• /'siŋkrənəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đồng thời; đồng bộ (như) synchronic

  Xây dựng

  có tính đồng bộ

  Điện

  đồng tốc

  Giải thích VN: Có cùng tần số.

  Kỹ thuật chung

  đồng bộ

  Giải thích VN: Có cùng tần số.

  binary synchronous
  đồng bộ nhị phân
  binary synchronous communication
  truyền thông đồng bộ nhị phân
  Binary Synchronous Communication protocol (BISYNC-IBM) (BSC)
  Giao thức truyền thông đồng bộ nhị phân (BISYNC-IBM)
  Binary Synchronous Communications (BISYNC)
  truyền thông đồng bộ nhị phân
  binary synchronous communications (BSC/BISYNC)
  truyền thông đồng bộ nhị phân
  Binary Synchronous Control (BSC)
  điều khiển đồng bộ nhị phân
  binary synchronous protocol
  giao thức đồng bộ nhị phân
  binary synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ nhị phân
  BISYNC (binarysynchronous communications)
  sự truyền thông đồng bộ nhị phân
  cage synchronous motor
  động cơ đồng bộ lồng sóc
  DFSYN response (dataflow synchronous response)
  sự đáp ứng đồng bộ luồng dữ liệu
  Dynamic Synchronous Transfer Mode (DSTM)
  phương thức chuyển tải đồng bộ động
  electric synchronous clock
  đồng hồ điện đồng bộ
  Frame Synchronous Scrambling (FSS)
  đảo tần đồng bộ khung
  Geo-synchronous Synthetic Aperture Radar (GEOSAR)
  rađa độ mở tổng hợp đồng bộ trái đất
  inclined elliptical synchronous
  quỹ đạo elip nghiêng đồng bộ
  Intelligent Synchronous Communications Adapter (ISCA)
  bộ phối hợp truyền thông đồng bộ thông minh
  linear synchronous motor
  động cơ đồng bộ tuyến tính
  parallel synchronous
  hệ đồng bộ song song
  polyphase synchronous motor
  động cơ đồng bộ nhiều pha
  Queued Packet Synchronous Exchange (QPSX)
  tổng đài đồng bộ kiểu gói theo cách xếp hàng
  SDLC (synchronousdata link control)
  điều khiển liên kết dữ liệu đồng bộ
  Self Synchronous Scrambler (SSS)
  bộ xáo trộn tự đồng bộ
  self-synchronous device
  máy điện đồng bộ
  self-synchronous device
  thiết bị tự đồng bộ
  self-synchronous repeater
  máy điện đồng bộ
  self-synchronous repeater
  thiết bị tự đồng bộ
  semi-synchronous digital network
  mạng bằng digital bán đồng bộ
  semi-synchronous digital network
  mạng số bán đồng bộ
  SONET (SynchronousOptical Network)
  mạng quang đồng bộ
  Sonet) Synchronous Payload Envelope (PSE)
  đường bao tải hiệu ứng đồng bộ
  sub-synchronous satellite
  vệ tinh dưới đồng bộ
  sub-synchronous satellite
  vệ tinh phần đồng bộ
  sun synchronous orbit
  quỹ đạo đồng bộ mặt trời
  sun-synchronous
  đồng bộ mặt trời
  Sun-Synchronous Orbit (SSO)
  quỹ đạo đồng bộ ( với quỹ đạo) mặt trời
  sun-synchronous satellite
  vệ tinh nhật đồng bộ
  super-synchronous satellite
  vệ tinh siêu đồng bộ
  SYN (synchronousidle character)
  ký tự rỗi đồng bộ
  synchronous amputation
  cắt cụt đồng bộ
  Synchronous Backplane Interface (SBI)
  giao diện tấm mạch lưng đồng bộ
  synchronous belt
  đai đồng bộ
  synchronous bit stream
  dòng bit đồng bộ
  synchronous booster converter
  bộ đổi điện tăng đồng bộ
  synchronous capacitor
  tụ điện đồng bộ
  synchronous capacitor
  tụ đồng bộ
  Synchronous Channel Check [IBM] (SCC)
  Kiểm tra kênh đồng bộ [IBM]
  synchronous character
  ký tự đồng bộ
  synchronous circuit
  mạch đồng bộ
  synchronous clock
  nhịp đồng bộ
  synchronous clock system
  hệ (thống) đồng bộ
  synchronous clock system
  hệ thống đồng hồ đồng bộ
  Synchronous Code Division Multiple Access (S-CDMA)
  CDMA đồng bộ
  synchronous communication
  sự truyền thông đồng bộ
  synchronous communication
  truyền tin đồng bộ
  synchronous compensator
  máy bù đồng bộ
  synchronous computer
  máy tính đồng bộ
  synchronous condenser
  máy tụ đồng bộ
  synchronous converter
  bộ chuyển đổi đồng bộ
  synchronous converter
  bộ đổi điện đồng bộ
  synchronous converter
  máy chỉnh lưu đồng bộ
  synchronous converter
  máy đổi điện đồng bộ
  synchronous correction
  sự hiệu chỉnh đồng bộ
  synchronous counter
  bộ đếm đồng bộ
  synchronous coupling
  sự ghép đồng bộ
  Synchronous Data Link Control (SDLC)
  điều khiển liên kết đồng bộ dữ liệu (SDLC)
  synchronous data link control (SDLC)
  điều khiển liên kết dữ liệu đồng bộ
  Synchronous Data Link Control (SDLC)
  điều khiển tuyến số liệu đồng bộ
  synchronous data network
  mạng dữ liệu đồng bộ
  synchronous data transfer
  sự chuyển dữ liệu đồng bộ
  synchronous data transfer
  truyền dữ liệu đồng bộ
  synchronous data transmission
  sự truyền dữ liệu đồng bộ
  Synchronous Data Transport (SDT)
  chuyển dữ liệu đồng bộ
  synchronous demodulation
  sự giải điều đồng bộ
  synchronous demodulation
  sự tách sóng đồng bộ
  synchronous detection
  sự dò đồng bộ
  synchronous detection
  sự tách sóng đồng bộ
  synchronous detection
  sự tách sóng đồng bộ (sự tái sinh)
  synchronous detector
  bộ tách sóng đồng bộ
  synchronous detector
  máy phát hiện đồng bộ
  synchronous device
  thiết bị đồng bộ
  synchronous digital hierarchy
  phân số đồng bộ
  Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
  hệ đẳng cấp số đồng bộ
  Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
  phân cấp mạng số đồng bộ
  synchronous digital network
  mạch bằng digital đồng bộ
  synchronous digital network
  mạch bằng số đồng bộ
  Synchronous Distribution Interfaces (SDI)
  các giao diện phân bố đồng bộ
  Synchronous DRAM (SDRAM)
  DRAM đồng bộ
  synchronous drive
  sự truyền đồng bộ
  Synchronous Editing (SE)
  biên tập đồng bộ
  Synchronous Equipment Timing Source (SETS)
  nguồn định thời của thiết bị đồng bộ
  synchronous flow
  dòng đồng bộ
  synchronous frequency
  tần số đồng bộ
  Synchronous Frequency Encoding Technique (SFET)
  kỹ thuật mã hóa tần số đồng bộ
  synchronous gate
  cổng đồng bộ
  synchronous gate
  cửa đồng bộ
  synchronous generated voltage
  điện áp phát ra đồng bộ
  synchronous generated voltage
  sức điện đồng bộ
  synchronous generator
  máy phát điện đồng bộ
  synchronous generator
  máy phát đồng bộ
  Synchronous Graphic RAM (SGRAM)
  RAM đồ họa đồng bộ
  synchronous hierarchy
  thứ bậc số đồng bộ
  synchronous I/O
  nhập/ xuất đồng bộ
  synchronous I/O
  vào/ ra đồng bộ
  synchronous idle
  dấu hiệu rỗi đồng bộ
  synchronous idle
  sự làm đồng bộ
  synchronous idle (SYN)
  trễ đồng bộ
  synchronous idle character (SYN)
  ký tự rỗi đồng bộ
  synchronous induction motor
  động cơ cảm ứng đồng bộ
  synchronous inverter
  bộ đổi điện đồng bộ
  synchronous inverter
  máy chỉnh lưu đồng bộ
  synchronous inverter
  máy đảo đồng bộ
  synchronous level
  mức đồng bộ
  synchronous machine
  máy điện đồng bộ
  synchronous machine
  máy đồng bộ
  synchronous mode
  chế độ đồng bộ
  synchronous modem
  môđem đồng bộ
  synchronous modem
  mômen đồng bộ
  synchronous modulation rate
  mức độ biến điệu đồng bộ
  synchronous modulator
  bộ điều chế đồng bộ
  synchronous motor
  động cơ đồng bộ
  synchronous multiple access system
  hệ đồng bộ có nhiều lối vào
  Synchronous Multiplexer (S-MUX)
  bộ ghép kênh đồng bộ
  synchronous network
  mạng đồng bộ
  synchronous operation
  hoạt động đồng bộ
  synchronous operation
  sự vận hành đồng bộ
  synchronous operation
  thao tác đồng bộ
  Synchronous Optical Network (SONET)
  mạng quang đồng bộ
  synchronous orbit
  quỹ đạo đồng bộ
  synchronous periodic signal
  tín hiệu tuần hoàn đồng bộ
  synchronous phase converter
  bộ đổi pha đồng bộ
  synchronous phase modifier
  bộ bù pha đồng bộ
  synchronous phase modifier
  bộ sửa pha đồng bộ
  synchronous port
  cổng đồng bộ
  synchronous process
  quá trình đồng bộ
  synchronous processing
  sự xử lý đồng bộ
  synchronous protocol
  giao thức đồng bộ
  synchronous reactance
  điện kháng đồng bộ
  synchronous reactance
  trở kháng đồng bộ
  synchronous receiver-transmitter
  bộ thu phát đồng bộ
  synchronous rectifier
  bộ chỉnh lưu đồng bộ
  synchronous relay satellite
  vệ tinh chuyển tiếp đồng bộ
  Synchronous Residual Time Stamp (SRTS)
  đánh dấu thời gian dư thừa đồng bộ
  synchronous satellite
  vệ tinh đồng bộ
  Synchronous Service transport (SST)
  chuyển tải dịch vụ đồng bộ
  synchronous solution
  lời giải đồng bộ
  synchronous sound tracks
  đường âm đồng bộ
  synchronous switch
  chuyển mạch đồng bộ
  synchronous system
  hệ đồng bộ
  synchronous system
  hệ thống đồng bộ
  synchronous telegraph system
  hệ thống điện báo đồng bộ
  synchronous telephone network
  mạng điện thoại đồng bộ
  Synchronous Time Division (STD)
  phân chia thời gian đồng bộ
  Synchronous Time Stamp (STS)
  dấu thời gian đồng bộ
  synchronous traction motor
  động cơ điện kéo đồng bộ
  synchronous transfer
  sự chuyển dịch đồng bộ
  synchronous transfer
  sự truyền đồng bộ
  synchronous transfer mode
  phương thức truyền đồng bộ
  Synchronous Transfer Mode (STM)
  chế độ truyền động bộ (STM)
  Synchronous Transfer Mode (STM)
  phương thức chuyển tải đồng bộ
  synchronous transmission
  sự truyền dẫn đồng bộ
  synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ
  synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ (đồng thời)
  Synchronous Transmission (SYNTRAN)
  truyền dẫn đồng bộ
  synchronous Transmitter Receiver (STR)
  Máy phát/Máy thu đồng bộ
  synchronous transmitter-receiver (STR)
  máy thu phát đồng bộ
  synchronous transport module
  môđun truyền đồng bộ
  Synchronous Transport Module "n" (STMn)
  môđun chuyển tải đồng bộ "n"
  Synchronous Transport Module 1 (STM1)
  môđun chuyển tải đồng bộ 1
  Synchronous Transport Signal "n" (STS-n)
  tín hiệu truyền dẫn đồng bộ n
  Synchronous Transport Signal (SONET) (STS)
  Tín hiệu truyền dẫn đồng bộ (SONET)
  Synchronous Transport Signal 1 (STS-1)
  tín hiệu truyền dẫn đồng bộ 1
  Synchronous Transport System (STS)
  hệ thống truyền dẫn đồng bộ
  synchronous vibrator
  bộ dao động đồng bộ
  synchronous vibrator
  bộ rung đồng bộ
  synchronous vibrator
  mạch rung đồng bộ
  synchronous voltage
  điện áp đồng bộ
  synchronous working
  sự hoạt động đồng bộ
  synchronous working
  sự làm việc đồng bộ
  three-phase synchronous motor
  động cơ đồng bộ ba pha
  time switch operate by a synchronous motor
  cái cắt mạch vận hành bởi động cơ đồng bộ
  Transparent Synchronous Transmitter/Receiver Interface
  giao diện máy thu/máy phát không đồng bộ trong suốt
  Unidirectional Synchronous Optical Network (UNISON)
  mạng quang đồng bộ đơn hướng
  Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART)
  bộ thu phát tổng hợp đồng bộ và không đồng bộ
  universal synchronous receiver transmitter (USRT)
  bộ thu phát đồng bộ đa năng
  USRT (universalsynchronous receiver transmitter)
  bộ t