• Ngoại động từ

  Đối xử, đối đãi
  Bien traiter quelqu'un
  đối xử tử tế với ai
  (nghĩa rộng) mời ăn, thết tiệc
  Il nous a traités magnifiquement
  ông ấy thết tiệc chúng tôi linh đình
  Dọn ăn cho
  Restaurateur qui traite bien ses clients
  nhà hàng cơm dọn ăn ngon lành cho khách hàng
  Bàn bạc, giải quyết
  Traiter une affaire
  bàn bạc một công việc
  Bàn đến, trình bày
  Traiter une question
  bàn đến một vấn đề
  (nghệ thuật) vẽ, tả
  Traiter les natures mortes
  vẽ tĩnh vật
  Chế biến, xử lý, gia công
  Traiter une pièce en acier
  gia công một tấm thép
  Traiter une huile à l'acide
  xử lý dầu bằng axit
  (y học) chữa (bệnh), điều trị
  Traiter un cardiaque
  chữa bệnh cho một người đau tim
  Traiter la tuberculose
  chữa bệnh lao
  (lâm nghiệp) khai thác
  Traiter un bois
  khai thác một khu rừng
  traiter comme un chien
  đối đãi tàn tệ
  traiter de
  coi như, cho là, gọi là
  Traiter quelqu'un de fou
  �� cho ai là điên
  traiter de haut
  khinh miệt

  Nội động từ

  Bàn bạc, điều đình, ký kết, hiệp thương
  Traiter avec des [[commer�ants]]
  điều đình với nhà buôn
  Traiter avec les anciens ennemis
  hiệp thương với những kẻ thù cũ
  (từ cũ; nghĩa cũ) bàn đến, bàn về
  Traiter sur la paix
  bàn về hòa bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X