• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tuyển chọn; phân loại

  Điện tử & viễn thông

  sắp

  Kỹ thuật chung

  phân loại
  counting-and-sorting machine
  máy đếm phân loại
  document sorting
  phân loại tài liệu
  entry sorting
  sự phân loại mục nhập
  scrap sorting
  sự phân loại phế liệu
  semiwet sorting
  sự phân loại nửa ướt
  sorting by hand
  sự phân loại bằng tay
  sorting function
  chức năng phân loại
  sorting line
  đường phân loại tàu
  sorting line
  đường ray phân loại tàu
  sorting machine
  máy phân loại
  sorting plant
  thiết bị phân loại
  sorting program
  chương trình phân loại
  sorting room
  phân xưởng phân loại
  sorting room
  phòng phân loại
  sorting routine generator
  bộ tạo thường trình phân loại
  sorting section
  gian phân loại
  sorting section
  phân xưởng phân loại
  sorting shop
  gian phân loại
  sorting shop
  phân xưởng phân loại
  sorting table
  bàn phân loại// dây chuyền phân loại
  sorting unit
  cấu kiện phân loại
  sorting unit
  đơn vị phân loại
  sorting unit
  máy phân loại
  sorting unit
  thiết bị phân loại
  sorting-rectifying section
  chuẩn phục hồi phân loại
  tablet sorting and inspection machine
  máy phân loại và kiểm tra viên (thuốc)
  vibration sorting
  sự phân loại rung
  waste sorting
  sự phân loại chất thải
  waste sorting plant
  nhà máy phân loại chất thải
  wet sorting
  sự phân loại ướt (rác thải)
  sắp xếp
  so lựa
  sự chọn
  card sorting
  sự chọn bìa đục lỗ
  card sorting
  sự chọn thẻ đục lỗ
  vibration sorting
  sự chọn rung
  sự chọn quặng
  sự chọn than
  sự lựa chọn
  hand sorting
  sự lựa chọn bằng tay
  manual sorting
  sự lựa chọn bằng tay
  sự phân loại
  entry sorting
  sự phân loại mục nhập
  scrap sorting
  sự phân loại phế liệu
  semiwet sorting
  sự phân loại nửa ướt
  sorting by hand
  sự phân loại bằng tay
  vibration sorting
  sự phân loại rung
  waste sorting
  sự phân loại chất thải
  wet sorting
  sự phân loại ướt (rác thải)
  sự sắp xếp
  sự so lựa

  Cơ - Điện tử

  Sự phân loại, sự tuyển chọn

  Xây dựng

  sự phân loại, sự tuyển chọn, sự lựa chọn, sự giải lập đoàn tàu

  Kinh tế

  sự phân loại
  machine sorting
  sự phân loại bằng máy
  mail sorting
  sự phân loại thư tín
  tea dry sorting
  sự phân loại lá chè khô
  tea final sorting
  sự phân loại lá chè khô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X