• Danh từ giống cái

  Sự tin; lòng tin, đức tin
  Témoin digne de foi
  người làm chứng đáng tin
  la foi des chrétiens
  đức tin của những người theo đạo Cơ đốc
  Foi politique
  lòng tin về chính trị
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự đoán chắc, sự hứa chắc
  Violer sa foi
  phản bội lời hứa
  acte de foi
  lời nguyện tin; lòng tin; việc tỏ lòng tin
  ajouter foi à ajouter
  ajouter
  bonne foi
  thiện ý, thực tâm
  de bonne foi
  với thực tâm
  en bonne foi
  thực lòng, thành thực
  en foi de quoi
  để làm tin
  faire foi
  có giá trị thực tế
  faire foi de
  chứng minh, nhận thực
  foi du centurion
  lòng tin sâu sắc
  foi du charbonnier
  lòng tin chất phác
  foi et hommages
  lời thề trung thành với lãnh chúa
  foi jurée
  lời thề
  foi pleine et entière
  chứng cớ đầy đủ
  foi publique
  lòng tin ở chính quyền
  foi punique
  sự tráo trở
  homme de peu de foi
  người hay hồ nghi, người không tin dễ dàng
  ligne de foi
  đường mắt ngắm
  ma foi!
  quả vậy, thực thế
  mauvaise foi
  ác ý
  n'avoir ni foi ni loi
  không tín ngưỡng chẳng lương tâm
  profession de foi
  sự tuyên bố công khai tính ngưỡng của mình; sự tuyên bố nguyên tắc quan điểm của mình
  sur la foi de
  vì tin vào
  voir avec les yeux de la foi
  tin tưởng tuyệt đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X