• /meil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Áo giáp

  Ngoại động từ

  Mặc áo giáp

  Danh từ

  Thư từ; bưu kiện, bưu phẩm
  Chuyến thư

  Bưu điện; bưu chính


  Xe chở thư; xe lửa (tàu thủy, tàu bay...) chở thư

  Ngoại động từ

  Gửi qua bưu điện
  to mail a letter home
  gửi một bức thư về nhà

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thư gửi
  thư từ

  Kinh tế

  bưu chính
  mail service
  dịch vụ bưu chính
  bưu kiện
  foreign mail
  bưu kiện nước ngoài
  incoming mail
  bưu kiện nhận được
  mail day
  hạn chót nhận bưu kiện trong tuần
  mail insurance
  bảo hiểm bưu kiện
  sea mail parcel
  bưu kiện chuyển theo đường biển
  second-class mail
  bưu kiện ấn loát phẩm
  second-class mail
  bưu kiện loại hai
  secondary-class mail
  bưu kiện ấn loát phẩm
  secondary-class mail
  bưu kiện loại hai
  bưu phẩm
  bulk mail
  bưu phẩm vào kiện
  bulk mail
  sự gửi số nhiều (bưu phẩm qua đường bưu điện)
  domestic mail
  bưu phẩm trong nước
  electronic mail
  bưu phẩm điện tử
  fourth-class mail
  bưu phẩm loại bốn
  franked mail
  bưu phẩm miễn phí
  instant mail
  bưu phẩm chuyển ngay
  insured mail
  bưu phẩm bảo đảm
  international air mail
  bưu phẩm hàng không quốc tế
  international mail
  bưu phẩm quốc tế
  mail train
  xe lửa chuyển bưu phẩm
  mailbag (mailbag)
  túi bưu phẩm
  nixie mail
  bưu phẩm không thể giao được
  outgoing mail
  thư tín, bưu phẩm gửi đi
  registered mail
  bưu phẩm bảo đảm
  sea mail
  bưu phẩm đường biển
  surface mail (bysurface mail)
  thư, bưu phẩm thường chuyển qua đường thủy bộ
  undeliverable mail
  bưu phẩm không giao được
  cơ quan bưu điện
  gởi qua bưu điện
  mail deposit
  tiền gởi qua bưu điện
  hệ thống bưu điện
  tàu thư
  thư
  thư từ
  thư tín
  xe thư

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X