• /´sʌm¸wɔt/

  Thông dụng

  Phó từ bất định

  Đến mức độ nào đó; hơi; có phần; một chút
  It's somewhat difficult
  Hơi khó
  to answer somewhat hastily
  trả lời khí vội vàng một chút
  I was somewhat surprised to see him
  mình hơi ngạc nhiên khi thấy hắn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X