• Danh từ giống cái

  Sự chết, sự qua đời; cái chết
  La vie et la mort
  cái sống và cái chết
  Ouvrage publié après la mort de l'auteur
  tác phẩm xuất bản sau khi tác giả qua đời
  Sự diệt vong, sự kết liễu, sự tiêu tan
  Le despotisme c'est la mort de toute liberté
  chế độ chuyên quyền là sự tiêu tan mọi quyền tự do
  Điều đau khổ, nỗi sầu muộn, nỗi ngán ngẫm
  Souffrir mille morts
  chịu muôn nghìn đau khổ
  Avoir la mort dans l'âme
  ngán ngẫm trong lòng
  à l'article de la mort
  lúc lâm chung
  à la vie et à la mort
  trung thành đến trọn đời; mãi mãi
  à mort
  đến chết, trí mạng
  Être blessé à mort
  đến chết được
  S'ennuyer à mort
  �� chán đến chết được
  Travailler à mort
  �� làm việc đến chết được
  à mort
  (đem) giết đi
  ce n'est pas la mort d'un homme !
  có phải đến chết người đâu!
  c'est ma mort !
  thế có chết tôi không!
  cris de mort
  tiếng kêu gào đòi giết chết
  de la mort
  (nguy hiểm) đến chết người
  Saut de la mort
  �� cái nhảy chết người
  entre la vie et la mort
  sống dở chết dở
  être à deux doigts de la mort
  suýt chết
  être à la mort être à son lit de mort
  sắp chết
  mettre à mort mettre
  mettre
  mort civile
  sự tước vĩnh viễn công quyền
  mourir de sa belle mort
  chết bình thường
  ne pas vouloir la mort du pécheur
  khoan dung kẻ có tội
  pâle comme la mort
  nhợt nhạt như xác chết
  peine de mort
  tử hình
  petite mort
  sự rùng mình
  sentence de mort
  bản án tử hình
  silence de mort
  lặng như tờ
  souffle de la mort
  triệu chứng chết
  testament de mort
  di chúc, lời trối trăn
  voir la mort de près
  suýt chết
  Phản nghĩa Vie, naissance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X