• /rɪˈtaɪərmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ẩn dật
  to live in retirement
  sống ẩn dật
  Nơi hẻo lánh, nơi ẩn dật
  Sự về hưu, sự nghỉ việc
  (quân sự) sự rút lui
  (thể dục,thể thao) sự bỏ cuộc
  (tài chính) sự rút về, sự không cho lưu hành (một loại tiền...)

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sự về hưu

  Kinh tế

  nghỉ hưu
  compulsory retirement
  sự nghỉ hưu bắt buộc
  disability retirement
  sự nghỉ hưu do tàn phế
  executive retirement
  sự nghỉ hưu của (các) cán bộ
  optional retirement
  sự nghỉ hưu nhiệm ý
  retirement age
  tuổi nghỉ hưu
  retirement allowance
  tiền nghỉ hưu
  retirement annuity
  niên kim nghỉ hưu
  retirement on account of age
  nghỉ hưu do đến tuổi quy định
  retirement plan
  chính sách nghỉ hưu
  retirement rate
  tỉ lệ nghỉ hưu
  retirement rate
  tỉ lệ nghỉ hưu (của công nhân viên)
  retirement relief
  giảm thuế lãi vốn khi đã nghỉ hưu
  retirement system
  chế độ nghỉ hưu
  voluntary retirement
  nghỉ hưu tự nguyện
  rút lui
  rút về
  sự rút về
  sự thanh toán hết (hối phiếu)
  sự trả hết
  sự về hưu
  thải loại
  về hưu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X