• Hóa học & vật liệu

    máy cô có ống dây ngắn

    Giải thích EN: A process evaporator that consists of a vertical cylinder containing vertical tubes in horizontal tube sheets; used mainly to evaporate cane sugar juice. Also, CALANDRIC, ROBERTS, or STANDARD EVAPORATOR. Giải thích VN: Một bộ máy cô bao gồm một xy lanh đứng chức các ống thẳng đứng trong các tấm chứ ống nằm ngang, sử dụng để làm bay hơi nước mía.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X