• (đổi hướng từ Consists)
  /kən'sist/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + of) gồm có
  water consists of hydrogen and oxygen
  nước gồm có hydrô và ôxy
  ( + in) cốt ở, cốt tại, ở chỗ
  happiness consists trying one's best to fulfill one's duty
  hạnh phúc là ở chỗ cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ
  ( + with) phù hợp
  to consist with something
  phù hợp với việc gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đoàn tàu
  thành phần

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X