• /ˈɛntri/

  Thông dụng

  Danh từ

  sự đi vào
  (sân khấu) sự ra (của một diễn viên)
  Lối đi vào, cổng đi vào
  (pháp lý) sự tiếp nhận
  Sự ghi vào (sổ sách); mục (ghi vào sổ)
  Mục từ (trong từ điển)
  Danh sách người thi đấu; sự ghi tên người thi đấu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lối vào, cửa vào, sự đi vào, sự nhập, đề mục,khoản

  Hóa học & vật liệu

  lò chuẩn bị (kỹ thuật mỏ)
  lò dọc (kỹ thuật mỏ)
  vào sổ

  Toán & tin

  (lý thuyết trò chơi ) sự ra nhập; (máy tính ) đưa số (vào máy); lối vào (bảng);bảng ghi(định tuyến)
  latest entry
  (máy tính ) giá trị tính cuối cùng

  Xây dựng

  lối đi vào

  Giải thích EN: An entrance, especially an open vestibule or entrance hall..

  Giải thích VN: Lối vào, đặc biệt là tiền sảnh lộ thiên hoặc lối vào đại sảnh.

  Kỹ thuật chung

  cửa vào
  đầu vào
  nhập mục
  lối vào
  lối vào (bảng)
  hầm lò
  mục nhập
  accounting entry
  mục nhập kế toán
  address book entry
  mục nhập sổ địa chỉ
  batch entry
  mục nhập theo bó
  between-the-lines entry
  mục nhập giữa các dòng
  buffer list entry
  mục nhập danh sách bộ đệm
  cascade entry
  mục nhập theo tầng
  choice entry field
  đường mục nhập chọn
  clear entry function
  chức năng xóa mục nhập
  cluster entry
  mục nhập nhóm
  comment entry
  mục nhập dẫn giải
  communication description entry
  mục nhập mô tả truyền thông
  component entry
  mục nhập thành phần
  conversation remote batch entry (CRBE)
  mục nhập đợt cách khoảng hội thoại
  data entry
  mục nhập dữ liệu
  distribution entry
  mục nhập phân phối
  dump table entry
  mục nhập bảng kết xuất
  entry index
  chỉ số mục nhập
  entry name
  tên mục nhập
  entry reference
  sự tham chiếu mục nhập
  entry sorting
  sự phân loại mục nhập
  entry sorting
  sự sắp xếp mục nhập
  extended entry table
  bảng mục nhập mở rộng
  FD entry (filedescription entry)
  mục nhập mô tả tập tin
  file description entry (FDentry)
  mục nhập mô tả tập tin
  frame table entry (PTE)
  mục nhập bảng khung
  ideogram entry
  mục nhập chữ tượng hình
  index entry
  mục nhập chỉ số
  line entry
  mục nhập dòng
  mode name entry
  mục nhập tên kiểu
  password entry
  mục nhập mật khẩu
  primary entry
  mục nhập ban đầu
  primary entry
  mục nhập chính
  process entry
  mục nhập quá trình
  program identification entry
  mục nhập nhận dạng chương trình
  RDTE (resourcedefinition table entry)
  mục nhập bảng theo định nghĩa
  single entry
  mục nhập đơn
  special names entry
  mục nhập các tên đặc biệt
  transition formula entry
  mục nhập chuyển tiếp công thức
  work entry
  mục nhập công việc
  sự đưa vào
  sự nhập
  cascade entry
  sự nhập theo cấp
  conversational remote job entry (CRJE)
  sự nhập công việc hội thoại từ xa
  CRBE (conversationalremote batch entry)
  sự nhập bó hội thoại từ xa
  CRJE (conversationalremote job entry)
  sự nhập công việc hội thoại từ xa
  data entry
  sự nhập dữ liệu
  DDE (directdata entry)
  sự nhập dữ liệu trực tiếp
  direct data entry (DDE)
  sự nhập dữ liệu trực tiếp
  group entry
  sự nhập nhóm
  index entry
  sự nhập chỉ số
  invalid entry
  sự nhập sai
  key entry
  sự nhập bằng phím
  keyboard entry
  sự nhập bằng bàn phím
  keyboard entry
  sự nhập ở bàn phím
  manual entry
  sự nhập thủ công
  negative entry
  sự nhập dấu âm
  network job entry
  sự nhập công việc mạng
  null entry
  sự nhập số không
  order entry
  sự nhập lệnh
  process entry
  sự nhập quá trình
  program name entry
  sự nhập tên chương trình
  record description entry
  sự nhập mô tả bản ghi
  remote batch entry
  sự nhập bó (dữ liệu) từ xa
  remote batch entry
  sự nhập lô từ xa
  remote data entry
  sự nhập dữ liệu từ xa
  remote job entry
  sự nhập công việc từ xa
  remote job entry
  sự nhập công việc từ xa (RJE)
  report description entry
  sự nhập mô tả báo cáo
  report group description entry
  sự nhập mô tả nhóm báo cáo
  resource definition table entry (RDTE)
  sự nhập dạng định nghĩa nguồn
  RJE (RemetoJob Entry)
  sự nhập công việc từ xa
  source data entry
  sự nhập dữ liệu nguồn
  SRTE (symbolresolution table entry)
  sự nhập bảng phân giải ký hiệu
  storage entry
  sự nhập vào bộ nhớ
  symbol resolution table entry (SRTE)
  sự nhập bảng phân giải ký hiệu
  VDE (voicedata entry)
  sự nhập dữ liệu tiếng nói
  voice data entry
  sự nhập dữ liệu tiếng nói
  voice data entry (VDE)
  sự nhập liệu thoại
  sự vào
  tiếp nhận
  vận chuyển

  Kinh tế

  journal entry: bút toán
  accounting entry
  bút toán kế toán
  adjusting entry
  bút toán điều chỉnh
  adjusting journal entry
  điều chỉnh bút toán
  closing entry (closingentries)
  bút toán khóa sổ
  compound entry
  bút toán kép
  contra entry
  bút toán đối
  contra entry
  bút toán đối tiêu (để triệt tiêu một khoản đã ghi trước đó)
  contra entry
  bút toán đối ứng
  correcting entry
  bút toán điều chỉnh
  correcting entry
  bút toán sửa sai
  cross entry (cross-entry)
  bút toán đối tiêu
  debit entry
  bút toán nợ
  double entry
  bút toán kép
  eliminating entry
  bút toán triệt tiêu
  entry values
  những giá trị được bút toán
  final entry
  bút toán (vào sổ) cuối cùng
  final entry
  bút toán cuối cùng
  memorandum entry
  bút toán (để) ghi nhớ
  memorandum entry
  bút toán để ghi nhớ
  original entry
  bút toán ban đầu
  original entry
  bút toán nguyên giá
  particulars of an entry (the...)
  diễn giải (một khoản) bút toán
  rectify an entry
  chữa lại một khoản bút toán (cho đúng)
  rectify an entry (to...)
  chữa lại một khoản bút toán (cho đúng)
  red ink entry
  bút toán đỏ
  reverse an entry
  hủy bỏ một khoản ghi sổ, một khoản bút toán
  reversing entry
  bút toán đảo ngược
  single-entry
  bút toán đơn
  supplementary entry
  bút toán bổ sung
  cửa vào
  ghi
  giấy khai hải quan
  sự đi vào
  sự ghi vào sổ kế toán
  sự khai hải quan
  sight entry
  sự khai (hải quan) tạm
  thâm nhập
  market entry
  thâm nhập thị trường
  potential entry
  sự thâm nhập tiềm ẩn
  thâm nhập (thị trường)
  tiến nhập

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X