• /¸ju:nidi´rekʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Theo một phương hướng duy nhất

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đơn hướng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) một hướng, đơn hướng

  Toán & tin

  (điều khiển học ) đơn hướng, có một bậc tự do

  Điện

  một hướng duy nhất

  Giải thích VN: Chỉ theo một chiều, hay một hướng.

  Kỹ thuật chung

  đơn hướng
  unidirectional antenna
  ăng ten đơn hướng
  unidirectional circuit
  mạch đơn hướng
  unidirectional element
  phần tử đơn hướng
  unidirectional flow
  chảy đơn hướng
  unidirectional log-periodic antenna
  ăng ten chu kì lôgarit đơn hướng
  unidirectional microphone
  micrô đơn hướng
  Unidirectional Path Switched Ring (UPSR)
  vòng chuyển mạch đường truyền đơn hướng
  Unidirectional Synchronous Optical Network (UNISON)
  mạng quang đồng bộ đơn hướng
  unidirectional transmission
  sự truyền đơn hướng
  unidirectional transmission line
  đường truyền đơn hướng
  một chiều

  Giải thích VN: Chỉ theo một chiều, hay một hướng.

  unidirectional (flow) scavenging or uniflow scavenging
  hệ thống quét khí một chiều (động cơ 2 kì)
  unidirectional circuit
  mạch một chiều
  unidirectional clutch
  khớp ly hợp một chiều
  unidirectional conduction
  sự dẫn điện một chiều
  unidirectional current
  dòng điện một chiều
  unidirectional current
  dòng một chiều
  UniDirectional Link Protocol (UDLP)
  Giao thức tuyến một chiều-Giao thức được sử dụng bởi các ăng ten chỉ thu, rẻ tiền để thu số liệu qua vệ tinh
  unidirectional microphone
  micrô một chiều
  unidirectional printing
  sự in một chiều
  unidirectional transducer
  bộ chuyển đổi một chiều
  unidirectional transmission
  sự truyền một chiều
  unidirectional voltage
  điện áp một chiều
  một hướng
  unidirectional antenna
  ăng ten một hướng
  unidirectional microphone
  micrô một hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X