• /i´væpə¸reitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) máy bay hơi, máy cô

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  giàn bốc hơi

  Hóa học & vật liệu

  máy bay hơi/máy cô

  Giải thích EN: Equipment used to vaporize all or a portion of the solvent from a solution.. Giải thích VN: Thiết bị dùng để làm bay hơi tất cả hoặc một phần của dung môi hòa tan từ một dung dich.

  Ô tô

  bộ bốc hơi

  Điện lạnh

  giàn bay hơi
  ammonia evaporator
  giàn bay hơi amoniac
  bare-pipe evaporator
  giàn bay hơi ống trơn
  bare-tube evaporator
  giàn bay hơi ống trơn
  continuous tube-type evaporator
  giàn bay hơi kiểu ống xoắn
  cross-flow evaporator
  giàn bay hơi dòng ngang
  drier coil evaporator
  giàn bay hơi bổ sung
  dry-coil evaporator
  giàn bay hơi khô
  dry-expansion evaporator
  giàn bay hơi khô
  elongated evaporator
  giàn bay hơi kéo dài
  embossed plate evaporator
  giàn bay hơi kiểu tấm dập
  evaporator entrance
  đường vào giàn bay hơi
  evaporator exit
  cửa ra giàn bay hơi
  evaporator exit
  đường ra giàn bay hơi
  evaporator fan
  quạt giàn bay hơi
  evaporator inlet
  nối vào giàn bay hơi
  evaporator intake
  nối vào giàn bay hơi
  evaporator load
  tải giàn bay hơi
  evaporator outlet
  cửa ra giàn bay hơi
  evaporator outlet
  đường ra giàn bay hơi
  evaporator panel
  tấm giàn bay hơi
  evaporator plate
  tấm giàn bay hơi
  evaporator pressure
  áp suất giàn bay hơi
  evaporator side
  phía giàn bay hơi
  evaporator starving
  thiếu lỏng giàn bay hơi
  evaporator thermostat
  tecmostat giàn bay hơi
  evaporator vessel
  bình chứa giàn bay hơi
  falling film evaporator
  giàn bay hơi kiểu màng
  film evaporator
  giàn bay hơi kiểu màng
  flat coil evaporator
  giàn bay hơi ống xoắn phẳng
  flat plate evaporator
  giàn bay hơi dạng tấm phẳng
  flooded evaporator
  giàn bay hơi kiểu ngập
  freon evaporator
  giàn bay hơi freon
  grid coil evaporator
  giàn bay hơi kiểu ống xoắn
  multichannel evaporator
  giàn bay hơi nhiều kênh
  multicircuit evaporator
  giàn bay hơi nhiều cụm
  multicoil evaporator
  giàn bay hơi nhiều cụm
  multipass evaporator
  giàn bay hơi nhiều lối
  multiple evaporator refrigerating machine
  máy lạnh có nhiều giàn bay hơi
  overfed evaporator
  giàn bay hơi kiểu ngập
  overhead evaporator
  giàn bay hơi treo trần
  remote evaporator
  giàn bay hơi đặt xa
  roll-bond evaporator
  giàn bay hơi cán dính
  single-evaporator refrigerating machine
  máy lạnh một giàn bay hơi
  spray-type evaporator
  giàn bay hơi kiểu phun
  top-feed evaporator
  giàn bay hơi cấp (lỏng) phía trên
  tray evaporator
  giàn bay hơi kiểu khay
  tube-in-tube evaporator
  giàn bay hơi ống đúp
  tube-in-tube evaporator
  giàn bay hơi ống lồng
  tube-on-sheet evaporator
  giàn bay hơi ống tấm

  Kỹ thuật chung

  dàn bay hơi
  giàn lạnh
  starved evaporator
  giàn lạnh thiếu ga
  tube-and-plate evaporator
  giàn lạnh ống tấm (dùng để tích lạnh)
  máy chưng khô

  Kinh tế

  thiết bị bay hơi
  thiết bị bốc hơi
  batch evaporator
  thiết bị bốc hơi chu kỳ
  bottom-fed evaporator
  thiết bị bốc hơi cấp liệu ở dưới
  climbing-film evaporator
  thiết bị bốc hơi màng treo
  coil evaporator
  thiết bị bốc hơi ống xoắn
  compound evaporator
  thiết bị bốc hơi nhiều nồi
  continuous evaporator
  thiết bị bốc hơi liên tuc
  crystallizing evaporator
  thiết bị bốc hơi kết tinh
  direct feed evaporator
  thiết bị bốc hơi tác nhân lạnh trực tiếp
  double-effect evaporator
  thiết bị bốc hơi hai nồi
  down-alow evaporator
  thiết bị bốc hơi có màng nghiêng
  dry-type evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu khô
  evaporator body
  thân của thiết bị bốc hơi
  evaporator pressure
  áp suất trong thiết bị bốc hơi
  falling evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu màng nghiêng
  film-type evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu màng
  fist evaporator
  nối đầu của thiết bị bốc hơi (nhiều nồi)
  flooded evaporator
  thiết bị bốc hơi chìm
  forced circulation evaporator
  thiết bị bốc hơi tuần hoàn cưỡng bức
  four-effect evaporator
  thiết bị bốc hơi bốn nồi
  horizontal-tube evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu nằm
  horizontal-tube evaporator
  thiết bị bốc hơi ống nằm ngang
  ice bank evaporator
  thiết bị bốc hơi có băng làm lạnh
  ice build-up evaporator
  thiết bị bốc hơi có băng làm lạnh
  inclined-tube evaporator
  thiết bị bốc hơi ống nghiêng
  multipass evaporator
  thiết bị bốc hơi tuần hoàn kín
  multiple-effect evaporator
  thiết bị bốc hơi nhiều nồi
  plate-type evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu tấm ngăn
  pre-evaporator
  thiết bị bốc hơi sơ bộ
  pump feed evaporator
  thiết bị bốc hơi tuần hoàn
  quadruple-four evaporator
  thiết bị bốc hơi bốn nồi
  second evaporator
  nồi thứ hai của thiết bị bốc hơi
  shelf evaporator
  thiết bị bốc hơi nhiều ngăn
  shell-and-tube evaporator
  thiết bị bốc hơi thân hình trụ
  single-effect evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu một nồi
  spray-type evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu phun
  top-fed evaporator
  thiết bị bốc hơi cấp liệu ở trên
  triple-effect evaporator
  thiết bị bốc hơi ba nồi
  tube- in-sheet evaporator
  thiết bị bốc hơi ống góp trong
  tube-on-sheet evaporator
  thiết bị bốc hơi ống góp ngoài
  tubular evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu ống
  v-coil evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu zicắc
  vacuum evaporator
  thiết bị bốc hơi chân không
  vertical-tube type evaporator
  thiết bị bốc hơi ống đứng
  thiết bị chân không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X