý lưu lượng
  traffic management system
  hệ thống quản lý vận tải
  transaction management
  sự quản lý giao dịch
  transaction management software
  phần mềm quản lý giao dịch
  Transmission Resource Management (TRM)
  quản lý tài nguyên truyền dẫn
  UNI Management Entity (ATM) (UME)
  Thực thể quản lý UNI
  unified management
  quản lý thống nhất
  Unified Network Management Architecture (UNMA)
  cấu trúc quản lý mạng hợp nhất
  urban water management
  sự quản lý nước thành phố
  user interface management system (UIMS)
  hệ thống quản lý giao diện người dùng
  User Interface Management System (UIMS)
  hệ thống quản lý giao diện người sử dụng
  User Profile Management (IBM) (UPM)
  Quản lý hồ sơ người sử dụng (IBM)
  version management
  quản lý phiên bản
  virtual memory management
  quản lý bộ nhớ ảo
  virtual storage management
  quản lý bộ trữ ảo
  virtual storage management (VSM)
  sự quản lý bộ nhớ ảo
  VSM (virtualstorage management)
  sự quản lý bộ nhớ ảo
  waste Avoidance and, Management Act
  luật quản lý và hủy bỏ chất thải
  waste management
  quản lý chất thải
  Waste Management Officer
  nhân viên quản lý chất thải (ký hiệu nghề nghiệp)
  water management
  sự quản lý nguồn nước
  water management
  sự quản lý nước
  water management balance
  cân bằng quản lý nước (sử dụng)
  Web-Based Enterprise Management (WBEM)
  Quản lý doanh nghiệp dựa trên Web
  Y-Net Management Unit (YMU)
  Khối quản lý mạng Y
  sự điều khiển
  factory management
  sự điều khiển nhà máy
  plant management
  sự điều khiển nhà máy
  production management
  sự điều khiển sản xuất
  works management
  sự điều khiển nhà máy
  sự điều hành
  sự quản lý
  access management
  sự quản lý truy nhập
  advanced power management (APM)
  sự quản lý nguồn cải tiến
  auxiliary storage management
  sự quản lý bộ nhớ phụ
  buffer management
  sự quản lý bộ đệm
  capital management
  sự quản lý vốn
  code management
  sự quản lý mã
  communication management
  sự quản lý truyền thông
  configuration management (CM)
  sự quản lý cấu hình
  construction management
  sự quản lý thi công
  disk management
  sự quản lý đĩa
  dynamic print management
  sự quản lý in động
  electronic data management (EDM)
  sự quản lý dữ liệu điện tử
  external page storage management
  sự quản lý bộ nhớ trang ngoài
  file management
  sự quản lý tập tin
  file management
  sự quản lý tệp
  financial management
  sự quản lý tài chính
  function management (FM)
  sự quản lý chức năng
  global lock management
  sự quản lý khóa toàn cục
  housing management
  sự quản lý nhà ở
  information management
  sự quản lý thông tin
  information resource management (lRM)
  sự quản lý tài nguyên thông tin
  integral water management
  sự quản lý nước tổng thể
  interaction management
  sự quản lý tương tác
  IRM (informationresources management)
  sự quản lý tài nguyên thông tin
  job management
  sự quản lý công việc
  key management
  sự quản lý khóa
  key management
  sự quản lý phím
  labour management
  sự quản lý lao động
  layer management
  sự quản lý lớp
  local lock management
  sự quản lý khóa cục bộ
  lock management
  sự quản lý khóa
  man-power management
  sự quản lý nhân công
  management by exception
  sự quản lý theo ngoại lệ
  management of materials and equipment
  sự quản lý vật tư
  memory management
  sự quản lý bộ nhớ
  network management
  sự quản lý mạng
  operative management
  sự quản lý vận hành
  page memory management
  sự quản lý bộ nhớ trang
  performance management
  sự quản lý hiệu suất
  peripheral management
  sự quản lý ngoại vi
  PFM (Programfault management)
  sự quản lý lỗi chương trình
  PIM (productinformation management)
  sự quản lý thông tin sản phẩm
  power management
  sự quản lý nguồn
  process management
  sự quản lý quá trình
  product information management (PIM)
  sự quản lý thông tin sản phẩm
  production management
  sự quản lý sản xuất
  program fault management (PRM)
  sự quản lý sai hỏng chương trình
  program management
  sự quản lý chương trình
  project management (building)
  sự quản lý dự án (xây dựng)
  projection management
  sự quản lý dự án
  property management
  sự quản lý tài sản
  quality management
  sư quản lý chất lượng
  queue management
  sự quản lý hàng đợi
  real storage management (RSM)
  sự quản lý bộ nhớ thực
  resource management
  sự quản lý nguồn
  resource management
  sự quản lý tài nguyên
  risk management
  sự quản lý rủi ro
  RSM (realstorage management)
  sự quản lý bộ nhớ thực
  space management
  sự quản lý không gian (lưu trữ)
  spectrum management
  sự quản lý phổ
  surface water management
  sự quản lý nước bề mặt
  system management
  sự quản lý hệ thống
  systems management
  sự quản lý hệ thống
  task management
  sự quản lý công việc
  task management
  sự quản lý nhiệm vụ
  text management
  sự quản lý văn bản
  traffic management
  sự quản lý giao thông
  transaction management
  sự quản lý giao dịch
  urban water management
  sự quản lý nước thành phố
  virtual storage management (VSM)
  sự quản lý bộ nhớ ảo
  VSM (virtualstorage management)
  sự quản lý bộ nhớ ảo
  water management
  sự quản lý nguồn nước
  water management
  sự quản lý nước

  Kinh tế

  ban điều hành
  management representations
  sự giải trình của ban điều hành
  senior management
  ban quản trị, ban điều hành cấp cao


  ban quản trị
  senior management
  ban quản trị, ban điều hành cấp cao
  chức giám đốc
  chức quản lý
  điều khiển
  joint management
  điều khiển chung
  joint management
  sự điều khiển chung
  nhân viên quản lý
  management development
  bồi dưỡng nhân viên quản lý
  management discretion
  quyền hạn xử lý của nhân viên quản lý
  management levels
  các cấp nhân viên quản lý
  management movement
  các cấp nhân viên quản lý
  management prerogatives
  đặc quyền của nhân viên quản lý
  management shares
  cổ phiếu của nhân viên quản lý công ty
  shakedown in management staff
  sự giảm bớt số nhân viên quản lý
  top management
  cán bộ, viên chức, nhân viên quản lý tối cao
  upper management
  nhân viên quản lý cấp cao
  wages of management
  tiền lương (của nhân viên) quản lý
  nhân viên chủ quản
  phòng quản lý
  management simulation
  thí nghiệm mô phỏng quản lý kinh doanh
  quản trị
  management contract
  hợp đồng quản trị
  member of the board of management
  thành viên hội đồng quản trị
  senior management
  ban quản trị, ban điều hành cấp cao
  Travel Management Center
  trung tâm quản trị du hành
  yield management
  quản trị hiệu suất lời
  quản lý
  account management group
  nhóm kế toán quản lý
  account management group
  nhóm quản lý khách hàng (của công ty quảng cáo, tiếp thị...)
  accounting management
  quản lý kế toán
  administration management cost
  chi phí quản lý hành chính
  administrative management
  quản lý hành chánh
  advertising management
  quản lý quảng cáo
  advisory services to management
  dịch vụ tư vấn quản lý
  aid management
  quản lý viện trợ
  American Management Association
  Hiệp hội Quản lý Mỹ
  asset management
  quản lý tài sản
  asset management account
  tài khoản quản lý tài sản
  asset-liability management
  quản lý quan hệ tài sản-công nợ
  asset-liability management
  sự quản lý tài sản có và nợ
  board of management
  ban quản lý
  brand management
  sự quản lý nhãn hiệu
  British institute of Management
  Học viện Quản lý Anh
  budget management
  quản lý ngân sách
  business management
  quản lý kinh doanh
  business management
  quản lý xí nghiệp
  business management cost
  chi phí quản lý kinh doanh
  cash management
  quản lý kho bạc
  cash management
  quản lý tiền mặt
  cash management account
  chương mục quản lý quỹ (tiền mặt)
  cash management service
  dịch vụ quản lý tiền mặt
  centralized management
  sự quản lý tập trung
  closed-end management company
  công ty quản lý định hạn
  co-management
  sự cùng quản lý
  commercial management
  quản lý thương nghiệp
  company management
  quản lý công ty
  contingency management
  quản lý ứng biến
  contract management
  quản lý hợp đồng
  corporate management
  sự quản lý xí nghiệp
  cost management
  quản lý phí tổn
  cost of management
  phí quản lý kinh doanh
  credit management
  quản lý cho vay
  crisis management
  sự quản lý khủng hoảng
  currency management
  quản lý tiền tệ
  data base management
  sự quản lý cơ sơ dữ liệu
  data processing management
  quản lý xử lý số liệu
  debt management
  sự quản lý nợ
  decentralized management
  quản lý phi tập trung (kinh doanh)
  decentralized management
  sự quản lý phân quyền
  decision school of management
  trường phái quyết định quản lý
  demand management
  sự quản lý mức cầu
  democratic management in enterprises
  quản lý dân chủ trong xí nghiệp
  dictatorial management
  quản lý độc tài
  direct management
  sự quản lý trực tiếp
  drifting sales management
  phương thức quản lý bán hàng chậm rãi
  earnings of management
  tiền lương quản lý
  economic management
  quản lý kinh tế
  effective management
  sự quản lý hiệu quả
  enterprise management
  quản lý xí nghiệp
  expense on operating management
  chi phí quản lý kinh doanh
  facilities management
  sự quản lý thiết bị
  file management
  sự quản lý tệp dữ liệu
  financial management
  sự quản lý tài chính
  financial management information system
  hệ thống thông tin quản lý tài chính
  functional management
  quản lý chức năng
  fund management
  sự quản lý vốn
  general management
  quản lý chung, tổng quát
  general management trust
  tín thác (đầu tư) quản lý thông thường
  higher management
  đội ngũ quản lý cao cấp
  hotel management
  quản lý khách sạn
  household management
  quản lý việc nhà
  human resource management
  quản lý nguồn lực con người
  human resource management
  quản lý nguồn nhân lực
  human resource management process
  quá trình quản lý nguồn nhân lực
  human resources management
  quản lý nguồn lực con người
  human resources management
  quản lý nguồn nhân lực
  ill management
  sự quản lý tồi
  industrial management
  quản lý công nghiệp
  information management
  quản lý thông tin
  instrument and tools for management
  thiết bị, dụng cụ quản lý
  inventory management
  sự quản lý hàng tồn kho
  investment management
  quản lý (tổ hợp chứng khoán) đầu tư
  is management
  sự quản lý kinh doanh kém
  is management
  sự quản lý tồi
  joint management
  đồng quản lý
  joint management
  quản lý chung
  joint management
  sự đồng quản lý
  joint management
  sự quản lý chung
  key management
  quản lý bộ khóa (mã số)
  labour management
  quản lý lao động
  labour management
  quản lý (số ngạch) lao động
  line and staff management
  quản lý nhân viên và nghiệp vụ
  line and staff management
  quản lý phân tuyến và nhân sự
  line and staff management
  quản lý chuyên môn và nhân sự
  line management
  quản lý nghiệp vụ (các cấp phụ trách)
  line management
  quản lý tuyến sản xuất
  liquidity management
  quản lý khả năng tiền mặt
  liquidity management
  sự quản lý khả năng tiền mặt
  management account
  báo cáo kế toán quản lý
  management accountant
  nhân viên kế toán quản lý
  management action reporting system
  chế độ báo cáo hành động quản lý
  management advisory services
  dịch vụ tư vấn quản lý
  management agreement
  thỏa ước quản lý
  management auditor
  viên thanh tra quản lý
  management bank
  ngân hàng quản lý
  management by control
  quản lý bằng cách kiểm soát
  management by crisis
  quản lý qua khủng hoảng
  management by crisis
  quản lý ứng cấp
  management by exception
  quản lý ngoại lệ
  management by exception
  sự quản lý theo nguyên tắc ngoại lệ
  management by objectives
  quản lý mục tiêu
  management by results
  quản lý theo thành quả
  management charge
  phí quản lý
  management charges
  chi phí quản lý kinh doanh
  management committee
  ban quản lý
  management company
  công ty quản lý
  management consultancy
  cố vấn quản lý
  management consultancy
  công ty tư vấn quản lý
  management consultancy
  công ty tư vấn quản lý xí nghiệp
  management consultancy
  công việc cố vấn quản lý
  management consultant
  cố vấn quản lý xí nghiệp
  management consultant
  người tư vấn quản lý
  management consultant company
  công ty tư vấn quản lý
  Management Consultant's Association
  Hiệp hội Các nhà tư vấn Quản lý
  management consulting
  tư vấn quản lý xí nghiệp
  management control
  quản lý kinh doanh
  management cost
  phí quản lý
  management decisions
  các quyết định về quản lý
  management development
  bồi dưỡng nhân viên quản lý
  management development
  phát triển tài năng quản lý
  management discretion
  quyền hạn xử lý của nhân viên quản lý
  management efficiency
  hiệu quả quản lý
  management fee
  hoa hồng quản lý
  management fee
  phí quản lý
  management functions
  các chức năng quản lý
  management game
  sách lược quản lý
  management game
  trò chơi quản lý
  management guide
  sổ tay quản lý
  management index
  chỉ số quản lý
  management information system
  hệ thống thông tin quản lý
  management letter
  thư xác nhận của nhà quản lý
  management letter
  văn thư về việc quản lý
  management levels
  các cấp nhân viên quản lý
  management levels
  văn thư về việc quản lý
  management movement
  các cấp nhân viên quản lý
  management movement
  cuộc vận động quản lý xí nghiệp
  management objectives
  các mục tiêu quản lý
  management of direct cost
  sự quản lý phí tổn gián tiếp
  management of foreign exchange
  quản lý ngoại hối
  management of indirect cost
  sự quản lý phí tổn gián tiếp
  management of public finance
  quản lý tài chính công
  management operating system
  hệ thống vận hành quản lý
  management overheads
  chi phí quản lý gián tiếp
  management participation
  sự tham gia quản lý
  management planning
  sự kế hoạch hóa quản lý
  management policy
  chính sách quản lý
  management prerogatives
  đặc quyền của nhân viên quản lý
  management process
  quá trình quản lý
  management process
  thủ tục quản lý
  management ratio
  tỷ số để quản lý
  management ratio
  tỷ số quản lý
  management ratios
  tỉ suất trên quản lý
  management report
  báo cáo quản lý
  management revolution
  cách mạng quản lý
  management right
  quyền quản lý, quyền kinh doanh
  management roles
  các vai trò quản lý
  management school
  trường quản lý (kinh doanh)
  management science
  quản lý học
  management share
  cổ phiếu của người quản lý
  management shares
  cổ phần quản lý
  management shares
  cổ phiếu của nhân viên quản lý công ty
  management simulation
  thí nghiệm mô phỏng quản lý kinh doanh
  management specialization
  chuyên môn hóa quản lý
  management style
  phong cách quản lý
  management style
  phương thức quản lý
  management support
  hỗ trợ quản lý
  management team
  ban quản lý
  management team
  tổ quản lý
  management terms
  thuật ngữ quản lý
  management through cost
  quản lý phí tổn
  management tool
  công cụ quản lý
  management training
  đào tạo cán bộ quản lý
  management trust
  tín thác quản lý
  manufacturing management
  quản lý sản xuất
  marketing management
  quản lý tiếp thị
  method of management
  phương pháp quản lý
  middle management
  đội ngũ quản lý cấp trung
  money management
  người quản lý quỹ
  money market management
  quản lý thị trường tài chính
  multinational marketing management
  quản lý tiếp thị của công ty đa quốc gia
  multiple management
  chế độ quản lý nhiều tầng cấp
  office management
  quản lý văn phòng
  office management
  quản lý hành chính
  Office of Management and budget
  Cục quản lý Hành chính và Ngân Sách
  open-end management company
  công ty quản lý không hạn chế
  open-end management company
  công ty quản lý ngỏ
  operating management
  quản lý kinh doanh
  operation management
  sự quản lý nghiệp vụ
  organizational management
  quản lý tổ chức
  overall management
  quản lý toàn diện
  personal management
  quản lý nhân sự
  personal management
  quản lý riêng
  personnel management
  quản lý nhân sự
  physical distribution management
  sự quản lý phân phối hàng hóa
  plant management
  sự quản lý xưởng sản xuất
  portfolio management
  quản lý tổ hợp đầu tư
  portfolio management
  quản lý chứng khoán có giá
  portfolio management
  quản lý danh mục đầu tư
  price management mechanism
  cơ chế quản lý giá cả
  product management
  quản lý sản phẩm
  production management
  quản lý sản xuất
  production management system
  chế độ quản lý sản xuất
  programme management information system
  hệ thống thông tin quản lý kế hoạch
  programmed management
  sự quản lý có kế hoạch
  project management
  quản lý dự án
  project management
  quản lý dự án (công trình)
  rationalization of management
  hợp lý hóa quản lý
  record management
  quản lý hồ sơ
  record management
  quản lý hồ sơ (quảng cáo)
  result-oriented management
  quản lý hướng vào mục tiêu thành quả
  risk management
  quản lý rủi ro
  sales management
  sự quản lý bán hàng
  scientific management
  quản lý một cách khoa học
  scientific management
  phương pháp quản lý khoa học
  self-management
  quyền quản lý tự chủ
  self-management
  sự tự (mình) quản lý
  shakedown in management staff
  sự giảm bớt số nhân viên quản lý
  shop management
  quản lý (phân) xưởng
  shop management
  quản lý cửa hàng
  specialize management trust
  công ty tín thác quản lý chuyên nghiệp hóa
  staff management
  sự quản lý nhân viên
  stock management
  sự quản lý hàng tồn trữ
  supervisory management
  quản lý công việc giám sát
  supply management
  quản lý cung ứng
  system management
  quản lý theo hệ thống
  systems management
  quản lý theo hệ thống
  time management
  quản lý thời gian làm việc
  time management
  sự quản lý thời gian làm việc (của cá nhân)
  top management
  ban quản lý tối cao
  top management
  cán bộ, viên chức, nhân viên quản lý tối cao
  top management
  đội ngũ quản lý cao cấp
  total quality management
  quản lý chất lượng toàn diện
  upper management
  đội ngũ quản lý cao cấp
  upper management
  nhân viên quản lý cấp cao
  wages of management
  tiền lương (của nhân viên) quản lý
  wages of management
  tiền lương quản lý
  sự chi phối
  sự kinh doanh
  joint management
  sự kinh doanh liên kết
  việc quản lý
  management letter
  văn thư về việc quản lý
  management levels
  văn thư về việc quản lý
  xử lý

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Managing, control, supervision, manipulation, handling,direction, directing, directorship, administration, government,conduct, governance, operation, running, superintendence,command, guidance, stewardship: The management of the companyis in your hands.
  Administration, executive(s), bosses,directors, board (of directors), directorate, Colloq (top)brass: The management believes that you are the right personfor the job.

  Oxford

  N.
  The process or an instance of managing or being managed.2 a the professional administration of business concerns, publicundertakings, etc. b the people engaged in this. c (prec. bythe) a governing body; a board of directors or the people incharge of running a business, regarded collectively.
  (usu.foll. by of) Med. the technique of treating a disease etc.

  =====Trickery; deceit.=====

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X