• /ru:'ti:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lề thói hằng ngày; thói thường, công việc thường làm hằng ngày
  Lệ thường, thủ tục
  these questions are asked as a matter of routine
  người ra đặt những câu hỏi này theo thủ tục
  Một chuỗi những động tác cố định trong một điệu múa, một cuộc trình diễn

  Tính từ

  Thông thường; thường lệ; thường làm đều đặn
  the routine procedure
  thủ tục thường lệ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đoạn chương trình
  error correction routine
  đoạn chương trình sửa lỗi
  error detection routine
  đoạn chương trình phát hiện lỗi
  executive routine
  đoạn chương trình thi hành
  exit routine
  đoạn chương trình thoát
  fetch routine
  đoạn chương trình tìm nạp
  file opening routine
  đoạn chương trình mở tập tin
  generating routine
  đoạn chương trình sinh
  in-line exit routine
  đoạn chương trình tuyến
  input routine
  đoạn chương trình nhập
  internal routine
  đoạn chương trình bên trong
  interpretive routine
  đoạn chương trình diễn dịch
  interrupt control routine
  đoạn chương trình điều khiển ngắt
  label checking routine
  đoạn chương trình kiểm tra nhãn
  label handling routine
  đoạn chương trình xử lý nhãn
  label processing routine
  đoạn chương trình xử lý nhãn
  loader routine
  đoạn chương trình nạp
  main routine
  đoạn chương trình chính
  recovery routine
  đoạn chương trình hồi phục
  recursive routine
  đoạn chương trình đệ quy
  RPL exit routine
  đoạn chương trình thoát RPL
  service routine
  đoạn chương trình dịch vụ
  tracing routine
  đoạn chương trình tìm vết
  utility routine
  đoạn chương trình tiện ích

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ
  chương trình con
  application routine
  chương trình con ứng dụng
  bootstrap routine
  chương trình con khởi động
  called routine
  chương trình con được gọi
  calling routine
  chương trình con gọi
  changed memory routine
  chương trình con nhớ thay đổi
  check routine
  chương trình con kiểm tra
  checking routine
  chương trình con kiểm tra
  closed routine
  chương trình con đóng
  co-routine
  đồng chương trình con
  compiling routine
  chương trình con biên dịch
  computer routine
  chương trình con máy tính
  control routine
  chương trình con điều khiển
  dummy routine
  chương trình con giả
  file handling routine
  chương trình con xử lý file
  open routine
  chương trình con mở
  kế hoạch
  principal routine
  kế hoạch chính
  principal routine
  kế hoạch chủ đạo
  dãy
  tiện ích

  Giải thích VN: Một thuật ngữ chung để chỉ bất kỳ đoạn mã nào có thể được viện đến (thi hành) bên trong một chương trình. Thường trinh thường có một tên (dấu định danh) kết hợp với nó và được thi hành bằng cách tham chiếu đến tên đó. Các thuật ngữ có liên quan, có thể hoặc không thật đồng nghĩa, tùy theo ngữ cảnh, bao gồm: hàm ( function), và thường trình con ( subroutine).

  randomizing routine
  tiện ích lấy ngẫu nhiên
  run-time routine
  tiện ích chạy thực
  service routine
  chương trình tiện ích
  service routine
  thủ tục tiện ích
  service routine
  trình tiện ích
  service routine (program)
  chương trình tiện ích
  service routine (program)
  trình tiện ích
  service routine program
  chương trình tiện ích
  utility routine
  chương trình tiện ích
  utility routine
  đoạn chương trình tiện ích
  utility routine
  trình tiện ích
  utility routine (program)
  chương trình tiện ích
  utility routine (program)
  trình tiện ích
  utility routine program
  chương trình tiện ích

  Kinh tế

  chương trình thông dụng
  công việc
  business routine
  công việc thường ngày
  daily routine
  công việc thường ngày
  office routine
  công việc thường ngày của văn phòng
  routine work
  công việc (thường làm) hàng ngày
  routine work
  công việc (thường làm) hằng ngày
  công việc đều đặn hàng ngày
  công việc thường làm hàng ngày
  routine work
  công việc (thường làm) hàng ngày
  routine work
  công việc (thường làm) hằng ngày
  quy lệ thường ngày
  thường lệ
  thường trình
  việc làm thường ngày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X